BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brągiel Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie), Dykiel Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie)
Title
Rola mikroprzedsiębiorstw na regionalnym rynku pracy
Microenterprises as an Important Sector of the Regional Labor Market
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 22-32, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezrobocie, Rynek pracy
Small business, Unemployment, Labour market
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Praca ma charakter poznawczy. Celem pracy jest określenie roli i znaczenia, jaką pełnią mikroprzedsiębiorstwa w procesach rozwoju regionalnego i kształtowania rynku pracy. Cel jest realizowany zarówno na drodze refleksji teoretycznej, jak i poprzez analizę stopnia zmian i tendencji rozwoju mikroprzedsiębiorstw w województwie podkarpackim z perspektywy samego województwa, jak i Polski w latach 2010-2014. (fragment tekstu)

The economic development of each voivodeship and country significantly depends on the condition of microenterprises, which function in these regions. The aim of this study was to indicate the role and importance of microenterprises in processes of regional development and shaping the local labor market. The analysis of microenterprises in the years 2010-2014 was developed on the basis of GUS data. Characteristics of the number of active enterprises and levels of remuneration were used to describe the scale of number and dynamics of changes in the business activity run by microenterprises. Conclusions:
 1. In the years 2010-2014, the number of microenterprises was increasing with the exception of 2013 in Poland and 2012 in Podkarpackie Voivodeship.
 2. The ratio of people employed in microenterprises per 1000 residents presented the large disparity between Poland and Podkarpackie Voivodeship.
 3. Amounts of remuneration in microenterprises in the years 2010-2014 in Poland was much higher than in Podkarpackie Voivodeship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2010 r., GUS, Warszawa, 2011 r. www.stat.gov.pl
 2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r., GUS, Warszawa, 2012 r. www.stat.gov.pl
 3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2012 r., GUS, Warszawa, 2013 r. www.stat.gov.pl
 4. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r., GUS, Warszawa, 2014 r. www.stat.gov.pl
 5. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2014 r., GUS, Warszawa, 2015 r. www.stat.gov.pl
 6. Gołębiowski G., 2005, Miejsce i znaczenie małych i dużych przedsiębiorstw na rynku [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa.
 7. Huczek M., 2008, Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 2.
 8. Ignatiuk S., 2011, Wpływ przedsiębiorstw z sektora MSP na rozwój gospodarczy północno-wschodniego regionu kraju, Politechnika Białostocka, Economy and Management, nr 2.
 9. Jasińska-Biliczak A., 2014, Instrumenty wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie lokalnym - przykład powiatu nyskiego [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, A. Raszkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, DOI: 10.15611/pn.2014.332.05
 10. Jasińska-Biliczak A., 2015, Problemy samozatrudnienia - rola i miejsce mikroprzedsiębiorstw w gospodarce regionalnej, Barometr Regionalny, t. 13, nr 4.
 11. Koźmiński A., 2004, Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa.
 12. Krzemień R., Struś M., 2004, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w procesie akcesyjnym polski do Unii Europejskiej [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Krzemien-Wroclaw.pdf
 13. Mikołajczyk B., Krawczyk M., 2006, Sektor przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w krajach Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", 2/2006.
 14. Nowak M., Musiał H., 2005, Rola i znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju przedsięwzięć gospodarczych [w:] Teoretyczne aspekty gospodarowania, D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
 15. Oniszczuk-Jastrząbek A., Gutowski T., 2008, Funkcjonowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce globalnej [w:] Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Michalski, S. Piocha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Koszalin.
 16. Owczarczyk A., 2011, Bezrobocie a zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce w latach 1998-2007, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 248.
 17. Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2014, 2015, GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl
 18. Skowronek-Mielczarek A., 2003, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa.
 19. Smolarek M., 2015, Wybrane aspekty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zarządzanie, nr 3. DOI: 10.5604/18998658.1173053
 20. Solińska M., Iwaszczuk N., 2008, Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej [w:] Львівськового державного університету внутрішніх справ, Науковій вісник, No 2/2008.
 21. Strużycki M, 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE Warszawa.
 22. Sztando A., 2008, Progospodarczy obszar polityki edukacyjnej władz lokalnych [w]: Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej w Polsce. Zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów, red. M. Malicki, Economicus, Szczecin.
 23. Targalski J., 2003, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 24. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.].
 25. www.polskawliczbach.pl/podkarpackie (dostęp: 13.04.2016 r.).
 26. Zarębski M., 2012, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podstawowe ogniwo łańcucha logistycznego polskiej gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII nr 1. http://www.aunc.ekonomia.umk.pl (dostęp: 25.06.2015 r.).
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu