BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamróz Ewelina (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Biodegradacja związków ropopochodnych w glebie
Biodegradation of Petroleum Derivatives in Soil
Source
Aura, 2016, nr 2, s. 3-5, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Skażenie gleb, Biodegradacja, Ochrona środowiska
Soil contamination, Biodegradation, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
W oczyszczaniu gruntów z zanieczyszczeń związkami ropopochodnym najbardziej obiecujące działania dają metody biotechnologiczne. Głównym czynnikiem biologicznym jest skład ilościowy i jakościowy mikroflory glebowej. Aktywność enzymatyczna jest uzależniona od zawartości substancji organicznej, obecności inhibitorów i katalizatorów, temperatury oraz pH. Naturalna biodegradacja w glebie trwa stosunkowo długo, dlatego intensyfikację tego procesu uzyskuje się przez stosowanie odpowiednich biopreparatów. (abstrakt oryginalny)

Biotechnological methods are most efficient in removal of petroleum pollution from soil. The quantitative and qualitative composition of soil microflora is the main biological factor. Enzymatic activity depends on the content of organic matter, presence of inhibitors, catalysers, temperature and pH. Natural biodegradation in soil is relatively long, thus the process is intensified by the application of suitable biological agents. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bever J., Stein A., Teichman H. 1997. Zawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz.
 2. Bielińska E.J., Futa В., Bik-Mołodzińska M., Szewczuk C., Sugier D. 2013. Wpływ preparatów użyźniających na aktywność enzymatyczną gleb. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(3): 15-19.
 3. Buraczewski G., Gałczyński R., Jaworski K., Stefaniak P. 1995. Biodegradacja benzyny w gruncie przy użyciu biopreparatów. Materiały sympozjum naukowego "Zastosowanie biopreparatów bakteryjnych do oczyszczania wody, ścieków i gruntu", Płock.
 4. Feitkenhauer H., Schnicke S., Muller R., Markl H. 2001. Determination of the kinetic parameters of the phenol-degrading thermophile Bacillus themeovorans sp. Applied Microbiology and Biotechnology, 57.
 5. Januszek K. 1999. Aktywność enzymatyczna wybranych gleb leśnych Polski południowej w świetle badań polowych i laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe AR Kraków. Rozprawy. 250.
 6. Kalembasa S., Kuziemska B. 2008. Wpływ zanieczyszczenia gleby nikłem na plon i zawartość fosforu w kupkówce pospolitej oraz aktywność enzymatyczną gleby. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Chemia, Związki fosforu w chemii, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska, 4 (1204): 72-81.
 7. Kalembasa D., Kuziemska В., Kalembasa S. 2014. Wpływ wapnowania i materiałów organicznych na aktywność ureazy i dehydrogenazy w glebie zanieczyszczonej niklem. Inżynieria Ekologiczna 6: 7-17.
 8. Kluk D. 2010. Badanie szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych w odpadach wiertniczych. Nafta-Gaz, s. 27-33.
 9. Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przez rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40: 217-223.
 10. Nowak A., Hawrot M. 1999. Izolacja bakterii zdolnych do biodegradacji substancji ropopochodnych ze środowisk naturalnych oraz metodyka oceny ich aktywności. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne I Krajowego Kongresu Biotechnologii "Biotechnologia Środowiskowa", Wrocław 1999.
 11. Piotrowska A. 2011. Enzymy jako biologiczne wskaźniki stanu środowiska glebowego. Ekologia i Technika, 19 (5): 247-260.
 12. Sztompka E. 1999. Biodegradacja oleju napędowego w gruncie. IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne I Krajowego Kongresu Biotechnologii "Biotechnologia Środowiskowa", Wrocław.
 13. Zamorska J., Papciak D. 2004. Usuwanie związków ropopochodnych z gruntu - mikroorganizmy i warunki prowadzenia procesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria produkcji, 218 (38): 159-169.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu