BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dygoń Marcin (Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie)
Title
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy - studium przypadku
Podkarpackie Labour Market Observatory - Case Study
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 45-56, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Kapitał ludzki, Rynek pracy
European Social Fund (ESF), Human capital, Labour market
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstract
Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najstarszym funduszem strukturalnym Unii Europejskiej. Powstał na bazie traktatów rzymskich w 1957 r., kiedy to powołano do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) [Grewióski 2002: 9]. Pierwsze faktyczne działania funduszu zainicjowano już w 1960 roku i od tej pory jest to najważniejsze źródło finansowania interwencji krajów członkowskich UE (Wspólnot) w obszarze polityki społecznej. Rola EFS ewoluuje wraz z całokształtem działań związanych z rozwojem ponadnarodowej polityki społecznej oraz polityki regionalnej we Wspólnotach Europejskich. Zmiany te związane są ze zwiększeniem roli funduszu w polityce spójności społeczno-gospodarczej, a także pogłębieniem współpracy na płaszczyźnie działań "wielofunduszowych", komplementarności z innymi, w szczególności inwestycyjnymi aspektami implementacji polityk [Grewióski 2002: 9], w tym polityki regionalnej. Ponadto EFS utożsamiany jest ze źródłem finansowania europejskiej strategii zatrudnienia. W okresie programowania 2007-2013 EFS wdrażany jest w Polsce poprzez realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki. (fragment tekstu)

The main aim of this article is to present functioning of Podkarpackie Labour Market Observatory (case study). Podkarpackie Labour Market Observatory has been established within the framework of the project financed by the Human Capital Operational Programme 2007-2013. The project is implemented by the Regional Labour Office in Rzeszów - Unit of Statistical Information and Analysis. In accordance with the project application the main goal of PLMO is to increase the level of knowledge about situation and development trends on the labour market of the Podkarpackie Region among decision makers and employees of bodies concerned with employment and entrepreneurs and employers, and by the wider use of it in the decision making process. Project is focused on the following four regional studies: analysis of development trends in the market oriented services sector, analysis of development trends in the non-market oriented services sector, "The Employers of Podkarpacie" - panel research carried out during the three subsequent years (2011-2013) in the same group of respondents and the analysis of development trends in the construction sector. There are also some analysis carried out basis labour market data collected by poviat labour offices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie pt.,Pracodawcy Podkarpacia ". Raport metodologiczny, Agrotec Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 2. Dziennik urzędowy Unii Europejskiej z dnia 6 sierpnia 2005 r., Warszawa 2007.
 3. Grewiński M., 2002, Monitoring i ewaluacja w zastosowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, "Polityka Społeczna", nr 7, R. XXIX (340), Warszawa.
 4. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, PWE Warszawa.
 5. Ogólnopolska sieć współpracy w ramach badań regionalnych rynków pracy i ewaluacji PO KL. Raport z realizacji grantu oraz modele współpracy, red. K. Siewiera, Szczecin 2011.
 6. Plan działania priorytetu VIII na lata 2007-2008, http://pok1.wup-rzeszow.pl, stan na dzień 30.08.2011.
 7. Program operacyjny Kapitał Ludzki, MRR, Warszawa 2007.
 8. Raport metodologiczny. Analiza trendów rozwojowych sektora usług rynkowych w 2010 r., TNS Pentor, Warszawa, 2010.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1784/ 1999.
 11. Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja z 01.06.2010, MRR, Warszawa 2010.
 12. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, wersja dokumentu z dnia 1 stycznia 2011 r., MRR, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu