BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocemba Joanna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu
The Democratisation of Theatre Criticism as a Result of the Development of the Internet
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 161-170, bibliogr. 14 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Web 2.0, Internet, Teatr, Kultura
Web 2.0, Internet, Theater, Culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W tekście Demokratyzacja instytucji krytyki teatralnej wskutek upowszechnienia Internetu autorka bada krytykę teatralną, odrzucając najczęściej stosowane perspektywy literaturoznawcze, a przyjmując metodologie kulturoznawcze i socjologiczne. Przedstawia nadzieje aktywistów co do rozwoju kultury uczestnictwa, które wiązali oni z technologią 2.0. na początku XXI wieku oraz pokazuje jak zmieniło się w tym kontekście ich postrzeganie Internetu. Wskazuje na korzyści dla teatru i społeczeń- stwa, które mogłyby wyniknąć wskutek demokratyzacji instytucji krytyki teatralnej. Następnie, oddzielając krytykę teatralną w Internecie od internetowej krytyki teatralnej, dokonuje przeglądu rozmaitych praktyk kulturowych reprezentujących przedmiot jej badań. Na podstawie przeprowadzonych badań wskazuje, w których obszarach i w jakim stopniu krytyka teatralna jest instytucją demokratyczną. Pokazuje, że wbrew powszechnemu przekonaniu Internet nie jest przestrzenią wolności i nie sprzyja budowie kultury uczestnictwa w takim stopniu, w jakim życzyliby sobie jej orędownicy. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the author analyses the issue of theater criticism rejecting the most common literary perspective, and accepting cultural and sociological methodologies. The author expresses the activists' hope for the development of a culture of participation which they associated with technology 2.0. at the beginning of the twenty-first century and shows how it has changed. She points to the benefits for the theater and the society which could arise as a result of the democratization of institutions of theatrical criticism. Then, separating theater criticism on the Internet from website theater criticism, she reviews the various cultural practices representing the object of her research. Based on the survey, she indicates in which areas and to what extent theater criticism constitutes a democratic institution nowadays. She shows that, contrary to popular belief, the Internet is not a space of freedom, neither is it conducive to building a culture of participation to the extent that its proponents would have liked it to. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bishop C., Sztuczne piekła. Sztuka partycypacyjna i polityka widowni, tłum. J. Staniszewski, Warszawa 2015.
 2. Bomba R., Czarnecki S., Stunża G., Tylko dostęp. Koniec kultury uczestnictwa?, "Kultura Współczesna" 2016, nr 1.
 3. Burgess J., Green J., Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. T. Płudowski, Warszawa 2011.
 4. Gajda K., O krytyce teatralnej, Kraków 2003, s. 7.
 5. Gdula M., Sadura P., Klasowe zróżnicowanie stylów życia a stosunek do teatru, Warszawa 2013.
 6. Goldbard A., New creative community. The art of Cultural Development, Oakland 2006.
 7. Filiciak M., Tarkowski A., Kultura 2.0. (Nie) domknięty projekt, "Kultura Współczesna" 2016, nr 1.
 8. Przybyła-Dumin A., Tekst folkloru w sieci mediów. Wybrane aspekty [w:], Wirtualizacja. Problemy, wyzwania, skutki, red. L.W. Zacher, Warszawa 2013.
 9. Stunża G.D., Wprowadzenie - od Sieci 2.0. do uczestnictwa w kulturze w wersji beta? [w:] Dwa zero czy zero? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa, red. G.D. Stunża, R. Bomba, P. Siuda, K. Stachura, Gdańsk 2015.
 10. Udalska E., Krytyka teatralna. Rozważania i analizy, Katowice 2000.
 11. Teatr: Sztuka Chorei u Grotowskiego, Gazeta Wrocławska, http://www.gazetawroclawska. pl/artykul/333834,teatr-sztuka-chorei-u-grotowskiego,id,t.html, dostęp: 20.06.2016.
 12. Gardzina-Kubała Karolina, O mnie, http://www.naczubkachpalcow.pl/o-mnie/, dostęp: 24.06.2016.
 13. O blogu PK, https://pannakarolinawkrakowie.wordpress.com/about/, dostęp: 24.06.2016.
 14. Mlekicki Daniel, rozm. prow. M. Wasyluk, http://teatralny.pl/opinie/teatralne-blogi-misjaczy-hobby,886.html, dostęp: 18.06.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu