BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majdziak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bieniek Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Recykling i odzysk jako priorytetowe założenie w zrównoważonym rozwoju
Recycling and Recovery as a Priority in Sustainable Development
Source
Aura, 2016, nr 6, s. 10-12, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Recykling, Gospodarka odpadami, Odpady komunalne, Ustawa o odpadach, Zasoby naturalne, Rozwój zrównoważony
Recycling, Waste management, Commercial wastes, Act on waste, Natural resources, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Country
Wrocław, Województwo dolnośląskie
Wroclaw, Dolnośląskie voivodship
Abstract
Selektywna zbiórka odpadów u źródła ich powstawania jest jednym z systemów prawidłowej gospodarki odpadami. Segregacja odpadów oraz powtórne ich użycie przyczynia się do zmniejszenia ogólnej masy odpadów trafiających na składowiska. Aktualne poziomy odzysku i recyklingu osiągane są dzięki dyrektywom narzucanym przez Unię Europejską. Wyniki zestawione zostały dla Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego na przestrzeni sześciu lat, czyli od 2007 do 2012 roku. Zrównoważony rozwój gospodarki odpadami jest jednak w dalszym ciągu bagatelizowany przez polskie władze, a wdrażane ustawy są w niewłaściwy sposób stosowane przez społeczeństwo. Trendy związane z recyklingiem oraz odzyskiem odpadów w nieznacznym stopniu są utrzymywane. Zauważalny jest nieznaczny rozwój ochrony przyrody oraz zasobów naturalnych w gospodarce odpadami. (abstrakt oryginalny)

Selective waste collection at its source is an important part of systems for correct waste management. Waste segregation and reuse reduce the volume of landfilled waste. Current levels of recovery and recycling are achieved thanks to the directive imposed by the European Union. The results had been summarized for Wrocław and Lower Silesian Voivodeship throughout six years, from 2007 to 2012. The sustainable development of waste management is neglected by Polish authorities, and relevant regulations are implemented improperly by the public. Tends related with waste recycling and recovery are barely maintained. Very low development of nature protection and natural resources in waste management is noticeable in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kraszewski A., Pietrzyk-Sokulska E. 2011. Oceny systemu gospodarki odpadami, uwarunkowania prawne i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami. IGSMiE PAN, Kraków.
  2. Majdziak E. 2014. Ekologiczna gospodarka odpadami we Wrocławiu na tle województwa dolnośląskiego w związku z aktualnymi przepisami. Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, maszynopis.
  3. Państwowy Instytut Geologiczny. 2008. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.
  4. Rosik-Dulewska Cz. 2008. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Sołowiej P. 2005. Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie wybranej gminy. Inżynieria Rolnicza, nr 7 (67).
  6. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. (DzU 2015, poz. 87).
  7. Żygadło M. 2002. Gospodarka odpadami komunalnymi. Politechnika Świętokrzyska, Kielce.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.6.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu