BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oleksa Karolina (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Motywacja osiągnięć jako podmiotowe uwarunkowanie wdrożenia koncepcji empowerment w organizacjach
Achievement motivation as an individual determinant of implementing empowerment in organisations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 41-55, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Empowerment, Upodmiotowienie pracowników, Kompetencje pracownicze, Motywowanie pracowników
Empowerment, Empowerment of employees, Employees competencies, Motivating employees
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Empowerment można rozpatrywać we dwóch współzależnych wymiarach: psychologicznym i środowiskowym. Wymiar psychologiczny odnosi się do motywacji pracownika, kształtowanej m.in. przez własną ocenę poziomu kompetencji, natomiast wymiar środowiskowy to warunki organizacyjne. Do badania motywacji pracownika wykorzystano czteroczynnikowy model celów związanych z osiągnięciami A.J. Elliota i H.A. McGregora, wyróż niający cztery rodzaje motywacji osiągnięć: mistrzostwo-dążenie, mistrzostwo-unikanie, wykazanie się-dążenie, wykazanie się-unikanie. Badano również samoocenę trzech skupisk kompetencji oraz charakter wykonywanej pracy. Z badania (N = 309) wynika, że pracownicy wysoko oceniający własne kompetencje wykazują najczęściej motywację mistrzowską-dążeniową, a pracownicy niżej oceniający swoje kompetencje, dodatkowo nie mający swobody w podejmowaniu decyzji, przejawiają motywację wykazanie się-unikanie. (abstrakt oryginalny)

Empowerment can be based on two interacting dimensions: psychological and environmental. Psychological dimension refers to the motivation of employees, shaped for example by assessment of own competences and the environmental dimension refers to conditions in the organization. In order to examine employee's motivation, the authors used a 2x2 achievement goal framework designed by Elliot and McGregor (2001), which distinguishes four types of achievement motivation: mastery-approach goal, performance-approach goal, mastery-avoidance goal and performance-avoidance goal. The authors also analyzed assessment of three clusters of competences. The analyses of the study conducted on 309 employees have shown that employees highly evaluating their competences have mastery- -approach goals, while employees with lower assessment of competences choose performance-avoidance goals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyris, C., (1998), Empowerment: The Emperor's New Clothes, "Harvard Business Review", May-June, 98-105.
 2. Astley, W.G., Sachdeva, P.S., (1984), Structural sources of inter organizational power: A theoretical synthesis, "Academy of Management Review", 9, 104-113.
 3. Avey, J.B., Hughes, L.W., Norman, S.M., Luthans, K.W., (2008), Using positivity, transformational leadership and empowerment to combat employee negativity, "Leadership and Organization Development Journal", 29(2), 110-126.
 4. Bennis, W., Nanus, B., (1985), Leaders: The strategies of taking charge, Szczecin: Harper 81 Row.
 5. Bernstein, W.M., (2003), 'Empowerment': A task for the self, not the organization, "Organization Development Journal", 21(1), 75-80.
 6. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 7. Conger, J.A., Kanungo, R.N., (1988), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, "Academy of Management Review", 13( 3), 471-482.
 8. Durniat, K., (2012), Polish adaptation of L. Rosenstiel and R. Boegel's organizational climate diagnosis questionnaire, "Polish Journal of Applied Psychology", 10(1), 147-168.
 9. Elliot, A.J., Church, M.A., (1997), A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation, "Journal of Personality and Social Psychology", 11, 218-232.
 10. Elliot, A.J., Harackiewicz, J.M., (1996), Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: A mediational analysis, "Journal of Personality and Social Psychology", 70, 461-475.
 11. Elliot, A.J., McGregor, H.A., (2001), A 2x2 achievement goal framework, "Journal of Personality and Social Psychology", 80(3), 501-519.
 12. Graham, S., Weiner, B., (1996), Theories and principles of motivation, [W:] D.C. Berliner, R. Calfee (red.), Handbook of educational psychology, Szczecin: Macmillan, 63-84.
 13. Heyman, G.D., Dweck, C.S., (1992), Achievement goals and intrinsic motivation: Their relation and their role in adaptive motivation, "Motivation and Emotion", 16(3), 231-247.
 14. Koberg, C.S., Boss, R.W., Senjem, J.C., Goodman, E.A., (1999), Antecedents and Outcomes of Empowerment. Empirical Evidence from the Health Care Industry, "Group and Organization Management", 24(1), 71-91.
 15. Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M., (2008), Emocje i motywacja, [W:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 600-630.
 16. Menon, S.T., (2001), Employee empowerment: An integrative psychological approach, "Applied Psychology : an international review", 50(1), 153-180.
 17. Meyerson, S.L., Kline, T. J.B., (2008), Psychological and environmental empowerment: Antecedents and consequences, "Leadership and Organization Development Journal", 29(5), 444-460.
 18. Moczydłowska, J.M., Kowalewski, K., (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin, 76-82.
 19. Nicholls, J.G., (1984), Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance, "Psychological Review", 91(3), 328-346.
 20. Oxford English Dictionary (2016), https://en.oxforddictionaries.com/definition/empowerment
 21. Seibert, S.E., Silver S.R., Randolph, W.A., (2004), Taking empowerment to the next level: A multiple-level model of empowerment, performance, and satisfaction, "Academy of Management Journal", 47(3), 332-349.
 22. Spreitzer, G.M., (1995), Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validations, "Academy of Management Journal", 38(5), 1442-1465.
 23. Springer, A., (2011), Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji pracowników, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", 34, 249-260.
 24. Strelau, J., Doliński, D. (red.), (2008), Psychologia. Podręcznik akademicki, 1.1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 25. Thomas, K.W., Velthouse, B.A., (1990), Cognitive Elements of Empowerment: An 'Interpretive' Model of Intrinsic Task Motivation, "Academy of Management Review", 15(4), 666-681.
 26. Wojdyło, K., Retowski, S., (2012), Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami (KCO) - konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, "Przegląd Psychologiczny", 55(1), 9-28.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7747
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu