BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiacka-Beck Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rykała Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żołnierczuk Maciej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Fenomenologiczna interpretacja w kształtowaniu przestrzeni na przykładzie wnętrza placu rynkowego
Phenomenological Interpretation in Space Planning on the Example of the Market Square's Interior
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 115-129, fot., rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Urbanistyka, Przestrzeń publiczna, Centrum miasta
Architecture, Urban studies, Public space, Centre of urban
Note
summ., streszcz.
Abstract
Każdy z nas na swój sposób odbiera dane miejsce. Dlatego by zrozumieć wielopłaszczyznowy sens przestrzeni miejskiej, trzeba ją świadomie dostrzec, wyróżnić z ogółu, poczuć wszelkimi zmysłami, następnie indywidualnie doświadczyć, by potem móc właściwie zrozumieć jej fenomen. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na szeroko pojęty odbiór sensoryczny przestrzeni oraz wskazanie właściwego kierunku zagospodarowania placu rynkowego na przykładzie Serocka. Zastosowano analizy: percepcji J. Skalskiego, kompozycji urbanistycznej K. Wejcherta, form przestrzennych K. Lyncha oraz genius loci Ch. Norberga-Schulza. Na tej podstawie wyodrębniono elementy kompozycji i zasady kształtowania miejsc publicznych wpływające na tworzenie ładu przestrzennego, który przekłada się na postrzeganie i odbiór zmysłowy użytkownika. W kreacji wnętrz publicznych istotne jest zastosowanie wzorców przestrzennych, które budują charakter miejsca oraz pozwalają na tworzenie interakcji społecznych. (abstrakt oryginalny)

Each of us receives space in his or her own way. Therefore, to understand the meaning of multidimensional space, it must be seen consciously, stand out from the general, felt with all the senses, then individually experienced and next understand actually the phenomenon of that space. An aim of this study is to draw attention to the widely understood sensory perception of space and to indicate the correct direction of development of the market square on the example of the town Serock. There were applied the following analyses: that of perception by J. Skalski, urban omposition by K. Wejchert, spatial forms of K. Lynch, and genius loci of Ch. Norberg-Schulz. On this base there were separated elements of the composition and rules of shaping the urban influence on the formation of the order, which translates into the sensual perception and reception of sites by the user. The creation of public spaces is essential to the use of spatial patterns that build the character of the place and it allows for the creation of social interaction. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleksander Ch. (1977), A Pattern Language, Oxford University Press, Oxford.
 2. Czarnecki B. (2003), Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok.
 3. Herzfeld M. (2004), Zmysły, (w:) Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Kosiacka-Beck E. (2016), Przestrzenie przenikania Przenikanie przestrzeni. Wieloznaczność zagadnienia, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", nr 32.
 5. Królikowski J.T. (1999) Genius loci Christiana Norberga Schulza, (w:) Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, T. II, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Królikowski J.T. (2003), Obrazy Warszawy. Sens przestrzeni miejskiej, (w:) Rylke J. (red.), Przyroda i miasto, T. V, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Królikowski J.T., Rylke J. (2001), Przestrzeń i energia, Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 8. Libura H. (1990), Percepcja przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa.
 9. Lynch K. (1960), The Image of the City, The MIT Press, Cambridge.
 10. Rybicka E. (2015) Krajobraz. Krótkie wprowadzenie, "Herito", nr 19, http://www.herito.pl/artykuly/krajobraz-krotkie-wprowadzenie [dostęp: 16.12.2016].
 11. Skalski J. (2011) Ocena walorów krajobrazu w procesie postrzegania na przykładzie krajobrazu doliny Wisły w Warszawie, Wydawnictwo Sztuka Ogrodu Sztuka Krajobrazu, Warszawa.
 12. Yi Fu Tuan, (1987) Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu