BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podawca Konrad (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekrany akustyczne w krajobrazie i architekturze miasta - wybór czy konieczność
Acoustic Screens in the Landscape and Architecture of the City - Choice or Necessity
Source
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2017, nr 53(2), s. 130-142, fot., tab., bibliogr. 16 poz.
Vistula University Working Papers
Keyword
Architektura, Krajobraz miasta, Przekształcania krajobrazu, Ochrona krajobrazu, Ład przestrzenny, Planowanie przestrzenne miasta, Hałas, Ekrany akustyczne
Architecture, City landscape, Landscape transformation, Landscape protection, Spatial order, Town spatial planning, Noise, Acoustic screens
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule poruszono problem ochrony terenów mieszkaniowych przed nadmiernym hałasem za pomocą ekranów akustycznych. Odniesiono się przede wszystkim do aspektów krajobrazowych ich konstrukcji i usytuowania w stosunku do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w kontekście zachowania ładu przestrzennego. Wykonana analiza opierała się na zweryfikowaniu ośmiu cech architektonicznych, krajobrazowych i technicznych wpływających na odbiór wizualny przestrzeni w otoczeniu ekranów akustycznych. Na dwóch wybranych obszarach oraz sześciu obiektach pokazano pozytywny i negatywny przykład funkcjonowania barier przeciwdźwiękowych w krajobrazie urbanistycznym. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of protection of residential areas from an excessive noise by the use of acoustic screens. Reference was made primarily to the aspects of landscape design and positioning in relation to the multi-family housing development in the context of spatial behaviour. The analysis is based on the verification of 8 architectural features, landscape and technical one affecting the reception of visual space surrounded by acoustic screens. On the two selected areas and 6 objects there is shown the positive and negative example of the functioning of sound absorbing barriers in the urban landscape. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Affek A. (2013), Propozycje wskaźników środowiskowych do oceny i monitorowania zagospodarowania przestrzennego w gminach, (w:) Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, "Biuletyn KPZK", nr 252.
 2. Bernat S. (2013), Ekrany akustyczne w krajobrazie - ochrona akustyczna czy degradacja krajobrazu?, "Architektura Krajobrazu - Studia i prezentacje. Relacje człowieka z krajobrazem", nr 3.
 3. Giedion S. (1967), Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition, Harvard University Press, Cambridge.
 4. Kafka K. (1996), Bariery akustyczne - ich typy oraz możliwości kształtowania ze względu na krajobraz najbliższego otoczenia tras komunikacji kołowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Architektura", nr 34.
 5. Misiągiewicz M. (2003) O prezentacji idei architektonicznej, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 6. Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A. (2009), Przestrzeń jako "płaszczyzna" konfliktów, (w:) Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Podawca K. (2014), Hałas drogowy jako ograniczenie możliwości zagospodarowania przestrzennego na wybranych przykładach, "Problemy Rozwoju Miast", nr 1.
 8. Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A. (2015) Ocena kształtowania lokalnego ładu przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w gminie miejsko-wiejskiej Kałuszyn, "Problemy Rozwoju Miast", nr 1.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109).
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).
 11. Śleszyński P. (2013), Weryfikacja i testowanie wskaźników zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach, PAN, Instytut Geografii I Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa.
 12. Szruba M. (2015), Ekrany akustyczne - rozwiązania głośnego problemu, "Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne", marzec-kwiecień.
 13. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennego z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 14. Włodarczyk J.A. (2014), Architektury piękno czy dobro czyli czym architektura jest i co znaczy?, "Architecturae et Artibus", nr 1.
 15. Wyrwas P., Szyguła A., (2005), Ekrany akustyczne - zasady projektowania i kryteria doboru, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Mostowców - Konstrukcja i Wyposażenie Mostów, Wisła, 12-14 października 2005.
 16. http://www.zdw.krakow.pl/pliki/prasa/drogi_07-08_2010.pdfadvaglas.com, Jaka jest skuteczność ekranów akustycznych w strefach miejskich? [dostęp: 30.07.2016].
Cited by
Show
ISSN
2353-2688
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu