BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goryńska-Goldmann Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Adamczyk Grażyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gazdecki Michał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Awareness of Sustainable Consumption and its Implications for the Selection of Food Products
Świadomość zrównoważonej konsumpcji i jej implikacje dla wyborów produktów żywnościowych
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 301-308, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Konsumpcja zrównoważona, Produkty żywnościowe, Opakowania, Informacja
Sustainable consumption, Food products, Packaging, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie idei zrównoważonej konsumpcji, jej aspektów, świadomości oraz implikacji dla wyborów dotyczących produktów żywnościowych. Szczególną uwagę zwrócono na wybory konsumenckie oparte na postrzeganiu opakowań dóbr żywnościowych oraz na percepcji i znaczeniu zawartych na nich informacji. Badania empiryczne wykazują między innymi, że polski konsument jest coraz bardziej świadomy konieczności działań w obszarze konsumpcji zrównoważonej, chociaż nie zawsze przekłada się to na konkretne aktywności w tym zakresie. Dla większości Polaków jest ona nadal synonimem ekokonsumpcji, a zaangażowanie konsumentów w idee zrównoważonego rozwoju przekłada się na deklaracje między innymi segregacji śmieci, zmniejszenia marnotrawstwa, wyboru produktów ekologicznych, regionalnych, w ekoopakowaniach, za które są w stanie zapłacić wyższą cenę, czy na poszukiwanie informacji o produktach zrównoważonych. Niestety, skala tych aktywności i postaw obecnie jest wciąż niewielka, stąd nadrzędnym celem polityki środowiskowej, społecznej i ekonomicznej staje się systematyczna oraz intensywna edukacja konsumencka i promowanie idei zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the concept of sustainable consumption, its aspects, awareness and implications for choices concerning food products. Particular attention was paid to consumer choices based on the perception of foodstuff packaging and the perception of the importance of labelling information. Empirical studies have shown that Polish consumers are increasingly more aware of the need for action on sustainable consumption, although it is not always re- fl ected in tangible activities in this area. Still for the majority of Poles it is synonymous with ecoconsumption, and engaging consumers in the concepts of sustainability is manifested e.g. in waste sorting, waste reduction, selection of organic, local products, in ecologigal packaging, for which they are ready to pay higher prices or search for information on sustainable products. Unfortunately, at present the scale of these activities and attitudes is still limited, thus the primary objective of the environmental, social and economic policies is to provide systematic and intensive consumer education and promote sustainable development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Achrol, R. S., Kotler, Ph. (2012). Frontiers of the marketing paradigm in the third millennium. J. Acad. Mark. Sci., 40, 35-52.
 2. Adamczyk, W. (2012). Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. Zarz. Fin., 10, 3 (part. 2), 177-191.
 3. Adamczyk, G., Pawlak, M. (2014). The typescript of thesis under the supervision of PhD Adamczyk G., entitled "The role of the information contained on the packaging of food products as one of the factors of consumer choice".
 4. Bywalec, C. (2010). Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 5. Ciechomski, W. (2008). Opakowanie jako instrument promocji. LogForum, 4, 1-2, 8.
 6. Grzędzińska, K., Majdzińska, A., Sulowska, A. (2010). Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny. Warszawa: Wyd. SGH.
 7. Jaros, B. (2014). Pomiar zrównoważonej konsumpcji. Optim. Stud. Ekon. 3 (69), 169-183.
 8. Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekon. Środ., 2 (32), 46.
 9. Kimmel, A. J. (2010). Connecting with consumers: Marketing for new marketplace realities. London: Oxford University Press.
 10. Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Kons. Rozw., 1, 5-15.
 11. Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą, 51, 206-218.
 12. Mika-Mętel, M. (2011). Walory promocyjne opakowań. Opakowania, 2, 2-4.
 13. Niva, M., Mäkelä, J., Kahma, N., Kjærnes, U. (2014). Eating Sustainably? Practices and Background Factors of Ecological Food Consumption in Four Nordic Countries. J. Consum. Polic., 37, 465-484.
 14. Pereira Heath, M. T., Chatzidakis, A. (2012). Blame it on marketing: consumers' views on unsustainable consumption. Int. J. Consum. Stud., 36, 656-667.
 15. Pieczykolan, R. (2005). Informacja marketingowa. Warszawa: PWE.
 16. Piwowar, D., Moneta, J. (2011). Jak Internet zmienia proces zakupowy klienta. Harv. Bus. Rev. Pol., 177, 11-20.
 17. PFPŻ (2007). GDA - wskazane dzienne spożycie. Polska Federacja Producentów Żywności. Retrieved Jan 25th 2015 from: http://www.pfpz.pl/index/?lang_id=5#.
 18. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004 (2011). The Official Journal of the European Union L 304 of 22.11.2011.
 19. Scholl, G. (2011). What is Sustainable Consumption? Accessed from http://www.scp-responder.eu/pdf/knowledge/papers/RESPONDER%20input%20paper%20sustainable%20consumption.pdf.
 20. Stefanicki, R. (2004). Sprzedaż konsumencka w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Monit. Prawn., 7, 313.
 21. Śmiechowska, M. (2012). Znakowanie produktów żywnościowych. Ann. Acad. Med. Gedan., 42, 65-73.
 22. Tkaczyk, J., (2011). Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta. In: I. Rudawska, M. Soboń (Eds.), Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach (p. 267-275). Warszawa: Difin.
 23. UOKiK (2007). Konsumentów portret własny. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 24. Act of 25 August 2006 on safety of food and nutrition (2006). The Official Journal of Laws Dziennik Ustaw no. 171, item 1225.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.57
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu