BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baranaiak Karolina (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Terytorium, autonomia terytorialna i zwierzchnictwo terytorialne w naukach politycznych
The Territory, Territorial Autonomy and Territorial Sovereignty in Political Sciences
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 171-183, bibliogr. 17 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Keyword
Terytorium państwowe, Państwo, Władza, Suwerenność, Karta Narodów Zjednoczonych
National territory, State, Power, Sovereignty, Charter of the United Nations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcia terytorium, zwierzchnictwa terytorialnego i autonomii terytorialnej odgrywają dużą rolę w geopolityce, politologii czy stosunkach międzynarodowych. Podkreślają one znaczenie związku między konkretną przestrzenią a sprawowaną nad nią władzą suwerena. Pozwalają odróżnić państwa od podmiotów prawnych nie mogących być uznanymi za państwa. Regulują przynależność danych obszarów do wybranych państw bądź całej społeczności międzynarodowej. Wpływają na prowadzoną przez poszczególne państwa politykę, a tym samym, poniekąd, na ład międzynarodowy. (abstrakt oryginalny)

The concepts of territory, territorial sovereignty and territorial autonomy play an important role in geopolitics, political science or international relations. They stress the importance of relations between particular areas and the sovereign power which is exercised over them. They enable us to differentiate between states and legal entities, which cannot be recognized as states. They regulate the affiliation of particular areas with particular states or the whole international community. They influence the policies implemented by individual states and, thus, to a certain extent, the global order. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz L., Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 2. Antonowicz L., Podręcznik prawa międzynarodowego, LexisNexis, Warszawa 2011.
 3. Berezowski C., Terytorium. Instytucje wyspecjalizowane. Współpraca międzynarodowa. Obszary konfliktowe i zależne. Wojna powietrzna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1957.
 4. Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne: zarys wykładu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
 5. Bierzanek R., Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 2002.
 6. Czerep J., Sudan Południowy - narodziny najmłodszego państwa [w:] Oficjalna strona internetowa Portalu Spraw Zagranicznych: http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/ artykul,937,Sudan_Poludniowy_?_narodziny_najmlodszego_panstwa_swiata.
 7. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
 8. Dudkiewicz H., Prawo międzynarodowe w kwestii państwa upadłego [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, R. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 9. Gelberg L., Zarys prawa międzynarodowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 10. Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2001.
 11. How many countries? [w:] Oficjalna strona internetowa amerykańskiego portalu informacyjnego Infoplease: http://www.infoplease.com/ipa/A0932875.html.
 12. Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., Rozdział XI. Artykuł 73 [w:] A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, VERBA, Lublin 2008.
 13. Karta Organizacji Państw Amerykańskich z 30 kwietnia 1948 r. [w:] Prawo w stosunkach międzynarodowych. Wybór dokumentów, red. St. Bieleń, ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 14. Klafkowski A., Prawo międzynarodowe publiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 15. People and Society: South Sudan [w:] Oficjalna strona internetowa portalu World Factbook Centralnej Agencji Wywiadowczej USA: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/od.html.
 16. Shaw M., Prawo międzynarodowe, Książka i Wiedza, Warszawa 2000.
 17. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, LexisNexis, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1896-8333
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu