BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Eugeniusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Powstanie, funkcjonowanie i likwidacja państwowych gospodarstw rolnych
The Establishment, Operation and Liquidation of State-Owned Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 126-130, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Sektor państwowy, Rolnictwo, Likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR)
Arable farm, State sector, Agriculture, Liquidation of State Agricultural Farms
Note
JEL Classification: Q18
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono przesłanki utworzenia państwowych gospodarstw rolnych w sensie instytucjonalnym, ogólną charakterystykę ich działalności i zmian organizacyjnych w ponad 40-letnim okresie ich istnienia, a także przyczyny ich likwidacji. Mimo upływu 25 lat od decyzji o likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, skutki ich istnienia i przekształceń nadal są istotnym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w regionach o dużym w przeszłości udziale sektora państwowego w rolnictwie. Oceny przyczyn i skutków likwidacji PGR-ów są nadal przedmiotem zróżnicowanych opinii, na co zwrócono także uwagę w opracowaniu.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the indications of setting up the state-owned farms in the institutional sense, the general characteristics of their activities and the organizational changes in more than 40 years of their existence, as well as the reasons for their liquidation. Despite the passage of 25 years since the decision to liquidate the state-owned farms, the effects of their existence and transformations are still an important element of the socioeconomic reality, especially in regions, in which the participation of the state sector in agriculture was high in the past. Assessing the causes and effects of the state-owned farms' liquidation is still the subject of different opinions, which is also highlighted in this study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dowgiałło Zygmunt. 1980. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym. Szczecin: Akademia Rolnicza w Szczecinie.
 2. Dzun Włodzimierz. 1991. PGR w rolnictwie polskim w latach 1944-1990. Warszawa: IRWiR PAN.
 3. Dzun Włodzimierz. 2005. Państwowe gospodarstwa rolne w procesie przemian systemowych w Polsce. Warszawa: IRWiR PAN.
 4. Kosicki Janusz. 1978. "Formy organizacyjne państwowych gospodarstw rolnych w latach 1946-1977". Zeszyty Naukowe, Seria Historyczna 5: 31-37.
 5. Leopold Antoni, Augustyn Woś. 2002. Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 10 lat doświadczeń. Warszawa: SGGW.
 6. Niedzielski Eugeniusz. 1976. Kooperacja międzysektorowa w rolnictwie. Praca doktorska. Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna.
 7. Otoliński Eugeniusz. 1977. Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego i jej projektowanie. Warszawa: PWRiL.
 8. Tomaszewski Zenon. 1974. Przeobrażenia ustrojowe w rolnictwie Polski Ludowej. Warszawa: LSW.
 9. Tomczak Franciszek. 1969. Rolnictwo Polski Ludowej. Warszawa: PWRiL.
 10. Wilamowski Bohdan. 1969. Rolnictwo Polski północno-wschodniej. Warszawa: PWRiL.
 11. Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dz.U. 1991, nr 107, poz. 464.
 12. Ziętara Wojciech. 2013. Przesłanki i uwarunkowania przekształceń własnościowych w rolnictwie. [W] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy, red. H. Runowski, 40-43. Warszawa: SGGW.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8352
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu