BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdonek Iwona (Politechnika Śląska), Wolny Maciej (Politechnika Śląska), Hysa Beata (Politechnika Śląska), Zdonek Dariusz (Politechnika Śląska)
Title
Potencjał pracownika naukowego - wstęp do badań ankietowych, dobór zmiennych
The Potential of Researcher - Introduction to Survey, Selection of Variables
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 535-548, rys., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Badania ankietowe, Pracownicy naukowi, Przegląd literatury
Questionnaire survey, Academic staff, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono dobór zmiennych opisujących wysoki potencjał pracownika naukowego. Doboru tego dokonano w trzech obszarach, tj.: aspiracje, zaangażowanie i zdolności. Dobór zmiennych miał na celu utworzenie kwestionariusza ankietowego. Główną metodą badawczą stało się studium literaturowe, a podstawowy proces badawczy to dedukcja służąca transformacji wskazanych w literaturze zmiennych opisujących wysoki potencjał na obszar pracownika naukowego. (abstrakt oryginalny)

In the article the selection of variables describing high potential of researcher is presented. The selection was performed in three areas like aspiration, engagement and abilities. The main scope of this selection was the construction of the survey questionnaire. The main research method was study of literature and the main research process was deduction which allowed to transform variables describing employee high potential into area of high potential of researcher. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen T.J., Katz R.: The dual ladder: motivational solution or managerial delusion?, R&D Management, Vol. 16 No. 2, 1986, p. 185-97.
 2. Aspiracje zawodowe Polaków. Komunikat z badań CBOS, BS/92/2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_092_09.PDF.
 3. Atkinson J.W., Feather N.T. (red.): A theory of achievement motivation. J. Wiley, NewYork - London - Sydney 1966.
 4. Bigliardi B., Petroni A., Dormio A.I.: Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26, Iss. 6, 2005, p.424-441.
 5. Buckingham M., Clifton D.: Teraz odkryj swoje silne strony. Wyd. MT Biznes, Warszawa 2003.
 6. Cardy R.L., Selvarajan T.T: Competencies: Alternative frameworks for competitive advantage. Business Horizons, 49, 2006, p. 235-245.
 7. Carter J.C.: Succession Planning By Julien C. Carter Associate Vice President for Human Resources, University of Texas at Austin, https://www.utexas.edu/services/tacup2009/Succession_Planning_Julien_Carter.pdf
 8. Fernández-Aráo C.: 21st century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and "competencies". Harvard Business Review, June 2014, http://www.egonzehnder.com/files/_b_77ddd4d.pdf
 9. Igbaria M., Kassicieh S., Silver M.: Career orientations and career success among research, and development and engineering professionals. Journal of Engineering and Technology Management, Vol. 16, No. 1, 1999, p. 29-54.
 10. Kahn W.A.: Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Academy of Management Journal, 33(4), 1990, p. 692-724.
 11. Ludwiczyński A. (red.): Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2006.
 12. Macrae I., Furnham A.: High Potencial. How to spot, manage and develop talented people at work. Bloomsbury Publishing Plc, London 2014, p. 20.
 13. Mazur M.: Zagadnienie prawdy w nauce. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, nr 1 (30), 1981, s. 79-92.
 14. Mrówka R.: Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, [w:], R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red.) Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 405-41.
 15. Robinson D., Perryman S., Hayday S.: The Drivers of Employee Engagement. Report 408, Institute for Employment Studies, April, 2004.
 16. Sikorski W.: Aspiracje. Studium psychologiczne i socjopedagogiczne. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2005.
 17. van Staden E.: Identifying and Developing High-Potential Employees and Emerging Leaders Creating a Robust Talent Pipeline, http://www.talentinstitute.co.za/products/TI-Identifying-and-Developing-High-Potential-Employees-and-Emerging-Leaders.pdf
 18. Spencer L.M.J, Spencer S.M.: Competence at work: models for superior performance, John Wiley&Son's, Inc., New York 1993, p.122-145.
 19. Sajkiewicz A. (red.): Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się. Difin, Warszawa 2008, s.126.
 20. Turek D., Czaplińska I.: Praktyki ZZL, klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracowników. Organizacja i Kierowanie, nr 4 (164), 2014.
 21. Turner D., Crawford M.: Managing current and future competitive performers: The role of competency, (in:) G. Hamel, A. Heene (eds.): Competency-based competition: Strategic management series. Wiley, Chichester 1994, p. 241-254.
 22. Zdonek I., Wolny M.: Potencjał pracownika koncepcja modelu badawczego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 86, Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2015, s. 205-216.
 23. Żukowska J.: Koncentracja na potencjale pracownika jako nowa era w poszukiwaniu talentów i analizie kompetencji - wprowadzenie do zagadnienia. "Przegląd Organizacji" nr 7, 2014, s. 46-48.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu