BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrówczyńska-Kamińska Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Standar Aldona (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
The Role of Business Insurance in National Economy in Poland
Rola ubezpieczeń gospodarczych w gospodarce narodowej w Polsce
Source
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 337-344, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ubezpieczenia, Gospodarka narodowa, Analiza wskaźnikowa
Insurances, National economy, Ratio analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Głównym celem badań jest ukazanie roli ubezpieczeń gospodarczych w polskiej gospodarce narodowej. W pierwszej części przedstawiono ogólne informacje o rynku ubezpieczeń. W drugiej omówiono znaczenie ubezpieczeń w gospodarce narodowej, obliczając wskaźniki penetracji, gęstości, monitorowania działalności, pokrycia rezerw oraz współczynnik wypłacalności. Na koniec porównano wskaźnik gęstości i penetracji w Polsce z krajami UE. Główną metodą badawczą była metoda opisowa oraz podstawowe wskaźniki obrazujące znaczenie ubezpieczeń w gospodarce. Głównymi materiałami źródłowymi były dane Urzędu Statystycznego, Komisji Nadzoru Finansowego i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zakres czasowy badań objął lata 2006-2014. Przeprowadzone badania potwierdziły, że polski rynek ubezpieczeniowy cechuje się dobrą sytuacją i systematycznie zmniejsza dystans do największych rynków europejskich. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study is to show the role of business insurance in the Polish national economy. The fi rst part presents an overview of the insurance market. In the second part the importance of insurance in the national economy is discussed, based on calculated penetration rates, insurance density, activity monitoring, coverage ratio and solvency ratio. Finally the density and penetration rates in Poland were compared with those in other EU countries. The primary research method was descriptive method and the basic indicators of the importance of insurance in the national economy. The main source materials were data from the Central Statistical Offi ce, the Polish Financial Supervision Authority and the Polish Insurance Association. This study covers the period 2006-2014. The study confi rmed a good standing of the Polish insurance market and the fact that it systematically reduces the distance that separates the Polish insurance market from the largest European markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Act of 22 May 2003 on insurance activity (2003). The Journal of Laws. Dziennik Ustaw no. 124, item 1151 with later amendments.
  2. Eurostat (b.d.). Retrieved from: www.ec.europa.eu/eurostat.
  3. GUS (2014). Polski rynek ubezpieczeniowy w 2013 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
  4. Hadyniak, B., Monkiewicz, J., Gąsiorkiewicz, L. (1999). Zarządzanie finansami ubezpieczeń. Warszawa: Poltext.
  5. Kawiński, M. (2013). Ubezpieczenia w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski. Wiad. Ubezp. Wyd. Spec., 2, 1-87.
  6. KNF (2015). Raport o stanie sektora ubezpieczeń po IV kwartale 2014 roku. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Retrieved Aug 8th 2015 from: accessed at: www. knf.gov.pl.
  7. Łazowski, J. (1948). Wstęp do nauki o ubezpieczeniach. Warszawa: PZU.
  8. PIU (b.d.). Retrieved from: www.piu.org.pl.
  9. Ronka-Chmielowiec, W. (2002). Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Warszawa: PWE.
  10. Sangowski, T. (2001). Ubezpieczenia gospodarcze. Warszawa: Poltext.
Cited by
Show
ISSN
1899-5241
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.61
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu