BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biłyk Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Holokracje : empowerment w organizacji?
Holacracy : empowerment in organisation?
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 157-171, bibliogr. 44 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Empowerment
Empowerment
Note
Streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule zostały przedstawione model zarządzania i struktura organizacji w kontekście dostosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia biznesowego. Podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy istnienie płaskiej, dynamicznie zmieniającej się struktury organizacyjnej, w której władza jest rozproszona wśród wszystkich pracowników, świadczy o istnieniu empowermentu. Celem artykułu było także przyjrzenie się holokracjom, a więc motywom, dla których firmy rezygnują z tradycyjnej struktury hierarchicznej, oraz próba odpowiedzenia na pytanie, czy rozwiązania strukturalne dają podstawy do zaistnienia empowermentu na poziomie psychologicznym. Przedstawiono także genezę empowermentu jako koncepcji w naukach o zarządzaniu oraz próbę wyjaśnienia wątpliwości terminologicznych. Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że w przypadku holokracji można mówić o zarządzaniu partycypacyjnym, a nie o empowermencie. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to answer the question whether having flat, dynamically changing organisational structure, where power is distributed among employees, may lead to a conclusion that empowerment is present in holacracy. The genesis of the concept of empowerment and holacracy is presented. It can be concluded that in holacracy employee participation is present rather than empowerment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agile Manifesto (2001), http://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html (03.11.2016),
 2. AON Hewitt (2015), Trends in Global Employee Engagement. http://respond.aonhewitt.com/2015_TGEE_Download (04.10.2016).
 3. Bazigos, M., Smet De, A., Gagnon, C., (2015), Why agility pays, "McKinsey Quarterly", 4, 28-35.
 4. Birkinshaw, J., Ridderstrale, J., (2015), Adhocracy for an agile age, "McKinsey Quarterly", 4, 44-59.
 5. Bugdol, M., (2006), Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 6. Cambridge Dictionary, http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-polish/authorize (29.10.2016).
 7. Conger, J.A., Kanungo, R.N., (1988), The empowerment process: Integrating theory and practice, "Academy of Management Review", 13(3), 471-482.
 8. Cunningham, I., Hyman, J., Baldry, J., (1996), Empowerment: The power to do what?, "Industrial Relation", 27(2), 143-154
 9. Dainty, A.R.J., Bryman, A., Price, A.D.F., (2002), Empowerment within the UK construction sector, "Leadership and Organization Development Journal", 23(6), 333-342.
 10. Fisiak, J., (2003), Nowy słownik Fundacji Kościuszkowskiej, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 11. Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Soetanto, R., King, N., (2005), Employee perceptions of empowerment, "Employee Relations", 27(4), 354-368.
 12. Griffin, R.W., (2009), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Heldenbrand, L.E., (2007), Long-term Care: Factors Affecting Implementation of a Staff Participation System Designed to Foster a Culture of Continuous Change. Minneapolis, MN: Capella University (praca doktorska), https://books.google.pl/books7kihOhfbloWjEhoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (30.10.2016).
 14. Holacracy. https://brama.sgh.waw.pl/ehost/,DanaInfo=web.b.ebscohost.com+result- sadvanced?sid=e8f6c3bd-cc53-4e35-b3df-b04516cl7f69 sessionmgrl01&vi- d=3&hid=116&bquery=holacracy+management&bdata=JmRiPWE5aCZsYW5n- PXBsJnR5cGU9MSZzaXRlPWVob3N0LWxpdmU (30.10.2016).
 15. Holacracy Constitution (2015), http://www.holacracy.org/constitution (28.10.2016).
 16. Holacracy - How It Works, http://www.holacracy.org/how-it-works/ (28.10.2016).
 17. Holon (filozofia), https://en.wikipedia.org/wiki/Holon_(philosophy) (26.10.2016).
 18. http://fortune.com/zappos-tony-hsieh-holacracyh (30.10.2016).
 19. http://mariuszchrapko.com/holokracja-nowy-sposob-na-zwinna-firme-cz-l-z-6/ (30.10.2016)..
 20. http://www.economist.com/news/business/21606267-latest-big-idea-management- deserves-some-scepticism-holes-holacracy (30.10.2016).
 21. http://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/agili- ty-it-rhymes-with-stability (30.10.2016).
 22. https://blog.holacracy.org/holacracy-is-not-what-you-think-67144c3ad- f8#.3h08uv640 (28.10.2016).
 23. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology/gx-technology-building-your-digital-dna.pdf (30.10.2016).
 24. Johnson, P.R., (1994), Brains, heart and courage: Keys to empowerment and self-directed leadership, "Journal of Managerial Psychology", 9(2), 17-21.
 25. Kanafa-Chmielewska, D., (2012), Umacnianie (empowerment) : pojęcie i istota, "Współczesne Zarządzanie", 1,130-140.
 26. Koestler, A., (1990), The Ghost in the Machine, London: Peguin Books.
 27. Lawler, E.E., Mohram, S.A., Ledford, G.E., (1992), Employee Involvement and Total Quality Management: Practices and Results in Fortune 1000 Companies, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 28. Legge, K., (1995), Human Resource Management: Rhetorics and Realities, London: Macmillan.
 29. Mastalerz, M., (2015), Zwinne podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", 863, 75-89. http://www.wneiz.pl/nauka/wneiz/studia_inf/36-2015/si-36-75.pdf (04.11.2016).
 30. Menon, S.T., (1995), Employee Empowerment: Definition, Measurement and Construct Validation, Montreal: McGill University.
 31. Moczydłowska, J.M., Kowalewski, K., (2014), Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Warszawa: Difin, 76-89.
 32. Mullins, L. J., Peacock, A., (1991), Managing through people: Regulating the employment relationship, "Administrator", December, 45-55.
 33. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, В., (2012), Psychologia poznawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 34. Pastor, J., (1996), Empowerment: What it is and what it is not, "Empowerment in Organisations", 4(2), 5-7.
 35. Prokopowicz, P., Stocki, R., Żmuda, G., (2012), Pełna partycypacja pracownicza, Warszawa: Wolters Kluwer.
 36. Psoinos, A., Smithson, S., (2002), Employee empowerment in manufacturing: A study of organisations in the UK, "New Technology, Work and Employment", 17(2), 132-148.
 37. Robertson, B. J., (2015), Holacracy. The revolutionary management system that abolishes hierarchy, London: Penguin Random House.
 38. Słownik angielsko-polski PWN. http://translatica.pl/szukaj/authorize.html (29.10.2016).
 39. Słownik języka połskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/pełnomocnik.html .
 40. Słownik języka połskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/slowniki/uprzedmiotowienie.html.
 41. Thomas, K.W., Velthouse, B.A., (1990), Cognitive elements of empowerment, "Academy of Management Review", 15(4), 666-681.
 42. Trouble with Empowerment (2015), http://www.holacracy.org/resource/the-trouble-with-empowerment-webinar/
 43. Vogt, J.F., Murrell, K.L., (1990), Empowerment in Organisations: How to Spark Exceptional Performance, San Diego, CA: University Associates.
 44. Wilkinson, A., (1998), Empowerment: Theory and practice, "Personnel Review", 27(1), 40-56.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8169
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu