BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rak-Miąsik Patrycjusz (PRM Communications Patrycjusz Rak-Miąsik)
Title
Rola zakładowych związków zawodowych w likwidacyjnym postępowaniu upadłościowym : studium przypadku
Role of company trade unions while decommissioning bankruptcy process : case study
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 173-189, bibliogr. 25 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Rola związków zawodowych, Postępowanie upadłościowe, Syndyk masy upadłościowej, Prawo upadłościowe, Likwidacja przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Role of trade unions, Bankruptcy proceedings, Trustee in bankruptcy, Bankruptcy law, Closing down of business, Case study
Note
Streszcz., summ.
Abstract
Postawienie przedsiębiorstwa w stan upadłości likwidacyjnej rodzi ryzyko jego zamknięcia, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo dotknięcia bezrobociem dużej grupy ludzi. W takich sytuacjach aktywność zakładowych przedstawicielstw pracowniczych wzrasta, co jest w pełni uzasadnione spoczywającymi na nich obowiązkami. Celem artykułu jest próba zaprezentowania wpływu współpracy zakładowej organizacji związkowej z syndykiem masy upadłości na realizację celu procesu upadłościowego. Na pytanie, jak w trakcie likwidacji przedsiębiorstwa wygląda ta współpraca, autor poszukuje odpowiedzi zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w wynikach analizy przypadku jednej z postawionych w stan upadłości firm produkcyjnych z branży motoryzacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Placing a company in the process of decommissioning bankruptcy enhances the risk of its shut-down and at the same time increases threat of unemployment for many people. In such situations, activity of company trade unions increases, what is fully justified by the responsibilities conferred on them. This article objective is a presentation attempt of the impact of cooperation of company trade unions with official receiver concerning the liquidation bankruptcy proceedings. What the cooperation should be like is a question, to which the author is looking for the answer in the literature on the subject and in the analysis of results of empirical survey conducted in one of automotive companies placed in liquidation bankruptcy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Florek, L. (red.), (2011), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa: LEX.
 2. Hrycaj, A., (2011), Jurysdykcja Krajowa w Sprawach o Ogłoszenie Upadłości objętych zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Janda, P., (2007), Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 4. Jasińska, J., (2015), Zmiany w organizacjach. Sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesów, Warszawa: Frel.
 5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, Dz.U. Nr 78, poz. 483 (z późn. zm.).
 6. Kuźmicka-Sulikowska, J., (2011), Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa: Wolters Kluwer.
 7. Mączyńska, E., (2009), Bankructwa : globalny efekt domina, [W:] I. Lichniak (red.), Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 129-158.
 8. Mączyńska, E., (2009), Upadłości przedsiębiorstw : dysfunkcje, ich przyczyny, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", 2,195-209.
 9. Morawska, S., (2011), Skuteczność i efektywność postępowań upadłościowych w Polsce w świetle praktyki sądowej, www.pte.pl/pliki/27l/skutecznosc i efektywnosc.pptx.ppsx (04.07.2016).
 10. Piwoni-Krzeszowska, E., Małkus T., (2012), Zaufanie i ryzyko w relacjach przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, [W:] R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - Alianse - Sieci, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 75-84.
 11. Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w trzech kwartałach 2015 r. 1.10.2015. www. coface.pl (20.09.2015).
 12. Seweryński, M., (2000), Problemy statusu prawnego związków zawodowych, [W:] G. Gożdziewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń: TNOiK, 109-136.
 13. Sokołowski, D., (2012), Giełda, pasja, pieniądze. Jak zamienić oszczędności w trafione inwestycje na GPW, Warszawa: Złote Myśli.
 14. Stabryła, A. (red.) (2010), Zarządzanie w kryzysie, Kraków: Wydawnictwo Mfiles.pl.
 15. Sudoł, S., Matuszak, M., (2002), Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej w latach 1990-1998: wyniki badania empirycznego, Toruń: Wydawnictwo UMK.
 16. Syndyk i likwidator nie zwolnią z pracy z dnia na dzień. 16.05.2011. www.rp.pl/artykul/657574-Syndyk-i-likwidator-nie-zwolnia-z-pracy-z-dnia-na-dzien.html#ap-l (16.09.2015).
 17. Sztaba, S. (red) (2007), Ekonomia od A do Z, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 18. Świerk, J., Banach, A., (2013), Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2012, "The Journal of Management and Finance", 2(2), 441-452.
 19. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2010 roku, I PZP 2/10.
 20. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. Nr 24, poz. 141, t.j. z 2016 r.
 21. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka, Dz.U. Nr 123, poz. 850 (z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. Nr 60, poz. 535 (z późn. zm.) (a).
 23. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. Nr 55, poz. 234.
 24. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. Nr 90, poz. 844 (b).
 25. Zadora, H., (2010), Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8170
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu