BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banach-Kobyra Angelika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant)
Title
Wykorzystanie kredytu bankowego i środków własnych w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce
The Use of Bank Loans and Own Funds in Investing Activities Polish Enterprises
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Inwestycje przedsiębiorstw, Finansowanie inwestycji, Kredyt bankowy
Enterprises investments, Investment financing, Bank credit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań jest ocena skali wykorzystania kredytów bankowych w finansowaniu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, oraz sprawdzenie czy możliwym jest wysunięcie tezy, iż w porównaniu ze środkami własnymi przedsiębiorców jest to bardziej popularne źródło finansowania. Analizy dotyczyły również ogólnej wielkości inwestycji polskich przedsiębiorstw oraz stosunków wielkościowych w tym obszarze w podziale na województwa. Wielowymiarowe badania wskazanych danych miały również za zadanie wskazanie dalszych kierunków jakie mogą być interesującą tendencją w obszarze analiz działalności firm w Polsce. Przyjmując założenia upraszczające wymuszone również dostępnością danych w tym obszarze - do zbadania skali obu z tych sposobów finansowania wykorzystano - kategorię środków własnych - jako finansowanie wewnętrzne, oraz kredyty bankowe - jako finansowanie zewnętrzne. Dane zaczerpnięte do badania pochodzą z Biura Danych Lokalnych, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to assess the scale of the use of bank loans to finance investment activities of enterprises in Poland, and to check whether it is possible to assume, that in comparison to the own resources, this is a more popular source of financing. The analyzes also focused on the overall size of the investment companies and Polish value relations in this area in all the provinces. Multivariate tests indicated the data were also to indicate further directions which may be an interesting trend in the area of analysis of business activity in Poland. Accepting the simplifying assumptions also forced availability of data in this area - to investigate the scale of both of these ways of financing used a category of its own resources - as internal financing and bank loans - as external financing. Data taken for the study came from the Office of the Local Data, carried by the Central Statistical Office.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duliniec, A. (2011). Finansowanie przedsiębiorstwa: strategie i instrument. Warszawa: PWE.
  2. Jaworzyńska, M., Świerk, J., Wawryszuk, A. (2006). Źródła finansowania przedsiębiorstwa. W: P. Karpuś (red.), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (s. 181-212). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  3. Rutkowski, A. (2003). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
  4. Gawrońska, Z., Makarska, A. (2012). Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 27, 45-56.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu