BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyjewska-Bagińska Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2017 r. (III UK 53/16) dotyczącego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym przez artystów wykonawców
Commentary to the Supreme Court Judgment of 10 January 2017 (III UK 53/16) on Being Subject to Social Insurance by Performers
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 6, s. 36-39, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, Umowa o dzieło, Usługi, Sztuka, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Social insurance, Specific task contract, Services, Art, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem glosy jest orzeczenie Sądu Najwyższego analizujące charakter umowy istniejącej między ubezpieczoną (instrumentalistkę) a zamawiającym dotyczącej przygotowania i współwykonywania koncertu organowego wraz z zespołem muzycznym. Sąd uznał, że umowa łącząca strony nie była umową o dzieło, lecz umową o świadczenie usług, zaś ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom społecznym. Autorka glosy popiera stanowisko sądu i uzupełnia uzasadnienie wyroku o rozważania dotyczące artystycznych wykonań (wykonań "na żywo") stanowiących przedmiot ochrony praw pokrewnych, a nie prawa autorskiego. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the commentary is the judgment of the Supreme Court analyzing the nature of the contract between the insured (instrumentalist) and the contracting authority, concerning the preparation and co-performance of the organ concerto together with the ensemble. The court found that the contract between the parties was not a contract for specific work, but a contract for the provision of services, and the insured was subject to social insurance. The commentary supports the position of the court and supplements the reasoning for the judgment with considerations regarding artistic performances (live performances) which are the subject of the protection of related rights and not the copyright. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barta, J. Markiewicz, R. (2016). Prawo autorskie, Warszawa.
 2. Bladowski, B. (1987). Umowa o dzieło i umowa zlecenia. Warszawa.
 3. Czajkowska-Dąbrowska, M. (2011). W: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Warszawa.
 4. Dybowski, T. (1981). W: Z. Radwański (red.), System prawa cywilnego, tom III, cz. 1, Prawo zobowiązań część ogólna. Wrocław.
 5. Dybowski, T. Pyrzyńska, A. (2006). W: E. Łętowska (red.), System prawa prywatnego, tom 5, Prawo zobowiązań - część ogólna. Warszawa.
 6. Flisak, D. (2015). W: D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Warszawa: Komentarz LEX.
 7. Sośniak, M. (1981). Umowy o świadczenie usług z art. 570 kodeksu cywilnego. Państwo i Prawo, (5).
 8. Szostak, R. (2012. Problem systematyki umów obligacyjnych w nowym kodeksie cywilnym. Transformacja Prawa Prywatnego, (1).
 9. Tomczyk, S. (2008). Artyści wykonawcy - prawa i ich ochrona. Warszawa.
 10. Tomczyk, S. (2011). W: M. Kępiński (red.), Prawa pokrewne. Zarys prawa własności intelektualnej. Warszawa.
 11. Tomczyk, S. (2016). W: E. Ferenc-Szydełko (red.). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz. Warszawa.
 12. Wójcik, S. (1963). Odgraniczenie umowy o dzieło od umowy o pracę i od umowy zlecenia. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, 10 (65).
 13. Wójcik, S. (1963a). Pojęcie umowy o dzieło. Studia Cywilistyczne, IV.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu