BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętek-Capiga Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Title
Prawa zastawnicze ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych pracodawcy
Pledge Rights Created to Secure Employer's Pecuniary Receivables
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 17-25, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Zabezpieczenie wierzytelności, Zastaw, Hipoteka, Pracodawcy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Regulacje prawne
Liability security, Pledge, Mortgage, Employers, Employees in enterprise, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pracodawcy mogą przysługiwać od pracownika rożnego rodzaju wierzytelności. Jednocześnie dochodzenie roszczeń przez pracodawcę cechuje znaczna nieefektywność. Dlatego też pracodawca poszukuje rozwiązań pozwalających na realizację jego interesu w jak najszerszym zakresie. Wśród nich należy wymienić prawne zabezpieczenia wierzytelności. Istotną grupę zabezpieczeń stanowią tzw. prawa zastawnicze. Dotychczas problematyka praw zastawniczych kreowanych w celu zabezpieczenia wierzytelności pracodawcy nie była przedmiotem rozważań w literaturze prawa pracy. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność ustanowienia zastawu zwykłego i zastawu rejestrowego oraz hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych pracodawcy. Autorka zwraca szczególną uwagę na relację praw zastawniczych do przepisów kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. (abstrakt oryginalny)

Employers are entitled to various types of employee receivables. At the same time, the realisation of claims is often inefficient. Therefore employers search for solutions which enable to realise their interests to the fullest extent. Security rights should be mentioned among them. An important group of such entitlements are pledge rights. The topic of pledge rights created to secure employer's pecuniary receivables has been not yet discussed in polish labour law literature. The aim of the paper is to answer the question of the permissibility of establishment pledge, registered pledge and mortgage to secure the employer's monetary receivables. The author underlined the relation of pledge rights to the provisions of the Labor Code on the financial liability of employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, K.W. (2010). W: K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy. Тот I. Część ogólna prawa pracy. Warszawa.
 2. Barta, J. Fajgielski, P. Markiewicz, R. (2007). Ochrona danych osobowych. Komentarz. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 3. Barzycka-Banaszczyk, M. (2009). Dopuszczalność zabezpieczenia wekslowego w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
 4. Czachórski, W. (2007). Zobowiązania. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 5. Czechowski, M. (2008). Weksel jako zabezpieczenie roszczeń pracodawcy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (4).
 6. Gersdorf, M. (2005). Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
 7. Gołaczyński, J. (2001). Pozaegzekucyjne sposoby zaspokojenia się zastawnika z zastawu zwykłego - wnioski de lege lata i de lege ferenda. Rejent, (4).
 8. Gołaczyński, J. (2012). W: E. Gniewek (red.), System prawa prywatnego. Tom 4. Warszawa: C.H. Beck.
 9. Gonera, K. (2011). Komentarz do art. 300 k.p. W: L. Florek, (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Lex.
 10. Heropolitańska, I. (2014). Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 11. Ignatowicz, J. (2003). W: J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 12. Jackowski, M. (2012). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. I OSK 249/09. Przegląd Sejmowy, (1).
 13. Jastrzębski, R. (2012). Wykorzystanie weksla gwarancyjnego in blanco w prawie pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).
 14. Kiryło, H. (2013). Przedawnienie roszczeń przeciwko pożyczkobiorcy i poręczycielowi umowy pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (8).
 15. Knoppek, K. (1991). Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny. Państwo i Prawo, (12).
 16. Kulesza, E. (2013). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2011 г., I OSK 1476/10. Orzecznictwo Sądów Polskich, (10).
 17. Leśniak, M. (2004). Zastaw bez przeniesienia posiadania przedmiotu zastawu. Kraków: Kantor Wydawniczy "Zakamycze".
 18. Madej, M. (2009). Monitorowanie systemu informatycznego w zakładzie pracy a ochrona danych osobowych pracownika. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).
 19. Pisuliński, J. (2003). Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2002 г., III CKN 748/00. Orzecznictwo Sądów Polskich, (3).
 20. Prusinowski, P. (2014). Zakaz konkurencji w prawie pracy. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 21. Pyziak-Szafnicka, M. (2012). W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. Тот I. Warszawa: C.H. Beck.
 22. Rylski, M. (2015). Weksel między stronami stosunku pracy. Warszawa.
 23. Skoczyński, J. (1997). Ochrona wynagrodzenia za pracę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).
 24. Szpunar, A. (1992). O zasadzie akcesoryjności poręczenia. Palestra, (11-12).
 25. Świątkowski, A. M. (2006). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: С. H. Beck.
 26. Walasik, M. (2008). Poddanie się egzekucji aktem notarialnym. Warszawa.
 27. Wąż, P. (207). Zobowiązania wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
 28. Wiśniewski, T. (2003). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 3. Zobowiązania. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 29. Wujczyk, M. (2012). Prawo pracownika do ochrony prywatności. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.
 30. Ziętek, A. (2013). Zabezpieczenie wierzytelności małych pracodawców. W: G. Goździewicz (red.), Stosunki pracy u małych pracodawców. Warszawa.
 31. Ziętek, A. (2013a). Poddanie się egzekucji przez pracownika w akcie notarialnym. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7).
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu