BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Semena Julia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wewnętrzna polityka antymobbingowa jako sposób realizacji obowiązku płynącego z art. 943 § 1 Kodeksu pracy
Internal Anti-Mobbing Policy as a Way to Fulfill the Obligation Flowing from Article 943 § 1 of the Labour Code
Source
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 87-102, bibliogr. 32 poz.
Review of Law, Business & Economics
Keyword
Obowiązki pracodawcy, Ryzyko pracodawcy, Mobbing, Kodeks karny, Polityka, Polityka bezpieczeństwa, Prawo
Employer obligations, Employer risk, Mobbing, Criminal Code, Politics, Security policy, Law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obowiązek pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi został wyrażony expressis verbis w art. 943 Kodeksu pracy. Przepisy ustawy nie uściślają treści tego obowiązku oraz nie wskazują, w jaki sposób pracodawca powinien go realizować. Jednym ze sposobów wypełnienia tego obowiązku jest opracowanie i stosowanie zakładowych procedur antymobbingowych (zwanych też wewnętrzną polityką antymobbingową), odpowiednio dopasowanych do specyfiki danego pracodawcy. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie elementów składowych tej polityki poprzedzone zwięzłym omówieniem istoty pojęcia mobbingu i charakteru obowiązku przeciwdziałania temu zjawisku. (abstrakt oryginalny)

The employer obligation of counteracting mobbing has been expressed explicitly in Article 943 § 1 of the Labour Code. The Labour Code regulations do not clarify the content of this obligation and do not indicate the way of accomplishing the above mentioned duty imposed on employer by Article 943 § 1 of this Code. Elaborating and using institutional anti-mobbing procedures (also called internal anti-mobbing policy) adjusted according to employer specifics is one of the ways of fulfilling the obligation expressed in Article 943 § 1 of the Labour Code. This paper comprises a review of the components of internal anti-mobbing policy preceded by a concise discussion of mobbing essence and of nature of the obligation of counteracting this phenomenon. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Basińska, J., Polityka antymobbingowa - obowiązki pracodawcy, s. 1-6, http://www.wglex.pl/polityka-antymobbingowa-obowiązki-praco..., (14. 03. 2016).
 2. Bechowska-Gebhardt, A., Stalewski, T., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Warszawa 2004.
 3. Chakowski, M., "Wewnętrzna polityka antymobbingowa" droga do rozwiązania problemu mobbingu na poziomie zakładu pracy, "Monitor Prawa Pracy" 12 (2010), s. 637-639.
 4. Chakowski, M., Mobbing. Aspekty prawne, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
 5. Cieślak, W., Stelina, J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku (art. 943 k.p.), "Państwo i Prawo" 12 (2004), s. 64-75.
 6. Cudowski, B., Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Monitor Prawa Pracy" 10 (2008), s. 1-11, https://legalis.net.pl/menu.html, (07. 06. 2010).
 7. Gersdorf, M., Komentarz do art. 943 Kodeksu pracy, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 678-685.
 8. Gonera, K., Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych, s. 1-30, http://www.ptpa.org.pl/public/files/Gonera_Art_94_KP_jako_samodzielna_podstawa_roszczen_prac.pdf, (09. 03. 2016).
 9. Jędrejek, G., Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2007.
 10. Kuba, M., Środki przeciwdziałania mobbingowi w świetle prawa pracy, [w:] Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, red. T. Wyka, Cz. Szmidt, Warszawa 2012, s. 155-167.
 11. Marciniak, J., Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2008.
 12. Marciniak, J., Rozwiązania systemowe, [w:] Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy, Warszawa 2008, s. 1-8, http://lex.online.wolterskluwer.pl/, (12. 06. 2015).
 13. Prasołek, Ł., Komentarz do art. 943 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Walczak, Warszawa 2010, s. 1-12, https://legalis.net.pl/menu.html, (14. 05. 2010).
 14. Romer, M.T., Najda, M., Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, Warszawa 2010.
 15. Skoczyński, J., Komentarz do art. 943 Kodeksu pracy, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. L. Florek, Warszawa 2011, s. 1-4, http://lex.online.wolterskluwer.pl, (23.03.2013).
 16. Sobczyk, A., Dörre-Nowak, D., Przeciwdziałanie mobbingowi, "Monitor Prawa Pracy" 10 (2006), s. 521-524.
 17. Szewczyk, H., Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012.
 18. Szewczyk, H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
 19. Warszewska-Makuch, M., Ocena ryzyka mobbingu w miejscu pracy, "Bezpieczeństwo Pracy" 5 (2012), s. 8-11.
 20. Wyka, T., Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w znowelizowanym Kodeksie pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 4 (2004), s. 23-29.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081).
 23. Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r., I PK 290/04, OSNP 2006/9-10/149.
 24. Wyroku SN z dnia 16 listopada 2006 r., II PK 76/06, OSNP 2007/21-22/312.
 25. Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06, OSNP 2008/5-6/58.
 26. Wyrok SN z dnia 7 maja 2009 r., III PK 2/09, OSNP 2011/1-2/5.
 27. Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011, I PK 35/11, OSNP 2012/19-20/238.
 28. Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 40/11, LEX nr 1102989.
 29. Wyrok SN z dnia 11 lutego 2014 r., I PK 165/13, LEX nr 1444594.
 30. Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 2015 r., II PK 149/14, LEX nr 1807407.
 31. Wyrok SA w Katowicach z dnia 15 grudnia 2006 r., III APa 170/05, LEX nr 310407.
 32. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2015 r., III APa 6/15, LEX nr 1781864.
Cited by
Show
ISSN
1898-2166
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu