BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki), Gzik Monika (Uniwersytet Łódzki; doktorantka)
Title
Badanie opinii i oczekiwań pracowników : studium przypadku uczelni wyższej
Opinion and expectation survey of employees : university case study
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 85-101, tab., bibliogr. 26 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Opinia pracowników, Postawy pracowników, Badanie opinii, Pracownicy naukowi, Pracownicy w organizacji, Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Wyniki badań
Employees' opinion, Employee conducts, Opinion research, Academic staff, Employees in the organization, Higher education, Communication in organisation, Research results
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Współczesne organizacje potrzebują zmotywowanych, zaangażowanych i kreatywnych pracowników. Z myślą o tym, aby przyciągać do organizacji, inspirować do działania oraz zatrzymywać na dłużej, coraz większą uwagę przywiązuje się do badania postaw, opinii, oczekiwań czy satysfakcji zatrudnionych. Badania tego rodzaju wpływają na podnoszenie efektywności komunikowania się, większe włączenie pracowników w proces zarządzania, podniesienie skuteczności stosowanych pakietów motywacyjnych. Mogą być zatem uznane za jeden z kluczowych procesów spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W Polsce praktyki takie są domeną głównie przedsięwzięć zorientowanych biznesowo. Celem artykułu jest przedstawienie działań służących budowaniu zaangażowania i włączaniu pracowników w działania pracodawcy oraz wykorzystujących badania ich opinii i oczekiwań na przykładzie instytucji nienastawionej na zysk - jednej z polskich uczelni. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, organisations rely on motivated, committed and creative employees. With this in mind and in order to attract, to inspire and retain them, organisations develop and implement survey concerning of attitudes, opinions, expectations, or employee satisfaction. Research of this kind has the influence on increase in efficiency of communication, greater involvement of employees in the management, improves the effectiveness of the motivation packages. Therefore it might be considered one of the key processes in a coherent human resources management system. In Poland such practices are the domain of mainlybusiness-oriented projects. The aim of the article is to present the implementation of the measures for creating engagement and empowerment basing on the opinion and expectation surveys conducted in the non-profit institution - one of the Polish universities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, M., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Blanchard, K., (2012), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Borkowska, S., (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa: C.H. Beck.
 4. Borkowska, S., (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 5. Brzezińska, E., Paszkowska-Rogacz, A., (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Warszawa: Difin.
 6. Czubasiewicz, H., Nogalski, B., (2005), Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku, [W:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 504-514.
 7. Denek, K., (2002), Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji, "Wychowanie na co Dzień", 1, 4-12.
 8. Januszek, H., (2003), Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 9. Juchnowicz, M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, Warszawa: PWE.
 10. Juchnowicz, M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: PWE.
 11. Kanafa-Chmielewska, D., (2012), Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota, "Współczesne Zarządzanie", 1, 130-140.
 12. Karna, W.J., (2011), Partycypacja w zarządzaniu a jakość usług edukacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", 4, 69-79.
 13. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2010), Analiza zasobów kadrowych w uczelniach na poszczególnych kierunkach i wypracowanie zasad etatyzacji, Warszawa.
 15. Moczulska, M., (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 16. Mrzygłód, J., (2004), Badanie satysfakcji pracowników, [W:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin, 183-196.
 17. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Radosławska, J., (2005), Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4, 78-79.
 19. Rogozińska-Pawelczyk, A., Kołodziejczyk-Olczak, I., (2008), Niezadowolenie i stres w środowisku pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, [W:] C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 106-118.
 20. Rostkowski, T., Sienkiewicz, K., (2003), Badanie opinii pracowniczych, [W:] M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zzl, Warszawa: Poltext, 189-196.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. Nr 24, poz. 141.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. Nr 79, poz. 550.
 23. Warwas, I., Rogozińska-Pawełczyk, A., (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Wiktorowicz, J., Warwas, I., (2016), Motywowanie zróżnicowanych zespołów pracowniczych, [W:] J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer, 97-116.
 25. Wiley, J.W., (2010), Strategie Employee Surveys, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 26. Ziaja-Guzy, R., (2010), Badanie opinii personelu jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4,146-153.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8135
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu