BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olak Antoni (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim), Olak Karolina (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Bezpieczeństwo i zagrożenia współczesnej rodziny - wybrane zagadnienia
Security and Threats of Contemporary Family - Selected Aspects
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 153-165, rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rodzina, Społeczeństwo, Bezpieczeństwo
Family, Society, Security
Note
summ.
Abstract
Autorzy tego wystąpienia skupili swą uwagę na analizie problemu bezpieczeństwa rodziny szukając źródeł w szkole, gdzie agresja i przemoc stała się plagą współczesnej szkoły. Zabezpieczenie tej elementarnej potrzeby dzieci i młodzieży stało się w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi placówkami oświatowymi. Przegląd dostępnej literatury umożliwił autorowi zapoznanie się z naukowym podejściem do wybranego zagadnienia oraz zrozumienie mechanizmów wszelkich patologii przekładających się na poziom zagrożeń rodziny. (fragment tekstu)

The family is an interesting subject of research in many fields of science: psychology, economics, politics, history, demography, ethnology and sociology in particular. It has long been of interest, reflection philosophers, scientists, representatives of various religions, writers. The family is an institution of general human occurring in all ages and cultures, and is an integral part of any society is its most important and fundamental group unit. From the moment of the emergence of sociology as an independent scientific field, to this day the family is the subject of systematic research. This material presents selected issues regarding. Dangers Polish family. There have been queries literature and analysis of the collected shave being available statistics and data. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budnikowski A., 2003, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE Warszawa.
 2. Drużyńska J., Jankowski S.M., 2009, Wyklęte życiorysy. Poznań, REBIS Dom Wydawniczy.
 3. Dyczewski L., 2003, Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, KUL, Lublin.
 4. Dziura M., 2005, Wpływ nielegalnej pracy na emigracji na życie rodziny wiejskiej [w:] Rodzina, etyka, ekonomia, red. R. Horodyński, E. Ozorkowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 5. Giddens A., 2001, Poza lewicą i prawicą. Przyszłość polityki radykalnej, Zysk i S-ka, Poznań.
 6. Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 7. Gwiazda A., Kawecki W., 1999, W stronę trzeciego tysiąclecia, Kraków.
 8. Jaroszyński P., 2002, Globalizacja [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. III, Lublin.
 9. Kukołowicz T., 2004, Wychowujący nauczyciel [w:] T. Kukołowicz, Teorie wychowania dla nauczycieli, "Wychowawca" 10(24).
 10. Majkowski W., 2006, Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny Polskiej, Wyd. Księży Saracenów.
 11. Malikowski M., 2005, Podkarpacka bieda. Wydawnictwo UR, Rzeszów.
 12. Olak A., 2007, Działalność Komisji Porządku Publicznego i Współpracy z Samorządami Osiedlowymi w Rzeszowie w latach 2003-2006 [w:] M. Malikowski, Zagrożenia i bezpieczeństwo w mieście Rzeszowie. Zadania - diagnozy - praktyka, Wyd. UR, Rzeszów.
 13. Olak A., 2007, Zjawisko przemocy w rodzinie. MAX-DRUK, Rzeszów.
 14. Olak A., 2010, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach zagrożeń, AMELIA, Rzeszów.
 15. Olak A.,2013, Bezpieczeństwo rodziny w warunkach globalizacji, Katowice.
 16. Sowa B., 2005, Bezrobocie jako problem społeczny Podkarpacia, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Kapitał ludzki i intelektualny", cz. 2, red. M.G. Woźniak, UR, Rzeszów.
 17. Sowa B., 2009, Wykorzystanie wybranych instrumentów polityki strukturalnej UE w województwie podkarpackim, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne", red. M.G. Woźniak, UR, z. 14, Rzeszów.
 18. Stopczyński S., 2010, Ekonomiczne i pozaekonomiczne aspekty problematyki globalizacji, PWT, Wrocław.
 19. Szczepański J., 1970, Podstawowe pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.
 20. Tyrała T., 2011, Bezpieczeństwo wewnętrzne. Europejskie i globalne czynniki bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, Katowice.
 21. Tyszka Z., 1998, Socjologia rodziny [w:] Z. Krawczyk, K.Z. Sowa, Socjologia, PWN, Warszawa.
 22. Tyszka Z., 2009, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa.
 23. Winiarski M, 2003, Encyklopedia Pedagogiki XXI wieku, Wyd. "ŻAK", Warszawa.
 24. Winiarski M., 2000, Problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa.
 25. www.google.plgwsrd_BEZPIECZEŃSTWO+W+MIEJSCU+ZAMIESZKANIA+2015+(KGP), A. Brzeiniak, Bezpieczeństwo Polaków w badaniach opinii społecznej
 26. www.gus.gov.pl.
 27. Ziemska M, 1975, Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 28. Żebrowski W., 2001, Rodzina polska wobec bezrobocia i ubóstwa, Instytut Zarządzania UG, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu