BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mierzwa Danuta (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Mizerny Dominik (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy
Strategic Factors of the Development as Determinants of Company's Financial Security
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 367-374, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Otoczenie organizacji, Bezpieczeństwo finansowe
Organisation environment, Financial security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ze względu na złożoność problemów współczesnego zarządzania organizacjami, w artykule Autorzy próbowali udowodnić, że otoczenie organizacji w znaczący sposób determinuje jego rozwój, funkcjonowanie i bezpieczeństwo finansowe. Badania zostały wykonane przy wykorzystaniu metod scenariuszowych i ekstrapolacji trendów. Dzięki zaproponowanym metodom możliwym było zbadanie składników makrootoczenia organizacji w kontekście ich strategicznego wpływu na jego funkcjonowanie. Z przeprowadzonych badań scenariuszy stanów otoczenia jednoznacznie wynikało, że w większości analiz znaczącą rolę odgrywają sfery: międzynarodowa, ekonomiczno - polityczna oraz konkurencyjna. (abstrakt oryginalny)

Considering the complexity of problems connected with modern management of organizations, , the authors attempted to prove that the environment of the organization does significantly determine its development, functioning and financial security. The study was conducted with the use of scenario analysis , as well as trend extrapolation. The applied methods enabled investigation of macro - environmental factors of the organization in terms of their strategic effect on its functioning. The examined scenario analyses of the environmental status definitely proved that in the majority of analyses the key role is played by the international, economic and political and competitive areas. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dane branżowe (2010 - 2014). Pobrane 15 maja 2015 z: http://stat.gov.pl
 2. Gierszewska, G. (2001). Globalizacja: strategia i zarządzanie. Warszawa: FELBERG SJA.
 3. Gierszewska, G., Kozłowski, L., Skarżyński, G. (1988). Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Istota podejścia i wybrane procedury analityczne. Warszawa: IOZiDK.
 4. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 5. Gołaszewska-Kaczan, U.(red.). (2000). Analiza strategiczna. Wybrane metody. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 6. Griffin, R. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 7. Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.
 8. Kaleta, A. (red.). (2010). Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wrocław: Wyd. UE.
 9. Kluska, R., Hundert, M., Czyżycki, R. (2007). Wybrane zagadnienia z prognozowania. Szczecin: Economicous.
 10. Kozioł, K. (2010). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootocznia. Zeszyty Naukowe Studia i Prace WNE i Z., 3(17).
 11. Krupski, R. (1999). Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Wyd. WWSZ i P.
 12. Krupski, R. (red.). (2003). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody. Wrocław: WAE.
 13. Mazur, R. (2010). Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego. Szczecin: Wyd. ZU Technologiczny.
 14. Pierścionek, Z. (2003). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 15. Przemysł obuwniczy (2000). Pobrane 15 maja 2015 z: http://www.bankier.pl
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.40
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu