BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdonek Iwona (Politechnika Śląska), Hysa Beata (Politechnika Śląska), Zdonek Dariusz (Politechnika Śląska)
Title
Publikacje przeglądowe w naukach o zarządzaniu - istota i tendencje
Literature Review in Management Science - Issue and Tendency
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 519-533, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Nauki o zarządzaniu, Przegląd literatury, Metody bibliometryczne
Management sciences, Literature review, Bibliometric methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono problematykę pisania naukowych publikacji przeglądowych. Głównym celem artykułu jest zbadanie współczesnych trendów pisania tego typu prac w przodujących polskich czasopismach o tematyce zarządzania i na tej podstawie określenie stopnia zainteresowania środowiska naukowego związanego z naukami o zarządzaniu takim rodzajem publikacji, jak studium literaturowe, identyfikacja wewnętrznego zróżnicowania tego rodzaju publikacji oraz rozpoznanie tendencji bibliometrycznych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of writing scientific review publication. The main scope of the article is the exploration of contemporary trends related to writing the literature reviews presented in leading polish journal about management. These trends allow to find interest degree of literature review, identification of internal differentiation and bibliometric standards. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cisek S.: Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Bibliometryczny, tom 78, nr 3, 2010, s. 273-284.
 2. Cooper H.M.: Organizing knowledge synthesis: A taxonomy of literature reviews. Knowledge in Society, No. 1, 1988, p. 104-126.
 3. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw - wszystkie numery 2015.
 4. Flick U.: Introducing Research Methodology: A Beginner's Guide to Doing a Research Project, 2015.
 5. Głodziński E: "Przegląd Organizacji" - wczoraj i dziś. Rola czasopisma w rozwoju nauk o zarządzaniu. Cz. 2, Przegląd Organizacji, 4/2016.
 6. Hart C.: Doing a literature review. Sage Publication, London-Thousand Oaks-New Delhi 1998.
 7. Mackey A., Gass S.M.: Second Language Research: Methodology and Design. Routledge, New York & London 2016.
 8. Organizacja i Kierowanie - wszystkie numery 2015.
 9. Przegląd Organizacji - wszystkie numery 2015.
 10. Randolph J.J.: A Guide to Writing the Dissertation Literature Review. Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 14, No. 13, 2009, p. 1-13.
 11. Taylor S.J., Bogdan R., DeVault M.: Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource, 2015.
 12. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - wszystkie numery 2015.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu