BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrejuk Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Znaczenie polskiej sfery welfare dla imigrantów. Opinie i praktyki ludności napływowej z wybranych krajów europejskich
Polish Welfare in the Eyes of Immigrants
Source
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 107-128, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Polityka społeczna w Polsce
Keyword
Państwo opiekuńcze, Imigracja, Imigracja zarobkowa
Welfare state, Immigration, Economic immigration
Note
summ.
Abstract
Poniższa analiza dotyczy badania jakościowego, przeprowadzonego w latach 2016-2017. Respondentami byli Ukraińcy, Brytyjczycy oraz Hiszpanie mieszkający i pracujący w Polsce. Celem takiego wyboru respondentów było dążenie do uwzględnienia doświadczeń zarówno migrantów z państw trzecich (w tym wypadku Ukrainy), jak też migrantów wewnątrzunijnych. Ta ostatnia grupa jest zróżnicowana, uwarunkowania państwa opiekuńczego w poszczególnych krajach wysyłających są odmienne. Jeśli chodzi o Hiszpanów, to zauważa się upowszechnienie migracji w reakcji na kryzys gospodarczy i ograniczenie wydatków publicznych na kluczowe sfery welfare, takie jak opieka zdrowotna i edukacja12. Wybór dwóch różnych krajów pochodzenia imigrantów wewnątrzunijnych pozwala zaobserwować zarówno praktyki korzystania z welfare charakterystyczne dla obywateli UE jako pewnej grupy, jak też badać zróżnicowanie wzorów zachowań wśród obywateli UE z różnych państw członkowskich. Przeprowadzono dziesięć wywiadów z Ukraińcami oraz dwadzieścia wywiadów z obywatelami UE. Wywiady przeprowadzono w języku ukraińskim, rosyjskim (społeczność ukraińska), angielskim (społeczność brytyjska i hiszpańska) oraz hiszpańskim (społeczność hiszpańska). Dwa wywiady z Ukraińcami przeprowadzono ponadto w języku polskim - jest to zaznaczone w poszczególnych cytatach. Przytaczane wypowiedzi są zatem w większości tłumaczeniami.(fragment tekstu)

In order to explain attitudes towards the Polish welfare system the author analyses the statistical data and in-depth interviews with foreigners living in Poland. The topics discussed included, inter alia, health care, education, invalidity and old-age pension, and safeguards against poverty. The article begins by presenting the methodology and the legal framework. The second section describes experience of Ukrainian labour migrants with the Polish welfare with particular attention given to the practices they apply and, as well as comparison between Polish and Ukrainian welfare systems. Next, the experience of citizens of western EU member states is described.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniecki M., Pawlak M., Strategie ukraińskich migrantów zarobkowych wobec polskiej rzeczywistości instytucjonalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.
 2. Blauberger M., Schmidt S.K., Welfare migration? Free movement of EU citizens and access to social benefits, "Research and Politics" 2014, listopad-grudzień; DOI: 10.1177/2053168014563879.
 3. Borjas G.J., Immigration and Welfare Magnets, "Journal of Labor Economics" 1999, t. 17, nr 4, cz. 1.
 4. Brunarska Z., Ukraińscy migranci zarobkowi w Polsce - dlaczego tak trudno ich policzyć?, "Studia BAS" 2014, nr 4(40), [Migracje i polityka migracyjna, red. Ł. Żołądek].
 5. Dąbrowski P., Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 6. Giulietti C., The welfare magnet hypothesis and the welfare take-up of migrants, "IZA World of Labor" 2014, czerwiec, https://doi.org/10.15185/izawol.37.
 7. Faist T., Transnationalization in international migration: implications for the study of citizenship and culture, "Journal of Ethnic and Racial Studies" 2000, t. 23, nr 2.
 8. Glick Schiller N., Basch L., Szanton Blanc C., From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration, "Anthropological Quarterly" 1995, t. 68, nr 1.
 9. Gorny A., Kaczmarczyk P., Napierała J., Toruńczyk-Ruiz S., Raport z badania imigrantów w Polsce, Fundacja Ośrodka Badań nad Migracjami, Warszawa 2013.
 10. Hammer E., Osterle A., Welfare State Policy and Informal Long-Term Care Giving in Austria, "Old Gender Divisions and New Stratification Processes Among Women" 2003, t. 32, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0047279402006888.
 11. Kaczmarczyk P., Stanek M., Crisis and Beyond: Intra-EU Mobility of Polish and Spanish Migrants in a Comparative Perspective [w:] High-Skill Migration and Recession, red. A Triandafyllidou, Palgrave Macmillan UK, 2016.
 12. Kindler M., Gorny A., The Temporary Nature of Ukrainian Migration: Definitions, Determinants and Consequences [w:] Ukrainian migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, red. O. Fedyuk, M. Kindler, Springer, Amsterdam 2016.
 13. Lapshyna I., Corruption as a Driver of Migration Aspirations: the Case of Ukraine, "Economics and Sociology" 2014, t. 7, nr 4, https://doi.org/10.14254/2071-789X.2014/7-4/8.
 14. Levitt P., Viterna J., Mueller A., Lloyd C., Transnational Social Protection: Setting the Agenda, "Oxford Development Studies" 2017, t. 45, nr 1.
 15. Kaczmarczyk P., Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland, IZA Discussion Paper nr 8779, Institute for the Study of Labor, Bonn 2015.
 16. Komisja Europejska, DG Employment, Social Affairs and Inclusion via DG Justice Framework Contract, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, 2013, ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=10972.
 17. McKinnish T., Importing the Poor. Welfare Magnetism and Cross-Border Welfare Migration, "Journal of Human Resources" 2005, t. XL, nr 1, https://doi. org/10.3368/jhr.XL.1.57.
 18. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Informacja nt. zatrudniania cudzoziemcow w Polsce, 2015, http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_ public/1_NOWA%20STRONA/Analizy%20i%20raporty/cudzoziemncy%20 pracujacy%20w%20polsce/Zatrudnienie%20cudzoziemcow%20grudzien%20 2015%20r.popr.pdf.
 19. Mungiu-Pippidi A., The Good, the Bad and the Ugly: Controlling Corruption in the European Union, Advanced Policy Paper for Discussion in the European Parliament, Hertie School of Governance, Berlin 2013.
 20. Phillimore J. i in., Understanding healthcare practices in superdiverse neighbourhoods and developing the concept of welfare bricolage: Protocol of a cross-national mixed-methods study, BMC International Health and Human Rights, 2015, nr 15:16, https://doi.org/10.1186/s12914-015-0055-x.
 21. Pierson Ch., Beyond the Welfare State: The New Political Economy of Welfare, Polity Press, Cambridge 1998.
 22. Spicker P., Social Policy: Themes and Approaches. Hemel Hempstead, Prentice Hall / Harvester Wheatsheaf, 1995.
 23. Szarfenberg R., Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 24. Szarfenberg R., Polityka społeczna i usługi społeczne [w:] Przeobrażenia sfery usług społecznych w systemie zabezpieczenia społecznego, red. M. Grewiński, B. Więckowska, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 2011.
 25. Trutkowski C., Koryś P., Nie jest tak dobrze czy nie jest tak źle? Zmiany poziomu percepcji korupcji w Polsce w świetle badań społecznych, "Zarządzanie Publiczne" 2014, nr 2(28).
 26. Verdugo G., Public housing magnets: public housing supply and immigrants' location choices, "Journal of Economic Geography" 2016, t. 16(1), https://doi. org/10.1093/jeg/lbu052.
 27. Vertovec S., Transnationalism, Routledge, 2009.
 28. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemow zabezpieczenia społecznego.
 29. Umowa z 18 maja 2012 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym.
 30. Orzeczenie ETS z 11 listopada 2014 r. w sprawie c-333/13 (Elisabeta Dano, Florin Dano v. Jobcenter Leipzig).
 31. Orzeczenie ETS z 15 września 2015 r. w sprawie c-67/14 (Jobcenter Berlin Neukölln v. Nazifa, Sonita, Valentina and Valentino Alimanovic).
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu