BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarecka-Bidzińska Ewa (Politechnika Warszawska)
Title
Warszawska Praga - szukanie tożsamości
Warsaw Praga - Searching of Identity
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 81-98, fot., rys., bibliogr. 8 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Urbanistyka, Rewitalizacja miasta, Przestrzeń publiczna
Architecture, Urban studies, City revitalization, Public space
Note
summ., streszcz.
Country
Czechy, Praga
Czech Republic, Prague
Abstract
Podstawą rewitalizacji związanej z tożsamością miejsca jest przywrócenie życia, określenie lub odnalezienie ducha miejsca - tożsamości rewitalizowanym obszarom. Genius loci Pragi określają niepowtarzalny charakter, porządek i kompozycja przestrzeni, obiekty, ich struktura i relacje oraz rytm czasu. Do zrozumienia niepowtarzalnego charakteru miejsca niezbędna jest świadomość niewidzialnych wymiarów przestrzeni oraz jej znaczeń. Magnesem Pragi jest tożsamość: autentyczna tkanka miejska, układ urbanistyczny i architektura, przestrzenie publiczne o charakterze handlowym o ponadwiekowej tradycji, bogata historia, wielokulturowość, społeczność prażan - jako odrębnego środowiska z praską gwarą, bliskie sąsiedztwo Starego Miasta i skomunikowanie II linią metra z centrum miasta, charakter artystyczny dzielnicy, bogata infrastruktura społeczna - to wszystko buduje klimat miejsca, który przyciąga środowiska artystyczne, inwestorów i turystów. Autorka przedstawiła charakterystykę tożsamości warszawskiej Pragi oraz procesy niszczące i budujące ją. Wykazała, iż świadomość istnienia niewidzialnych wymiarów przestrzeni pozwoli zrozumieć obecną popularność Pragi. (abstrakt oryginalny)

The basis for revitalization related to identity of the place is the restoration of life with determination in searching for spirit of the place - the identity of revitalized areas. Genius loci of Praga determines not only the unique character, order and composition of district space, relations of structure, and the pace of life, but also unseen dimensions of space and its meaning. That helps to understand the unique nature of the place. Charm of Praga is its identity: authentic urban fabric and layout, historical architecture, public trade spaces with old tradition, rich history, location well connected with II subway line with the Warsaw downtown and location in walk distance to the Old Town, multicultural community of Praga - separate Praga's community with its dialect, artistic neighbourhood, rich social infrastructure - all of this creates a specific atmosphere of the place, attracting the artistic society and tourists. The author presents characteristics of Praga's identity and processes that destroy or build it. She shows that awareness of the existing invisible space dimensions will allow understanding current popularity of Praga. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burdzik T. (2012), Przestrzeń jako składnik tożsamości w świecie globalizacji, "Kultura - Historia - Globalizacja", nr 11.
  2. Bonenberg W. (2007), Miejska Przestrzeń kreatywna, "Zeszyty Naukowe PP", nr 10.
  3. Elsztain P. (2002), Moja Praga, Dom Wydawniczy Syrenka, Warszawa.
  4. Gądecki J.(2005), Architektura i tożsamość, rzecz o antropologii architektury, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3.
  5. Juszczyński K. (2009), Detal Praskich Kamienic, Odkrywanie Warszawskiej Pragi, Fundacja Hereditas, Warszawa.
  6. Majewski J.S. (2003), Warszawa - dwa miasta, "Gazeta Wyborcza".
  7. Norberg-Schulz Ch. (1979), Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, Academy Editions, New York.
  8. Warszawskiej Pragi dzieje dawne i nowsze (2006), Wydawnictwo Jeden Świat, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu