BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycki Maciej (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Title
Bezwarunkowy dochód podstawowy - przyszłość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy utopia?
Unconditional Basic Income - Future of Labour and Social Insurance Law or Utopia?
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 10-17, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Dochody ludności, Zabezpieczenie społeczne, Ubezpieczenia społeczne, Bezwarunkowy dochód podstawowy
People's income, Social security system, Social insurance, Basic income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie pieniężne wypłacane każdemu obywatelowi lub mieszkańcowi w jednakowej wysokości co do zasady niezależnie od spełnienia jakichkolwiek kryteriów, w szczególności opłacania składki, stażu pracy, przychodów czy aktywności zawodowej lub jej braku. Jego wprowadzenie może zastąpić w całości istniejący system zabezpieczenia społecznego lub jedynie go uzupełniać. Obecnie bezwarunkowy dochód podstawowy nie jest już tylko odległą ideą, bowiem na świecie w kilku krajach oraz terytoriach został on wprowadzony lub trwają nad nim eksperymenty. Zakładając, że w tym momencie nastąpi zastąpienie całego polskiego systemu zabezpieczenia społecznego jedną pensją powszechną, bez podwyższania danin publicznych możliwe byłoby sfinansowanie pensji powszechnej w wysokości 906 zł miesięcznie dla każdego pełnoletniego obywatela. Zdaniem autora wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego doprowadziłoby m.in. do zmniejszenia liczby urzędników, zwiększenia aktywności zawodowej dotychczasowych świadczeniobiorców niepodejmujących pracy by zachować prawo do zasiłku, zmniejszenia nierówności społecznych, spadku przestępczości, a także zabezpieczenia społeczeństwa przed niestabilnym rynkiem pracy. (abstrakt oryginalny)

Unconditional basic income is a pecuniary benefit payed to every citizen or every inhabitant in an equal amount irrespective of fulfilling any other criterias such as paying contributions, work record, income, professional activity. The social credit may be enforced instead of the entire social security system or beside it. In many countries and territories unconditional basic income has already been implanted or is being experimented with. Assuming the replacement of social security system by the unconditional basic income and maintaining the taxes on the same level it would be possible to finance an universal benefit of 906 PLN monthly to every adult citizen living in Poland. The introduction of unconditional basic income would lead to among others: reduction of civil servants, increasing work activity of current beneficients not working in order to keep their benefits; reduction of economic inequalities; decrease of crime; securing the society against unstable labour market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alaska Permanent Fund Corporation: http://www.apfc.org/ home/Content/home/index.cfm (02.02.2017).
 2. Benedykt, E. (2016). Oddaj, bo przyjdzie Janosik. Polityka, 30 (3069).
 3. Forget, E. (2008). Town with no poverty: A history of the North American Guaranteed Annual Income Social Experiments. Community Health Sciences Faculty of Medicine University of Manitoba: www.livableincome.org/rMM-EForget08. pdf
 4. Fumagalli, Lucarelli, Maciejewska, Marczewski, Marszałek, Mika, Moll, Szarfenberg, Szlinder, Slósarski. (2014). Bezwarunkowy dochód podstawowy, Praktyka Teoretyczna, 2 (12): http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nrl2_2014_ Dochod_podstawowy/00. Wstep.pdf (02.02.2017).
 5. Główny Urząd Statystyczny (2016). Struktura ludności w 2015 г. : http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/lud- nosc/struktura-ludnosci, 16,l.html (04.02.2017).
 6. Gmurczyk, J. (2012). Flexicurity w Danii i Polsce wnioski i rekomendacje: www.pte.pl/pliki/l/100/Flexicurity_w-_Da- nii_i_Polsce.pdf (04.02.2017)
 7. Hryniewiecka, A. (2011). Pomoc społeczna w liczbach: 2010. Warszawa.
 8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. (2017). Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.krus.gov.pl/bip/wykaz- -spraw/biuro-kadr-i-szkolenia/ (04.02.2017).
 9. Komisja Europejska, Sprawozdanie krajowe db Polski za 2015 г.: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_po- land_pl.pdf (04.02.2017).
 10. Lang, D. (2004). Duński model elastycznego bezpieczeństwa (flexicurity) Wzór do naśladowania?. Tłum. R. Szrfenberg: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/lang.pdf (04.02.2017).
 11. Leszczyński, A. (2016). Pieniądze za nic. Polityka, 14 (3053).
 12. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. (2015). Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy w 2014 roku. Departament Rynku Pracy. Wydział Analiz i Statystyki. Druk: ZWP MPiPS. Zam. 123/2015.
 13. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art, 9536,7581,koszty-programu-rodzina-500-plus.html (04.02.2017).
 14. Ostapiuk, A. (2015). 2500 franków miesięcznie dla każdego. Bezwarunkowo. Stworzą raj na ziemi?: http://forsal.pl/arty- kuly/895037,2500-frankow-miesiecznie-dla-kazdego-bez- warunkowo-stworza-raj-na-ziemi.html
 15. Parijs, V. (1992). Competing justifications of basic income. Londyn., http://scholar.google.pl/scholar_url7urNhttp: //www.ucllouvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/1992. Vero Intro Competing_. final. pdf&hl = pl&sa = X&scisig = AAGBfmOYVxMi- 4FJ8udP9qbImw3EthWiWjw&nossl = l&oi = scho- larr&ved = 0ahUKEwiYpZ3z7C)7PAhUKtRQKHXIz- CAEQgAMIJSgAMAA.
 16. Standing, G. (2013). Najwyższy czas: prawo do podstawowego bezpieczeństwa dochodu. Tłum. M. Szlinder: www.praktyka- teoretyczna.pl/guy-standing-najwyzszy-czas-prawo-do-po- dstawowego-bezpieczenstwa-dochodu (02.02.2017).
 17. U.S. State-Level Income Inequality Data. (2017): http://www. shsu.edu/eco_mwf/inequality.html (04.02.2017).
 18. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2017): http://www.zus.pl/ default.asp?p=2&id=2 (4.02.2017).
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu