BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barwińska-Małajowicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski), Smolik Kamila (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy w województwie podkarpackim
The Situation of the Young People in Labour Market in Podkarpacie
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 139-152, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Bezrobocie ludzi młodych
Labour market, Unemployment, Youth unemployment
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych wyników analizy danych dotyczących bezrobocia osób młodych zamieszkałych w województwie podkarpackim. Do opisania zależności pomiędzy poszczególnymi zjawiskami wykorzystano dane statystyczne (przede wszystkim bazę danych reprezentującą II kwartał lat 2011-2014, udostępnioną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie) oraz wyniki własnych badań empirycznych. Pierwsza część artykułu opisuje główne aspekty i tendencje bezrobocia ludzi młodych (tj. osób do 25. roku życia) charakterystyczne dla województwa podkarpackiego. Kolejna część ukazuje problemy kobiet na podkarpackim rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet rozpoczynających swoją karierę zawodową. Całość opracowania zakończono zwięzłym podsumowaniem prze-prowadzonych rozważań. (fragment tekstu)

The aim of this study is to present certain aspects related to the situation of unemployment of young people (under 25 years old), living in the Podkarpackie voivodeship and to provide the statistical data and the results of the empirical research refers to the subject. The basis for the publication are presented analysis of unemployment in terms of the situation of individual districts as well as the factors such as: professional qualifications, professional experience, the period of employment and the duration of unemployment. The following part includes the additionally specified situation of young, unemployed women. All conducted consideration ends up with synthetic summary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza kwalifikacji i kompetencji kluczowych dla zwiększenia szans absolwentów na rynku pracy. Raport końcowy, AGROTECH, 2014, Warszawa.
 2. Ciba J. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., http://www.wios.rzeszow.pl/
 3. http://www.krosno.pl
 4. http://www.krosno.pl/pl/dla-przedsiebiorczych/wizytowka-gospodarcza-miasta/firmy-krosnienskie/najwazniejsze-branze/
 5. https://www.biurokarier.umk.pl/kwalifikacje-a-kompetencje
 6. Kotarski H., 2013, Kapitał ludzki i kapitał społeczny, a rozwój województwa podkarpackiego, Wyd. UR, Rzeszów.
 7. Kształtowania się bezrobocia w województwie podkarpackim w latach 2011-2014, UR, 2015, Rzeszów.
 8. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu listopada 2015 r., GUS, 2015, Warszawa.
 9. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r., GUS, 2015, Warszawa.
 10. Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2014 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Analiz i Statystyk, 2015, Warszawa.
 11. Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2013, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.13
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu