BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczak Michał (Politechnika Gdańska)
Title
Rozwój kompetencji młodych pracowników a pedagogiczny wymiar empowermentu w organizacjach na przykładzie absolwentów uczelni technicznej
Development of young employees competences versus pedagogical empowerment in organisations on of technical university graduates example
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 103-115, tab., bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Empowerment, Kompetencje pracownicze, Absolwenci szkół wyższych, Wyższe szkoły techniczne, Rozwój zawodowy pracownika, Wyniki badań
Empowerment, Employees competencies, Higher education graduates, Higher technical schools, Professional development of employees, Research results
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Artykuł odnosi się do problematyki rozwoju kompetencji młodych pracowników w kontekście pedagogicznego wymiaru empowermentu. Badanie sondażowe metodą CAWI przeprowadzono wśród młodych pracowników, absolwentów Politechniki Gdańskiej zatrudnionych w różnych branżach. Na podstawie przeprowadzonego badania można wyciągnąć wniosek, że większość badanych osób stale rozwija kompetencje zdobyte podczas studiów, przede wszystkim w formie uczestnictwa w specjalistycznych kursach i szkoleniach zawodowych. Respondenci reprezentujący sektor prywatny oraz zatrudnieni w niewielkich przedsiębiorstwach finansują rozwój kompetencji przede wszystkim z własnych środków. Osoby zatrudnione w sektorze publicznym oraz w dużych podmiotach częściej korzystają w tym zakresie z pomocy pracodawcy. (abstrakt oryginalny)

The article refers to an issue of young employees professional competences development in the perspective of pedagogical empowerment. Empirical data was gained from CAWI method survey carried out among young employees, graduates of Gdansk University of Technology, working in various branches. The main conclusion presented in this article is that the majority of examined employees is developing professional competences constantly, primarily during technical courses and professional trainings. Respondents from private sector and from small enterprises are covering the costs of their competencies development mainly from their own sources, while those who work in public sector and in big companies benefit from the support of their employers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barwińska-Małajowicz, A., (2013), Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech, Warszawa: CeDeWu.
 2. Blanchard, K., Carlos, J., Randolph, A., (1996), Empowerment Takes More than a Minute, San Francisco, CA: Berret-Koehler.
 3. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 4. Bykowski, P., Szeluga-Romańska, M., Tomczak, M., Ziemiański, P., (2012), Absolwent uczelni technicznej na rynku pracy - na przykładzie badań absolwentów Politechniki Gdańskiej z rocznika 2010, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 1/39,182-193.
 5. Filipowicz, G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa: PWE.
 6. Jamka, B., (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Jelonek, M., Kasperek, K., Magierowski, M., (2015), Młodzi na rynku pracy - pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Warszawa: PARP.
 8. Krawczyk-Bryłka, B., (2012), Empowerment - strategia zarządzania oparta o zaufaniu, "Zarządzanie i Finanse", 10(4), 313-330.
 9. ManpowerGroup, (2015), Badanie niedobór talentów 2015. http://www.manpowergroup.pl/repository/Raporty/Niedobor/PL/2015_Talent_Shortage_Survey_lo_res. pdf (09.09.2016).
 10. Moczydłowska, J.M., (2014), Empowerment : nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", 1, 71-78.
 11. Moczydłowska, J.M., (2013), Empowerment : upodmiotowienie we wspólnocie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 11,15-23.
 12. Nauman, S., Khan, A.M., (2009), Patterns of empowerment and leadership style in project environment, "International Journal of Project Management", 28, 622-635.
 13. Pacuska, M., (2014), Zatrudnialność absolwentów szkół wyższych - przegląd wyników badań losów zawodowych absolwentów pod kątem zastosowania wskaźników, "e-Mentor", 1(53), 4-11.
 14. Podogrodzka, M., (2015), Wpływ zmian struktury wieku ludności na zasoby pracy w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(35), 25-40.
 15. Randolph, A., Blanchard, K., (2007), Kluczem jest empowerment, [W:] K. Blanchard, Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 57-73.
 16. Religa, J., (2015), Bilans kapitału ludzkiego w Polsce. Najważniejsze wyniki Vedycji badań BKL z 2014 roku, Warszawa: PARP.
 17. Sedlak&Sedlak (2016), Wynagrodzenia absolwentów publicznych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku. http://wynagrodzenia.pl/artykul/wynagrodzenia-absolwentow-publicznych-uczelni-technicznych-w-polsce-w-2015-roku (09.09.2016).
 18. Tomczak, M., (2015), Losy zawodowe, [W:] P. Bykowski, M. Szeluga-Romańska, M. Tomczak (red.), Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej. Rocznik 2013, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 54-75.
 19. Tomczak, M., (2016), Studenci wobec pracy : porównanie opinii osób studiujących w Polsce i w Finlandii, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(39), 157-172.
 20. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2015 r. poz. 584.
 21. Wiśniewska, S., (2015), Zatrudnialność : pojęcia, wymiary, determinanty, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(35), 11-24.
 22. Wojdyło-Preisner, M., Zawadzki, K., (2015), Bariery zatrudnialności osób młodych w Polsce, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty", 1(35), 55-73.
 23. Zeffane, R., Al Zarooni, M.H., (2012), Empowerment, Trust and Commitment: The Moderating Role of Work-Unit Centrality, "International Journal of Management", 29(1/2), 332-351.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8136
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu