BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klaja-Gaweł Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
System wynagradzania w przedsiębiorstwie kolejowym w świetle badań własnych
Rewarding System in the Railway Company in the Light of Own Research
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 217-228, tab., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Nagrody, Kolejnictwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wyniki badań
Employee reward, Railways, Enterprise management, Research results
Note
summ.
Abstract
Tematyka przedstawiona w opracowaniu wydaje się szczególnie istotna z kilku powodów oraz może stać się pomocna w celu:
1. Poszukiwania i wdrażania nowatorskich i jak najbardziej efektywnych metod zarządzania kapitałem ludzkim.
2. Opracowania i wdrożenia nowych, bardziej efektywnych strategii wynagradzania, w dużych państwowych lub samorządowych przedsiębiorstwach.
3. Dokonania restrukturyzacji systemu wynagrodzeń w firmach kolejowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badań własnych (na podstawie opinii wyrażonych przez pracowników przedsiębiorstwa kolejowego w badaniach ankietowych, analizy dokumentacji i obserwacji uczestniczącej), w zakresie oceny systemu wynagrodzeń, w przedsiębiorstwie kolejowym. (fragment tekstu)

The paper presents an attempt of identification and evaluation rewarding system in the railway company. The research was carried out in the organization representing the passenger rail carrier, in the group of 90 employees. The study used the following methods: a questionnaire survey, participant observation and analysis of documents. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 2. Beck-Krala E. (2012), Ocena efektywności systemów wynagrodzeń, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 3. Beck-Krala E. (2013), Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa AGH, Kraków.
 4. Beck-Krala E., Masłyk T. (2014), Preferencje pracowników dotyczące wartości pracy i wynagradzania na podstawie badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 349.
 5. Borkowska S. (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 6. Borkowska S. (2012), Struktura wynagrodzeń w procesie zmian, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 7. Cambell D.J. (1984), The effect of goal contingent payment on the performance of complex tasks, "Personnel Psychology", nr 37.
 8. Clugson M., Howell J.P., Dorfman P.W. (2011), Dispositional influences on pay preferences, "Journal of Business and Psychology", nr 37.
 9. Dohmen T., Folk A. (2011), Performance pay and multidimensional sorting: Productivity preferences and gender, "American Economic Review", nr 101.
 10. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 11. Juchnowicz M. (2001), Czas na zmiany wynagrodzeń. Systemy płacowe w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku - wnioski z badań, "Personel", nr 19.
 12. Klaja-Gaweł B. (2017), Przyjazne środowisko pracy filarem strategii zarządzania relacjami z pracownikami w przedsiębiorstwie kolejowym - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty naukowe WSES w Ostrołęce", nr 1.
 13. Lewicka D. (2011), Kształtowanie etycznych zachowań pracowników poprzez sprawiedliwe i przejrzyste procedury personalne, "Problemy Zarządzania", Wydział Zarządzania UW, t. 9, nr 4 (34).
 14. Kozioł L., Tyrańska M. (2001), Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa.
 15. Lawler E.E. (2000), Rewarding Excellence. Pay strategies for the new economy, "Jossey-Bass Publisher", San Francisco.
 16. Loundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 17. Mamman A. (1990), Employees preferences for payment systems: theoretical approaches and empirical test, "International Journal of Human Resources", vol. 1.
 18. Milkovich G., Newman J., Gerhart B. (2013), Compensation, 11th edition, McGraw Hill, New York.
 19. Sekuła Z. (2008), Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. PWE, Warszawa.
 20. Wheeler K.G. (2007), Empirical comparison of equity preference questionnaire and equity sensitivity instrument in relation to work outcome, "Psychological Reports", nr 100.
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu