BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skwarek Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Boryczkowska-Rzepka Maria (Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego)
Title
Samotność czynnikiem ryzyka zachowań agresywnych wśród wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
Loneliness as a Risk Factor of Aggressive Behaviour Among the Youth Brought up in Educational Care Facilities
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 149-160, bibliogr. 24 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Ryzyko, Młodzież, Placówki opieki społecznej
Risk, Youth, Social care institution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem zaprezentowanych w niniejszym opracowaniu badań uczyniono problem związku poczucia samotności u młodzieży w późnej fazie dorastania, przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z zachowaniami agresywnymi. Doniesienie stanowi jednocześnie kontynuację pracy badawczej autorek analizujących zjawisko samotności wśród młodzieży gimnazjalnej w różnych kontekstach i odniesieniach. (abstrakt oryginalny)

The subject matter of the research described in this publication is the relation between the feeling of loneliness experienced by the youth in the late phase of being brought up in educational care facilities and their aggressive behaviour. This paper constitutes a continuation of the authors' research into the phenomenon of loneliness among junior high school youth in various contexts and frames of reference. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błaszczyk M, Posłuszna-Owcarz M., Praca z rodzinami wychowanków, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2003, nr 3, s. 43 - 44.
 2. Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Poczucie samotności jako potencjalny czynnik zachowań agresywnych wśród młodzieży gimnazjalnej [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Szczudło, P. Długosz, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu, Drohobycz - Rzeszów 2016, s. 109 -118.
 3. Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Poczucie samotności u młodzieży gimnazjalnej z małżeństw rozwiedzionych - w świetle badań empirycznych [w:] Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia - Badania - Praktyka. red. M. Jędrzejko, J.A. Malinowski, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2014, s. 267 - 278.
 4. Borczykowska-Rzepka M., Skwarek B., Samotność - istotnym zagrożeniem dla młodzieży gimnazjalnej [w:] Молодіжна політика: проблеми та перспективи, red. S. Szczudło, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franka w Drohobyczu, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Drohobycz - Przemyśl 2013, s. 146 - 152.
 5. Boyd D., Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2008.
 6. Carson R.C., Butcher J., Mineka S., Psychologia zaburzeń. Człowiek we współczesnym świecie, Vol. 2, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011, s. 808 - 815.
 7. Dołęga Z., Poczucie samotności a sposoby radzenia sobie w sytuacjach szkolnych w kontekście autodestruktywności [w:] Zdrowie psychiczne uczniów - różne konteksty i odniesienia, red. Z. Dołęga, M. John-Borys, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, s. 154 -184.
 8. Dołęga Z., Samotność młodzieży - analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.
 9. Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 10. Gajda J., Samotność i kultura, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1987.
 11. Gaś Z.B., Efektywność instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, Pracownia Wydawnicza Fundacji "Masz Szansę", Lublin 2008.
 12. Gawęcka M., Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, Wydawnictwo MADO, Toruń 2004.
 13. Hołyst B., Kryminologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 14. McWhirter J.J., McWhirter B.T., McWhirter A.M., McWhirter H.E., Zagrożona młodzież, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2008.
 15. Obuchowska I., Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 163 - 201.
 16. Ochremiak A., Program pracy z rodzinami wychowanków, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 2001, nr 10.
 17. Pogan S., Samotność jako czynnik ryzyka zachowań agresywnych wśród młodzieży licealnej przebywającej w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, Kraków 2016 (niepublikowana praca magisterska).
 18. Pufal-Struzik I., Dyspozycja do reagowania agresją a wadliwa socjalizacja w rodzinie - aspekty psychologiczne [w:] Agresja dzieci i młodzieży - uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne, red. I. Pufal-Struzik, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007, s. 7 - 22.
 19. Rurawski J., Presja społeczna a samotność [w:] Samotność i osamotnienie, red. M. Szyszkowska, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1988.
 20. Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę - ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 21. Rzepka-Borczykowska M., Skwarek B., Resocjalizacja osadzonych w Areszcie Śledczym w Nowej Soli a poczucie doznawania samotności [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej, red. B. Skwarek, J. Herberger, J. Cichla, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Głogów 2012, s. 223 -234.
 22. Samujło M., Uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym [w:] Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, red. J. Kuźma, Z. Szarota, część I, Oficyna Wydawnicza TexT, Kraków 1998, s. 142 -147.
 23. Sołtysiak T., Zachowania patologiczne młodego pokolenia [w:] Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, red. A. Jaworska, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2009.
 24. Ustawa z 2016 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ.U. z 2016, poz. 575).
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu