BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ubowska Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Laskowska Kamila (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Pożary lasów - sposoby prognozowania i zapobiegania
Forest Fires - Methods of Forecasting and Prevention
Source
Aura, 2016, nr 1, s. 10-13, fot., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Lasy, Ochrona przeciwpożarowa, Prognozowanie, Ochrona lasów
Forests, Fire protection, Forecasting, Forests protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obliczu zmian klimatycznych i coraz cieplejszego lata w Polsce bezpieczeństwo pożarowe lasów stanowi istotne zagadnienie. W artykule zaprezentowano najczęstsze przyczyny pożarów oraz podstawowe sposoby zapobiegania pożarom, w tym m.in. monitoring, punkty czerpania wody i pasy przeciwpożarowe. Przedstawiono przyczyny pożarów w Polsce oraz wielkość obszarów objętych ich zasięgiem w ostatnim kilkuleciu. Omówiono metody określenia stopnia ryzyka zagrożenia pożarowego: określenie ryzyka pożarowego oraz metodę IBL. Przedstawione metody w znacznym stopniu zmniejszają ryzyko powstania pożaru, dzięki czemu maleją straty ekonomiczne, ekologiczne oraz społeczne. (abstrakt oryginalny)

In the face of climate change and increasingly warmer summers in Poland, fire safety is of paramount importance. The article discusses most common causes of fires and basic lire prevention methods such as monitoring, water points and firebreaks. Fire causes in Poland and their range in recent years were presented. The following methods of determining the fire hazard degree were analysed: determination of fire risk and the method of IBL. The methods in question significantly reduce the risk of fire, consequently minimising economic, environmental and social losses. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. Red. M. Haze. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2012.
  2. S. Kaulfuß, Technical measures to prevent forest fires, http://www.waldwissen.net, 29.04.2011.
  3. Leśnictwo 2014. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa, listopad 2014.
  4. B. Ubysz, R. Szczygieł, Ocena sytuacji pożarowej w polskich lasach. Notatnik Naukowy nr 5 (73)/2006 (XIV).
  5. http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/metoda_ibl.html (dostęp w dniu 04.06.2015).
  6. http://start.lasy.gov.pl/web/nurzec/66363 (dostęp w dniu 05.06.2015).
  7. http://www.katowice.lasy.gov.pl/ochrona-przeciwpozarowa#.VW4EptLtmko (dostęp w dniu 05.06.2015).
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.1.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu