BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłosowska-Lasek Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Stosowanie Modelu Doskonałości EFQM w administracji publicznej w Polsce
Applying the EFQM Excellence Model in Public Administration in Poland
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 4, s. 2-9, bibliogr. 26 poz.
Problems of Quality
Keyword
Modele doskonałości, Model Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM), Zarządzanie przez jakość, Administracja publiczna
Excellence models, European Foundation for Quality Management Model (EFQM), Total Quality Management (TQM), Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Model Doskonałości EFQM jest najpopularniejszym w Europie modelem doskonałości biznesowej stosowanym przez organizacje prywatne, ale również publiczne. Warto przekonać się, na ile standardy promowane przez ten model są znane i stosowane w polskim sektorze publicznym. Celem badań własnych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2013 r. było poznanie przyczyn zdecydowania się przez polskie urzędy administracji publicznej, które otrzymały wyróżnienie EFQM, na wybór właśnie tego modelu dla poprawy jakości usług publicznych. Badania prowadzone były metodą wywiadu ustnego i pisemnego. W oparciu o ich wyniki oraz o dostępną literaturę można było podjąć próbę odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, jak również przedstawić najczęściej wskazywane korzyści zastosowania Modelu w urzędzie oraz zastanowić się nad istnieniem związku między decyzją o zastosowaniu Modelu a uprzednim wprowadzeniem systemu zarządzania jakością w urzędzie lub korzystaniem z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The EFQM Excellence Model is the most popular in Europe business excellence model. It is used by private as well as public organizations. It is worth ascertaining how the standards promoted by this model are known and used in the Polish public sector. The aim of my research conducted in November and December 2013, was recognition the reasons why Polish public administration offices that received the EFQM certificate, decided to choose this model to improve the quality of public services. The research was conducted by the method of oral and written interview. Based on its results, and the available literature, it was possible to answer the main question of the research, as well as present most often mentioned benefits of using the Model in the office, and also consider the existence of the relationship between the decision to use the Model and the prior introduction of a quality management system in the office, or the use of funding from the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bobik Dorota, Piotr Rogala. 2007. "Korzyści z aplikowania o nagrody jakości". Problemy Jakości (ll):36-39.
 2. Besterfield Dale H., Carol Besterfield-Michina, Glen H. Besterfield, Mary Besterfield-Sacre. 2003. Total Quality Management. Wydanie międzynarodowe: Pearson Education International.
 3. Buchacz Tadeusz. 2005. "EFQM 1. Zastosowanie Modelu EFQM do doskonalenia organizacji". Problemy Jakości (4): 33-35.
 4. Buchacz Tadeusz. 2005. "EFQM 4. Uczenie się Modelu EFQM". Problemy Jakości (8): 42-44.
 5. "Chcemy się doskonalić, rozmowa E. Parchimowicz z A. Grochowiną, sekretarzem Urzędu Miasta Dzierżoniowa". 2010. Samorząd Miejski (10/170): IV-V.
 6. Goetsch David L., Stanley B. Davis. 2010. Quality Management for Organizational Excellence. Introduction to Total Quality. Pearson Education International.
 7. Haffer Rafał. 2011. Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstw. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 8. Rogala Piotr. 2012. "Aplikowanie o Nagrodę Doskonałości EFQM. Na przykładzie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie". Problemy Jakość i(12): 10-13.
 9. Rogala Piotr. 2010. "Model Doskonałości EFQM - wersja 2010". Problemy Jakości(2): 4-6.
 10. Steinbeck Hans H. 1998. Total Quality Management. Kompleksowe Zarządzanie Jakością. Doświadczenia praktyczne z IBM Niemcy. Tł. E. Schauz. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Placet".
 11. Wolniak Radosław. 2010. "Nowy model doskonałości EFQM". Problemy Jakości (9): 4-8.
 12. http://www.dzierzoniow.pl/pl/page/osi gni- cia
 13. http://www.dzierzoniow.pl/pl/page/program-doskonalenia-jako-ci-us-ug-publicznych
 14. http://www.efqm.org/what-we-do/recognition/efqm-excel-lence-award
 15. http://www.efqm.umbrella.org.pl/images/pobieranie/Broszura informacyjna_Uznanie za doskonale-nie_2011.pdf
 16. http://www.efqm.umbrella.org.pl/images/pobieranie/Broszura informacyjna_Zaangazowanie w doskonale-nie_2011.pdf
 17. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/budowa-modelu-efqm
 18. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/korzysci-stosowania-modelu-efqm
 19. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/podstawowe-zasady-doskonalosci
 20. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/model-doskonalosci-efqm/uklad-logiczny-radar
 21. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/wyroznienia-efqm/uznanie-za-doskonalenie
 22. http://www.efqm.umbrella.org.pl/index.php/wyroznienia-efqm/zaangazowanie-w-doskonalenie
 23. http://www.jakoscwurzedzie.pl/
 24. http://www.jakoscwurzedzie.pl/web.php?PHPSESSID = d-52b2a2a7a337eb6cbec86b533c55e31&doc = 1248&tab = &ta-bid=3&
 25. http://www.powiat.klodzko.pl/aktualnosci/starostwo-po-raz-3-z-szansa-na-nagrode.html?more
 26. http://www.umbrella.org.pl/dla-administracji/fundusze-unijne/program-doskonalenia-jakosci-uslug-publicznych-w-urzedach-dolnego-slaska-i-malopolski
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.4.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu