BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska-Solis Julia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Pozyskiwanie środków unijnych dla przedsiębiorstw sektora turystycznego
The Obtaining EU Funds for Companies from Tourism Sector
Source
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 72-79, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo turystyczne, Usługi turystyczne, Fundusze unijne
Tourist enterprises, Tourism services, EU funds
Note
summ.
Abstract
Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie "potencjał turystyczny" obejmuje elementy środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego, jak również zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem do rozwoju turystyki. Z właściwym kierunkiem rozwoju turystyki ściśle związane jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry, dlatego tak istotną rolę odgrywa kształcenie przyszłych pracowników turystyki oraz podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego już personelu [Sławska 2010: 259]. Działalność turystyczna spełnia istotną rolę uzupełniającą w stosunku do pozostałych sektorów gospodarki. Po pierwsze, promuje kraj jako atrakcyjne miejsce inwestycji, po drugie, jest źródłem przychodów dla usługodawców, a co za tym idzie, zwiększa dochody państwa, po trzecie, jest rynkiem pracy lub obszarem aktywizacji dla własnej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę ostatnią ze wskazanych ról, należy zwrócić uwagę na podstawowe warunki, jakie stawia państwo temu rodzajowi działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to present how to obtain European funds for companies from tourism sector. The paper describes the practical principles that will help in the effective preparation of project documentation, the basic principles of programming, implementation, monitoring, evaluation and financial control in applying for a funds from the European Social Fund under the Human Capital Programme. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bowman C., Faulkner D.,1996, Strategie konkurencji, Gebethner i Ska, Warszawa, s. 35.
 2. Dziennik Ustaw, 2007, nr 155, poz. 1095, Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
 3. Encyklopedia powszechna, red. T. Michałowski, PWN, Warszawa 2006, s. 409.
 4. Gracza B., 2007, Metodyka zarządzania projektem europejskim [w:] Zarządzanie projektem europejskim, red. M. Trocki, B. Gracza, PWE, Warszawa, s. 90-105.
 5. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 2004, Podręcznik - Zarządzanie cyklem projektu, Agencja Rozwoju Pomorza, Gdańsk, s. 11-12.
 6. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2006, Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa, s. 45-50.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Warszawa, s. 89.
 8. Paluch M., 2007, Instrumenty realizacji wspólnotowej polityki spójności, polityki rolnej i polityki rybackiej na lata 2007-2013 [w:] Fundusze Unii Europejskiej na lata 2007-2013, red. Z. Bajko, B. Jóźwik, M. Szewczak, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 45.
 9. Sławska D., 2010, Potencjał ludzki istotnym czynnikiem rozwoju turystyki na Kubie, "Zeszyty Naukowe" Ekonomiczne Problemy Usług, nr 53, s. 259.
 10. Szymańska A., 2006, Fundusze unijne i europejskie 2007-2013, Wydawnictwo Placet, Warszawa, s. 32-41.
 11. Fundusze europejskie, http://fundusze europejskie.gov.pl/dzialania-promocyjne/Documents/Turystyka.pdf, stan na dzień 15. 08.2011.
 12. http://www.mrr.gov.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 13. Europejski Fundusz Społeczny, http://www.efs.lubelskie.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 14. http://www.wup.lublin.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
 15. http://www.efs.gov.pl/, stan na dzień 10.08.2011.
Cited by
Show
ISSN
2080-458X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu