BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Thier Agnieszka
Title
Woda jako zasób naturalny oraz surowiec w ujęciu teorii ekonomii
Hydrological Cycle in the Natural Environment and its Implications
Source
Aura, 2016, nr 7-8, s. 3-5, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Woda, Zasoby wodne, Zasoby naturalne, Teoria ekonomii
Water, Water resources, Natural resources, Economic theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wodzie przypisywano najpierw znaczenie religijne i metafizyczne, a z rozwojem cywilizacji zaczęto traktować ją jako wartość ekonomiczną i czynnik produkcji, ale także podłoże konfliktów. Stąd istotne jest pojęcie zasobów wodnych, jednak niejednoznaczne i autorka przytacza szereg definicji, które - upraszczając - stanowią, że jest to corocznie odnawiana ilość wody pojawiająca się na danym terenie w wyniku opadów atmosferycznych i parowania oraz odpływu. Zasoby naturalne dość długo traktowano jako "dobra wolne", czyli powszechne, niewyczerpywane, więc poza rachunkiem ekonomicznym. Obecnie woda jest rozumiana jako dobro wspólne i publiczne - o niezwykłych właściwościach - oraz surowiec naturalny, a wśród praw człowieka wyróżniamy prawo do wody. Dlatego niezbędne stają się zmiany w podejściu do gospodarki wodnej, czego ilustracją są postulaty ujęte w Karcie Rzecznika Wody. (abstrakt oryginalny)

Originally, water was attributed religious and metaphysical significance, and with the development of civilisation, it was considered for its economic value and the production factor, but it also underpinned conflicts. Thus, the concept of water is significant; however, it is not ambiguous, and the author quotes a number of definitions that state in simple terms that water resources can be determined as the annual amount in the specific area that is derived from precipitation, evaporation, and outflow. For a long time, water resources were treated as free and common goods that were inexhaustible; therefore, they were not accounted for in the economy. Currently, water is understood as common and public goods, with extraordinary properties, and it is also a natural resource. Among human rights, the right for water is emphasized. Therefore, changes in the approach to water management are indispensable, and it is reflected in demands put forward in Water Charter Spokesman. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. G. Reale, Myśl starożytna. Tłum. E.I. Zieliński. Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 29-31.
 2. M. Heller, Filozofia świata. Wydawnictwo Znak, Kraków 1994, s. 110-112.
 3. M. Cygler, R. Miłaszewski, Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008, s. 34-44.
 4. M.I. Lwowicz, Zasoby wodne świata. Tłum. R. Ciszewski. PWN, Warszawa 1979, str. 255.
 5. Z. Mikulski, Gospodarka wodna. PWN, Warszawa 1998.
 6. Międzynarodowy słownik hydrologiczny UNESCO/WMO. Tłum. red. A. Magnuszewski, U. Soczyńska. PWN, Warszawa 2001, s. 143.
 7. K. Górka, B. Poskrobko, Ekonomika ochrony środowiska. PWE, Warszawa 1987, s. 15-17.
 8. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. PWE, Warszawa 2001, s. 114-116.
 9. H. Siebert: Economics of the Environment. Theory and Policy. Springer, Berlin-Heidelberg 2008, s. 59-62.
 10. J. Kaul (red.): Global Public Goods. International cooperation in the 21st Century. UNDP, Oxford University Press, Nowy Jork-Oxford 1999.
 11. J. Bielawski: Współpraca międzynarodowa na rzecz globalnych dóbr publicznych. "Sprawy Międzynarodowe", 2003, nr 1, s. 35-64.
 12. E. Ostrom, Instytucje i środowisko. "Zarządzanie Publiczne", 2012, nr 2 (20), s. 87-99.
 13. E. Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami. Tłum. Z. Wiankowska-Ładyka. Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 14. G. Hardin, Tragedia dóbr wspólnych. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 4, Kraków 1992, s. 91-105.
 15. http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/glowne-programy/woda.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/2.2016.7-8.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu