BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowska Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Proces usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - wybrane aspekty
Care Leavers - Transition Process Into Independent Living
Source
Studia BAS, 2017, nr 2 (50), s. 147-168, bibliogr. 21 poz.
Issue title
Polityka społeczna w Polsce
Keyword
Wykluczenie społeczne, Wychowanie, Młodzież, System pieczy zastępczej
Social exclusion, Education, Youth, Foster care system
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule poruszono problematykę przebiegu procesu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, powszechnie znanych jako domy dziecka. Zestawiono zagrożenia, które mogą wynikać z niewłaściwie przeprowadzonego usamodzielniania podopiecznych, co w konsekwencji zwiększa ryzyko ekskluzji i wykluczenia społecznego. Wśród elementów związanych z opuszczaniem pieczy zastępczej i wchodzeniem w dorosłość szczególną uwagę poświęcono trudnościom towarzyszącym absolwentom placówek mogącym skutkować marginalizowaniem ich w zakresie dostępu do cenionych powszechnie dóbr (rynek pracy, rynek mieszkaniowy, edukacja).(fragment tekstu)

The article explores the process of transition into independent living of young people leaving institutional care system in Poland. The first section discusses the concept of autonomy as a crucial trait to the process of becoming independent from the others (institutions or individuals). In the next section this process is analysed together with its essential element, i.e. financial assistance. In the third section the author presents data related to the care institutions and the number of its beneficiaries in Poland. The final section contains an overview of the main issues experienced by the people becoming independent and a set of recommendations aimed at improving the efficiency of this process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramowicz M., Strzałkowska A., Tobis T., Badanie ewaluacyjno-diagnostyczne: sytuacja psychospołeczna i materialna usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych, Gdańsk 2012.
 2. Andrzejewski M., Ewolucja pieczy zastępczej przez pryzmat nowych regulacji prawnych, "Teologia i Moralność" 2012, t. 11.
 3. Biała J., Samotność dziecka polskiego w XXI wieku, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2012,
 4. Dewar L., Goodman D., Best Practices in Transitioning Youth Out of Care, Child Welfare Institute, Children's Aid Society of Toronto, 2014.
 5. Głowny Urząd Statystyczny, Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w roku 2015, Departament Badań Społecznych i Warunkow Życia, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
 6. Golczyńska-Grondas A., Usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - podstawowe problemy, implikacje dla praktyki, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" 2015, nr 30(3).
 7. Golczyńska-Grondas A., "Wychowało nas państwo". Rzecz o tożsamości dorosłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Zakład Wydawniczy NOMOS, Krakow 2014.
 8. Kowalski W., Usamodzielnienie wychowanków istotnym zadaniem pieczy zastępczej [w:] Piecza zastępcza: od wsparcia do usamodzielnienia, red. W. Kowalski, M. Dubis, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2015.
 9. Kulig B., Sołtys A., Usamodzielnienie oczami młodzieży - raport z badań nt. doświadczeń usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej realizowany w ramach projektu "Prawa dziecka w pieczy zastępczej - od teorii do praktyki: nowe spojrzenie przez badania rówieśnicze", Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Warszawa 2012,
 10. Ławniczak D., Podstawy prawne i system wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze. Deficyty obowiązujących rozwiązań systemowych [w:] Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i ich rodziną, red. K. Głąbicka, M. Gościniewicz, Centrum Zasobow Ludzkich, Warszawa 2014.
 11. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Pomoc w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Warszawa 2014.
 12. Raczkowska J., Wychowanie w domu dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
 13. RCPS w Łodzi, Uwarunkowania procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej w województwie łódzkim - raport z badania, Łodź 2014.
 14. Rek-Woźniak M., Młodzi dorośli. Wzory ruchliwości społecznej w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 2016.
 15. ROPS Toruń, Sytuacja wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń 2013.
 16. Stein M., Munro E.R., Young People's Transitions from Care to Adulthood. International Research and Practice, 2008.
 17. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Oddział w Warszawie, Z opieki w dorosłość. Model usamodzielnienia, Warszawa 2014.
 18. Winiarski M., Samodzielność życiowa [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, red. D. Lalak, T. Pilch, Warszawa 1999.
 19. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. nr 64 poz. 593, ze zm.
 20. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. nr 149, poz. 887, ze zm.
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz.U. 2005, nr 6 poz. 45.
Cited by
Show
ISSN
2082-0658
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu