BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ocena skuteczności realizacji działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
Evaluation of the Effectiveness of the Implementation of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy "Support For Economic Activity As Regards Electronic Economy"
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 3, cz. 2, s. 229-245, tab., bibliogr. 13 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej : aplikacyjne walory teorii i instrumentów zarządzania
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Pomiar efektywności, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Digital economy, Efficiency measurement, Operational Programme Innovative Economy
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest określenie stopnia osiągnięcia szeroko rozumianych celów związanych z funkcjonowaniem działania 8.1 POIG. Nie chodzi więc wyłącznie o cele zadeklarowane w dokumentach programowych, ale o szersze, społeczno-gospodarcze spojrzenie na efekty realizacji omawianego przedsięwzięcia. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to determine the extent to which the broadly understood objectives of measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy are met. This program was co-funded by the European Union.
To determine the effectiveness of measure 8.1 OPIE, the author refers to the evaluation of 5 factors measuring the effects of the above mentioned measure. The research results indicate that the effectiveness of the measure 8.1 OPIE is slightly insufficient.
It results in the large degree from the low real reach of the supported projects and feeble interest of potential customers.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Colecchia A., Schreyer P. (2002), ICT investment and economic growth in the 1990s: is the United States a unique case?: a comparative study of nine OECD countries, "Review of Economic Dynamics", t. 5(2).
 2. Kossecki P. (2008), Wycena i budowa wartości przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 3. Marynowicz G. (2015), Jak sobie (nie) radzą po latach startupy, które otrzymały e-dotację? [online], https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/wiadomosci/jak-sobie-nie-radza-po-latach-startupy -ktore-otrzymaly-e-dotacje-8799, dostęp 31 marca 2017.
 4. Ministerstwo Rozwoju (2015), Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Innowacyjna Gospodarka za I półrocze 2015, Załącznik nr 1 Postęp rzeczowy, http://www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Zalaczniki_do_Sprawozdania_POIG_za_1_polowe_2015_092015.zip [28 marca 2017].
 5. Ministerstwo Rozwoju (2016), Stan realizacji PO IG na 30 czerwca 2016 r. (w PLN) [online], http:// www.poig.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Tabela_Wdrozenie_POIG_30_06_2016.xls, dostęp 28 marca 2017.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008), Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2009), Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2010), Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2012), Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Warszawa.
 10. Osiecki A. (2010), Będzie kontrola projektów internetowych [online], http://www.rp.pl/artykul/9211,524567_Bedzie_kontrola_projektow_internetowych.html, dostęp 28 marca 2017.
 11. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2013), Komunikaty Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka [online], http://poig.parp.gov.pl/index/index/771, dostęp 28 marca 2017.
 12. Sassi S., Goaied M. (2013), Financial development, ICT diffusion and economic growth: Lessons from MENA region, "Telecommunications Policy", t. 37, nr 4.
 13. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z p.z.).
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu