BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pacut Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kształtowanie wizerunku jako instrument budowania kapitału społecznego organizacji non profit
Shaping the Image as an Instrument of Building Social Capital of Non-Profit Organisations
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 318-327, wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Organizacje non-profit, Komunikowanie marketingowe
Social capital, Non-profit organisations, Marketing communication
Note
JEL Classification: D29, M30
streszcz., summ., rez.
Abstract
Kapitał społeczny staje się jednym z kluczowych zasobów organizacji, odgrywając istotną rolę w budowaniu ich przewagi konkurencyjnej i pozycji rynkowej. Efektywne budowanie zaufania, partnerstwa i lojalności kontrahentów wymaga przy tym starannie zaplanowanych działań, ukierunkowanych w szczególności na kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji, będącego fundamentem budowy sieci relacji między organizacją a jej interesariuszami. Skuteczne budowanie wizerunku wydaje się być jednak zadaniem równie niezbędnym, co trudnym w realizacji. Przesądzają o tym niezbyt sprzyjające warunki społeczne, w których funkcjonują organizacje, a także bariery natury finansowej, organizacyjnej i mentalnej. Działania wizerunkowe muszą zatem opierać się na starannie dobranych niskokosztowych narzędziach i starannie zaplanowanych działaniach. Celem opartego na analizie źródeł wtórnych oraz obserwacji zachowań wybranych podmiotów rynkowych artykułu jest wskazanie specyfiki wykorzystania instrumentarium komunikacji marketingowej w procesie kreowania kapitału społecznego organizacji non profit. (abstrakt oryginalny)

Social capital becomes one of the key resources of organisations playing an important role in building their competitive advantage and market position. An effective building contractors' confidence, partnership and loyalty requires accurately planned measures aimed especially at creating a positive image of organisations, being a foundation of setting up a network of relations between the organisation and its stakeholders. However, an efficient building the image seems to be the task equally necessary and difficult in realisation. This is decided by not advantageous social conditions, where organisations are functioning, as well as barriers of the financial, organisational and mental nature. Image-related measures must therefore rely on the carefully selected low-cost tools and carefully planned actions. An aim of the article, based on an analysis of secondary sources and observations of behaviours of the selected market entities, is to indicate the specificity of the use of a set of instruments of marketing communication in the process of creating social capital of non-profit organisations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiak P. (2015), Wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://fakty.ngo.pl [dostęp: 04.01.2016].
 2. Bordieu P. (1986), The forms of capital, (w:) Richardson J.G. (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, http://faculty.georgetown.edu [dostęp: 19.12.2015].
 3. Bratnicki M., Strużyna J. (red.) (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 4. Działek J. (2011), Kapitał społeczny. Ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(45), http://studreg.uw.edu.pl [dostęp: 22.12.2015].
 5. Fidrmuc J., Gerxhani K. (2007), Mind the Gap! Social Capital, East and West, "William Davidson Institute Working Paper", No. 888, University of Michigan, http://deepblue.lib.umich.edu [dostęp: 20.12.2015].
 6. Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, (w:) Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Kraków.
 7. GUS (2014), Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, samorząd zawodowy i gospodarczy oraz organizacje pracodawców w 2012 r., http://stat.gov.pl/ [dostęp: 30.12.2015].
 8. Klimowicz M. (2010), Kapitał społeczny - zagadnienia metodologiczne, (w:) Kapitał społeczny. Interpretacje, impresje, operacjonalizacja, CeDeWu, Warszawa.
 9. Mikulewicz N. (2004), Komunikacja jako warunek kapitału społecznego, (w:) Januszek H. (red.), Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 10. Moroń D. (2012), Specyfika zarządzania kapitałem ludzkim i społecznym w trzecim sektorze, (w:) Moroń D. (red.), Kapitał ludzki i społeczny. Kreowanie i zarządzanie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 11. Pacut M. (2008), Wizerunek organizacji non profit w kształtowaniu lojalności donatorów i wolontariuszy, (w:) Śliwińska K. (red.), Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych na wybranych rynkach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 12. Przewłocka J., Adamiak P., Herbst J. (2013), Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa, http://www.ngo.pl [dostęp: 06.12.2015].
 13. Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne", nr 1, http://www.inepan.waw.pl [dostęp: 20.12.2015].
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu