BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurdyś-Kujawska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Title
Significance of Production Diversification in Ensuring Financial Security of Farms in Poland
Znaczenie dywersyfikacji produkcji w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych w Polsce
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 355-366, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Bezpieczeństwo finansowe, Dywersyfikacja produkcji, Stabilność finansowa
Arable farm, Financial security, Production diversification, Financial sustainability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest określenie na podstawie rozpoznania teoretycznego znaczenia dywersyfikacji produkcji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych oraz przedstawienie specyfiki wielokierunkowych gospodarstw rolnych w Polsce. Badaniem objęto podmioty prowadzące działalność rolniczą o typie rolniczym mieszane różne uprawy oraz różne uprawy i zwierzęta w latach 2007-2013. Analizę przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z publikacji statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Na ich podstawie przeprowadzono analizę struktury i dynamiki. W analizie uwzględniono powierzchnię użytków rolnych, wielkość ekonomiczną, powierzchnię gruntów i kierunki jej użytkowania, rodzaj i strukturę zasiewów oraz gatunki i pogłowie utrzymywanych zwierząt gospodarskich. Z przeprowadzonych rozważań teoretycznych wynika, iż dywersyfikacji produkcji odgrywa ważną rolę w redukcji ryzyka działalności rolniczej, przyczyniając się do utrzymania stabilności i tym samym zachowania bezpieczeństwa finansowego gospodarstw rolnych. Wyniki badań empirycznych wskazują, iż gospodarstwa różnicujące produkcję to w większości gospodarstwa małe obszarowo, o małej wielkości ekonomicznej, produkujące na własne potrzeby. Dla tych gospodarstw dywersyfikacja pełni funkcję bufora bezpieczeństwa, zapewniającego samowystarczalność w zakresie środków spożycia i produkcji pasz oraz niewielkie dochody. W większych obszarowo jednostkach zapewnia przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie i przetrwanie na rynku. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the present study is to define, based on a theoretical identification, the significance of production diversification in ensuring financial security of agricultural farms and a presentation of the specificity of multi-directional farms in Poland. The entities included in the research were the ones conducting agricultural activity of a mixed type: mixed cropping and mixed crops-livestock in the years 2007-2013. The analysis was carried out based on data obtained from the statistical publications of the Central Statistical Office. On the basis of an analysis of the structure and dynamics. The size of utilised agriculturally area and their use, economicsize, the type and structure of plantation as well as the species and number of farm animals were all taken into consideration in the analysis. Based on the theoretical considerations presented it is evident that production diversification plays an important role in the reduction of the agricultural activity risk, and thus it contributes to maintaining stability and thereby preserving the financial security of farms. The results of empirical research prove that those farms that diversify their production are mainly farms of small economic size, producing for their own use. Diversification acts as a safety buffer in the case of these farms. It ensures self-sufficiency in terms of consumption and fodder production as well as small income. In the case of farms with bigger UAA it ensures proper functioning and survival on the market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abro A.A. (2012). Determinant of Crop Diversification towards High Value Crops in Pakistan. International Journal of Business and Managementent Economic Resources, Vol. 3(3), 536-545.
 2. Adamowski Z. (1977). Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWRiL.
 3. Czarnecki A. (2005), Obszary wiejskie, urbanizacja, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne-przegląd pojęć. W: A. Rosner (red.), Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 233-254.
 4. Czyżewski B., Śmiglak M. (2006). Narzędzia stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie. W: M.A. Jerzak, A. Czyżewski (red.), Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (s. 119-146). Poznań: Wyd. AR w Poznaniu.
 5. Duraj N. (2014). Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Tom XV, Zeszyt 5, 25-38.
 6. Ellis F. (2000). The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. Journal of Agricultural Economics 51(2), 289-302.
 7. Franc-Dąbrowska J. (2006). Bezpieczeństwo finansowe a efektywność zaangażowania kapitałów własnych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 93, Zeszyt 1, 121-128.
 8. Gorczyńska M. (2013). Stabilność finansowa a zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse Wydział Zarządzania - Uniwersytet Gdański, tom 2, nr 2, 99-110.
 9. Grudziński J. (2008). Informatyczne narzędzia zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Inżynieria rolnicza, Nr 11 (109), 69-74.
 10. Guvele C.A. (2001). Gains from crop diversification in the Sudan Gazira scheme. Agricultural System, Vol. 70, 319-333.
 11. Jamagani Z.B., Bivan G.M. (2013). Factors Influencing Farmers Diversification of Their Cropping Enterprises: A Case Study of SabonGari Local Government Area of Kaduna State, Nigeria. Journal of Agricultural and Veterinar Science, Vol. 3, Issue 3, 79-84.
 12. Jerzak M.A. (2009). Zarządzanie ryzykiem cenowym jako czynnik poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych w warunkach liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(318), 13-23.
 13. Jha B., Tripathi A., Mohanty B. (2009). Divers of Agricultural Diversification in India, Heryana and the Greenbelt Farms of India. Institute of Economic Growth Uniwersity of Delhi Enclave. Workinh Papers Series No. E/303.
 14. Johnston G.W., Vaupel S., Kegel F. R., Cadet M. (1995). Crop and farm diversification provide social benefits. California Agriculture, Vol. 49, No 1, 10-16.
 15. Kahan D. (2008). Managing risk in farming. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 39-40.
 16. Kurosaki T. (1995). Risk and insurance in a household economy: Role of Livestock in mixed farming. The Developing Economies, XXXIII-4, 464-485.
 17. Majewski D., Radzikowska E. (2006). Znaczenie dywersyfikacji dla polskiego rolnictwa. W: Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych. Warszawa: FAPA.
 18. Majewski E., Wąs A., Cygański Ł. (2008). Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa. W: M. Hamulczuk, S. Stańko (red.) Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 173-174.
 19. Norman D.W. (1974). Rationalising Mixed Cropping undr Indigenous Conditions: The Example of Northern Nigeria. The Journal of Development Studies, 11(1), 3-21.
 20. Parthasarathy Rao P., Joshi P.K., Shravan Kumar, KaveryGanguly (2008). Agricultural Diversification in Andhra Pradesh, India: Patterns, Determinants and Implications. (Published jointly with the International Food Policy Research Institute, IFPRI). Research Report no. 2, Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, 1-100.
 21. Pope R.D., Prescott R. (1980). Diversification in Relation to Farm Size and other Socio-Economic Charakteritics. American Journal of Agricultural Economics 62(3), 554-559.
 22. Raczkowski K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. W: J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarycie, (s. 301-302). Warszawa: Wyd. Difin.
 23. Raczkowski K. (2014). Macierz dyscyplinarna stabilności finansowej a ogólna klasyfikacja nauk, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XV, Zeszyt 5, 15-24.
 24. Rechard C., Mahen M. (2005). Causes of diversification in Agricultural over Time: Evidence from Norwegian Farming sector. Paper prepared form presentation at the 11th Congress of the EAAE (European Association of Agricultural Economists), "The Future of Rural Europe in the Global Agric - Food Systems', Compenhagen, Denmark, August 24-27, 2005. (http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24647/1/cp05cu01.pdf)
 25. Soliwoda M., Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolniczych w Polsce z perspektywy Wspólnej Polityki Rolnej, Wieś i Rolnictwo 3(164)/2014, ss. 45-55.
 26. Sulewski P. (2012). Zastosowanie teorii portfela i modelu wyceny aktywów kapitałowych do oceny ryzyka w gospodarstwach rolnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(333), 15-35.
 27. Szafraniec-Siluta E. (2013). Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw rolniczych w Polsce-ujęcie porównawcze. Zarządzanie I Finanse, Journal of Management and Finance, Vol. 11, No. 2/2, 405-416.
 28. Tyran E. (2010). Dywersyfikacja jako proces dostosowawczy gospodarstw województwa małopolskiego. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, Tom 97, Zeszyt 4, 200-209.
 29. Węglarz K., Bereza M. (2012). Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24), 253-262.
 30. Woźniak M. (2008). Dywersyfikacja szansą rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w globalnej gospodarce. Zeszyty Naukowe SGGW, Nr 67, 15-24.
 31. Yilmaz D. (2007). Financial Security and Stability, Measuring and Fostering the Progress of Societies, The OECD World Forum on Statictic, Knowledge and Policy, Istanbul.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.39
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu