BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Romana (Instytut Techniki Górniczej KOMAG)
Title
Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych
Internal Audit in Improvement of Management System - Results of Questionnaire Inquiries
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 6, s. 32-37, tab., bibliogr. 10 poz.
Problems of Quality
Keyword
Zintegrowane systemy zarządzania, Audyt wewnętrzny, Badania ankietowe
Integrated Management System, Internal audit, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Audit wewnętrzny, jak każdy inny obszar działalności organizacji, powinien podlegać okresowej ocenie w zakresie jakości działania oraz efektywności. W artykule przedstawiono ogólne wymagania w odniesieniu do auditu wewnętrznego, metody wspomagającej proces zarządzania w organizacji. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej ankiety. Dokonano identyfikacji problemów napotykanych w trakcie przeprowadzania auditów wewnętrznych, co pozwoli na doskonalenie prac w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Internal audit, as any other activity of an organization, should be periodically assessed as regards the quality and effectiveness. General requirements as regards internal audit, i.e. a tool aiding management in the organization, are given. The results of questionnaire inquiries and conclusions resulting from the survey are presented. Problems encountered during internal audits are identified, which will enable to improve the efforts in this field of activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baryluk Marzena. 2008. "Kompetencje auditora". Problemy Jakości (1): 10-15.
  2. Hamrol Adam. 1998. "Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  3. Kromer Bożena, Anna Rychly-Lipińska. 2010. "Etyczne aspekty pracy auditora wewnętrznego". Problemy Jakości (5): 26-31.
  4. Lisiecka Krystyna. 2000. "Funkcje auditora w procesie poprawy i doskonalenia systemu zarządzania jakością". Problemy Jakości (3): 5-7.
  5. Michalak Agnieszka. 2008. "Audity wewnętrzne - narzędzia doskonalenia - obowiązkowy standard cz. 1". Problemy Jakości (10):16-22.
  6. PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Podstawy i terminologia.
  7. PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością - Wymagania.
  8. PN-EN ISO 19011:2012 Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania.
  9. Zając Romana. 2010. "Zintegrowany system zarządzania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG". Maszyny Górnicze (3-4): 190-196.
  10. ISO 9001 Auditing Practices Group, www.iso.org/tcl76/ISO9001AuditingPracticesGroup
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.6.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu