BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mędrala Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Notatki służbowe w pracowniczych aktach osobowych
The Formal Memoranda in the Personal Files of Employees
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 26-31, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Odpowiedzialność porządkowa pracowników, Akta osobowe, Prawo pracy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Employees responsibilities, Personal files, Labour law, Supreme Court jurisdiction
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorka omawia zagadnienia związane z możliwością sporządzania i przechowywania przez pracodawców notatek służbowych w sprawach pracowników. W tym celu przedstawia rozbieżne orzecznictwo sądowe w tej materii oraz bada analizowany problem w kontekście przepisów o odpowiedzialności porządkowej pracowników. Podejmuje także kwestię użyteczności stosowania kar porządkowych względem pracowników. (abstrakt oryginalny)

In this article the Author analizes the problem of possibility of drawing up and storing formal memoranda by employer on their employees. The Author analizes the discrepant views of Court judgements in this matter. The problem is studied in the context of regulations on the disciplinary liability of employees. There is also analized the isuue of social, economical and Latour usefulness of disciplinary penalties in relations to employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dorre-Kolasa, D. (2015). Komentarz do art. 94 k.p. W: A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 2. Duraj, T. (2016). Stosowanie odpowiedzialności porządkowej wobec pracowników zajmujących stanowiska kierownicze - uwagi de lege lata i de lege ferenda. W: M. Latos-Miłkowska, Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.
 3. Giętkowski, R. (2013). Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wyd. UG.
 4. Kryczka, S. (2013). Odpowiedzialność porządkowa. Służba Pracownicza, (10).
 5. Kubot, Z. (1975). Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w kodeksie pracy. Państwo i Prawo, (7).
 6. Kumor-Jezierska, E. (2016). Komentarz do rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w prawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W: K.W. Baran (red.), Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz. Warszawa.
 7. Lisicki, R. (2011). Konsultacje i wyjaśnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5).
 8. Pawlak, L. (2008). Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy. Państwo i Prawo, (7).
 9. Piojda, K. (2015). Motywowanie pozytywne i negatywne, czyli metoda marchewki i kija, artykuł z 7 sierpnia 2015 r.: http://www.regiopraca.pl/portal/porady/prawa-pracownika/motywowanie-pozytywne-i-negatywne-czyli-metoda-m- archewki-i-kija
 10. Piwnik, S., Odpowiedzialność porządkowa pracownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia służbowego. Państwo i Prawo, (12)
 11. Salwa, Z. (1957). W: Z. Salwa, W. Szubert, M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy. Warszawa.
 12. Sierocka, I. (1996). Odpowiedzialność porządkowa pracowników (art. 108-1131). Prawo Pracy, (12).
 13. Staszewska, E. (2013). Odpowiedzialność pracownicza, Warszawa 2013.
 14. Stępnicka, K. (2016). Glosa do wyroku SN z dnia 18 lutego 2015 г., I PK 171/14. LEX/el.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu