BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnacka-Komorowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Funkcjonowanie systemów controllingu finansowego w przedsiębiorstwach na podstawie badań ankietowych
Functioning of Financial Controlling System in Enterprises Based on Survey
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 185-199, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Controlling finansowy, Badania ankietowe, Wyniki badań, Narzędzia controllingu
Financial controlling, Questionnaire survey, Research results, Controlling tools
Note
summ.
Abstract
Celem prezentowanego artykułu jest ocena i analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych w średnich i dużych przedsiębiorstwach w odniesieniu do funkcjonujących w nich systemów controllingu finansowego na trzech głównych płaszczyznach: narzędziowej, technologicznej oraz organizacyjnej. W szczególności istotne było przeanalizowanie, czy istnieje powiązanie pomiędzy strategią i celami przedsiębiorstwa a wykorzystywanymi narzędziami przez controlling finansowy. (fragment tekstu)

The dynamic development of enterprises and increase amount of data generated by the increasingly expanded management systems, causes that the searching for solutions that will allow the management team to provide credible, reliable information generated based on current data, becomes necessary. The solution, in this case, is to implement a controlling system supported by appropriate solutions, tools, information technology, and organizational changes. In the area of used tools most important is their reference to the strategies and objectives defined by the enterprise, both in the long and short term. The choice of information technologies affects the speed of acquiring the data in any dimension and quality. Also, it is necessary to carry out series of organizational changes which will aid the smooth functioning of the implemented system. Therefore, the aim of the paper is to present the results of the survey with regard to the functioning of financial controlling in Poland on three main areas: tools, technological, and organizational. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Banaszkiewicz A., Makowska E., Meller S. (2015), Proces wdrażania controllingu w praktyce przedsiębiorstw [w:] E. Nowak, P. Bednarek (red.), Rachunkowość a Controlling, UE, Wrocław, ss. 22-31.
  2. Chmielowiec-Lewczuk M. (2004), Controling finansowy [w:] E. Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  3. Chojnacka-Komorowska A. (2011), Projektowanie rozwiązań controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie [w:] A. Bytniewski (red.), Informatyka ekonomiczna. Informatyka w biznesie, UE, Wrocław.
  4. Chojnacka-Komorowska A., Hernes M. (2013), Knowledge conflicts in controlling sub-system of integrated management computer systems [w:] P. Jałowiecki, E. Jałowiecka, P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), Information Systems in Management XVIII, WULS Press, Warszawa.
  5. Chomiak-Orsa I. (2007), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w doskonaleniu procesów controllingowych [w:] A. Nowicki (red.) Informatyka Ekonomiczna, AE Wrocław.
  6. Gryncewicz W. (2011), Istota i koncepcje doskonalenia jakości informacji we współczesnym przedsiębiorstwie [w:] A. Bytniewski (red.), Informatyka ekonomiczna. Informatyka w biznesie, UE, Wrocław.
  7. Leszczeński Z., Wnuk. (2004), Controlling w praktyce, ODiDK, Gdańsk.
  8. Machel W. (2010), Paradoksy strategiczne [w:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa.
  9. Nesterak J. (2014), Bariery wdrażania procesu controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle prowadzonych badań, "Miscellanea Oeconomicae", 1.
  10. Nowosielski K. (2014), Performance Improvement of Controlling Processes. Results of Theoretical and Empirical Researches, "Przegląd Organizacji", nr 5.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu