BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lorencowicz Edmund (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mazurek Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kocira Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Próba aktualizacji metody określania intensywności organizacji rolnictwa
An Attempt to Update the Method for Determining the Intensity of Organization of Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 92-98, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja roślinna, Produkcja zwierzęca
Agriculture, Crop production, Animal production
Note
JEL Classification: Q12, R12
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono metodę określania intensywności organizacji oraz propozycje zmian wynikających z konieczności adaptacji do aktualnych warunków ekonomicznych rolnictwa. Przemiany gospodarcze i postęp technologiczny spowodowały, że opracowane przez B. Kopcia wskaźniki nie dają możliwości różnicowania wyników. Zaproponowano nowe wartości graniczne i wskazano dalsze kierunki prac nad metodą.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a method for determining the intensity of organization and proposals for changes resulting from the need to adapt to the current economic conditions in agriculture. Economic changes and technological advances meant that developed by Kopeć indicators do not provide for differentiation of results. Authors propose new values and suggest further directions of the method updating.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowski Zbigniew. 1977. Podstawy ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: PWRiL.
 2. Aftyka Katarzyna. 2014. Próba aktualizacji metody punktowej oceny intensywności organizacji produkcji. Praca magisterska pod kierunkiem E. Lorencowicza. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy.
 3. Bank Danych Lokalnych GUS. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/metadane/grupy/6?back=True, dostęp luty 2017.
 4. Blohm Georg. 1957. Angewande Landwirtschaftliche Betriebsehre. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 5. Busch Wilhelm. 1958. Landwirtschaftliche Betriebsehre. Essen: Verlag W. Girardet.
 6. Encyklopedia Ekonomiczno-Rolnicza. 1984. Warszawa: PPWRiL.
 7. Figurski Jarosław, Edmund Lorencowicz. 2010. "Ocena zmian wielkości ekonomicznej i intensywności organizacji produkcji w wybranych gospodarstwach rodzinnych" Roczniki Naukowe SERiA XII (3): 72-75.
 8. GUS. 1998, 2009-2015. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
 9. GUS. 2007, 2008. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa.
 10. Jankowiak Janusz, Jerzy Bieńkowski, Małgorzata Holka. 2010. "Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisje azotu do środowiska". Roczniki Naukowe SERiA XII (1): 65-69.
 11. Kierul Zenon. 1973. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych. Warszawa: PWRiL.
 12. Kocira Sławomir. 2009. "Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw". Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (13): 99-104.
 13. Kopeć Bohdan. 1958. "System gospodarczy jako wyznacznik struktury ekonomicznej w rejonie". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (1): 29-61.
 14. Kopeć Bohdan. 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 15. Kopeć Bohdan. 1987. "Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980". Roczniki Nauk Rolniczych 84 (1): 7-27.
 16. Kopiński Jerzy. 2009. "Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 85-92.
 17. Lorencowicz Edmund. 2009. "Intensywność organizacji produkcji a poziom mechanizacji prac w wybranych gospodarstwach rolnych Lubelszczyzny". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 111-117.
 18. Malaga-Toboła Urszula, Sławomir Kocira. 2013. "Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (27): 153-165.
 19. Mała Encyklopedia Rolnicza. 1963. Warszawa: PWRiL.
 20. Manteuffel Ryszard. 1984. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. Warszawa: PWRiL.
 21. Nietupski Teodor. 2009. "Prof. dr hab. Bohdan Kopeć (1910-1987) - uczony i nauczyciel". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 319-324.
 22. A Parafiniuk Stanisław. 2013. "Dochodowość gospodarstw rodzinnych o różnej intensywności organizacji produkcji". Roczniki Naukowe SERiA XV (4): 316-320.
 23. Polna Małgorzata. 2009. "Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 157-165.
 24. Sawa Józef. 2009. "Intensywność organizacji jako miernik ekologicznego zrównoważenia produkcji rolniczej". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 175-182.
 25. Stachak Stanisław. 1980. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw rolnych. Szczecin: Wydawnictwo AR.
 26. Szczęsny Roman. 1993. Poziom produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce. Przestrzenne zróżnicowanie i przemiany w latach 1960-1988. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 27. Szeląg-Sikora Anna. 2008. "Zasoby użytków rolnych oraz wyposażenie w sprzęt rolniczy gospodarstw a poziom intensywności prowadzonej produkcji rolniczej". Inżynieria Rolnicza 9 (107): 283-290.
 28. Szuk Tomasz. 2009. "Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska". Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 233-240.
 29. Tomaszewski Zenon. 1964. Ekonomika rolnictwa w zarysie. Warszawa: PWRiL.
 30. Żak Agata. 2013. "Zmiany obszarowe a intensywność gospodarowania w gospodarstwach indywidualnych". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 97-107.gribusiness and Rural Development 2 (12): 319-324.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8346
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu