BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rymsza Marek (Uniwersytet Warszawski)
Title
Jaka profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce i jaki rozwój służb społecznych?
What a Professionalization of Social Work in Poland? What a Development of Social Services?
Source
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 35, s. 25-42, bibliogr. 47 poz.
Keyword
Praca socjalna, Profesjonalizm
Social work, Professionalism
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł zawiera socjologiczną analizę procesu profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego i służb społecznych w Polsce w okresie po 1989 r., uwzględniającą towarzyszące temu procesowi pożądane i niepożądane zjawiska. Autor wyróżnia cztery nurty profesjonalizacji pracy socjalnej: instytucjonalny, edukacyjny, praktyczny i ekspansyjny. Omawia także główne kierunki ewolucji pomocy społecznej i służb społecznych. Omawia ponadto warunki, jakie muszą być spełnione w przyszłości, aby profesjonalizacja pracy socjalnej i rozwój służb społecznych postępowały. (abstrakt oryginalny)

In the presented paper the author makes a sociological analysis of professionalization processes of social work and social services in Poland after 1989. He considers the accompanying phenomena, both positive and negative. The author points to four paths of professionalization of social work: institutional, educative, practical and expansive. He also discusses the main directions of social assistance and social services evolution and the conditions which must be fulfilled in future to advance professionalization of social work and social services. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barbier J.M. (2006). Działanie w kształceniu i pracy socjalnej, przeł. G. Karbowska. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 2. Berkel R. van (2012). Aktywizacja w Holandii w kontekście polityki społecznej oraz zarządzania i organizacji frontowej pracy socjalnej. Studium przypadku. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 3. Boudon R. (2008) Efekt odwrócenia, przeł. A. Karpowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 4. Davies M. (wybór i opr.) (1999). Socjologia pracy socjalnej, przeł. B. Siewierski. Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 5. Frieske K.W. (2004). Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest w człowieku?. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 6. Frysztacki K. (2002). Między socjologią i pracą socjalną. W: K. Frysztacki, K. Piątek (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 7. Frysztacki K. (2004). Pomoc człowiekowi - welfare - praca socjalna. W: K. Wódz, K. Piątek (red.), Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 8. Frysztacki K. (2008). Siła i słabość procesów profesjonalizacji pracy socjalnej. W: B. Matyjas, M. Porąbaniec (red.), W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 9. Frysztacki K., Piątek K. (red.) (2002). Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 10. Goffman E. (2011). Instytucje totalne, przeł. O. Waśkiewicz, J. Łaszcz. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 11. Jarosz M. (red.) (2005). Wygrani i przegrani polskiej transformacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Jordan P. (2007). Ośrodek pomocy i aktywności społecznej - renesans pracy środowiskowej. Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 13. Kaczyńska W. (red.) (2010). O etyce służb społecznych. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Kamiński T. (2012). Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w pomocy społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 15. Kantowicz E. (2011). Kultura profesjonalizacji pracowników socjalnych i jej kształtowanie w procesie edukacji. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 16. Karwacki A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 17. Kaźmierczak T. (2014a). Narzędzia indywidualizacji usług reintegracyjnych. Kontrakt socjalny i case management. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 18. Kaźmierczak T. (2014b). Reintegracja w sektorze ekonomii społecznej. Przedsiębiorstwa społeczne integracji przez pracę. W: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 19. Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) (2003). W stronę aktywnej polityki społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 20. Kotlarska-Michalska A. (red.) (2013). Kobiety w pracy socjalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 21. Kozak M. (2012). Rozwój służb społecznych po 1989 roku oczami praktyka. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 22. Krasiejko I. (2011). Nowa rola asystenta rodziny. W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 23. Kromolicka B. (red.) (2005). Praca socjalna w organizacjach pozarządowych. Z problemów działania i kształcenia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 24. Kromolicka B. (2011). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce - praktyka codzienności. W: K. Piątek, K. Szymańska-Zybertowicz (red.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedokończone zadanie?. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 25. Łuczyńska M. (2013). Pracownicy socjalni w procesie profesjonalizacji. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 26. Matyjas B., Porąbaniec M. (red.) (2008) W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 27. Merton R. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska i J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Niedbalski J. (2014). Żyć i pracować w domu pomocy społecznej. Socjologiczne studium interakcji personelu z upośledzonymi umysłowo podopiecznymi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Parsons T. (2009). System społeczny, przeł. M. Kaczmarczyk. Kraków: NOMOS.
 30. Payne M. (2005). Modern Social Work Theory. New York: Palgrave Macmillan.
 31. Rymsza M. (red.) (2011). Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 32. Rymsza M. (2012a). Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 33. Rymsza M. (2012b). Paradoks polskiej pomocy społecznej: profesjonalizacja pracy socjalnej na obrzeżach systemu. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 34. Rymsza M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 35. Rymsza M. (2014). Pracownicy socjalni, służby społeczne - profesjonalizacja i rozwój zawodowy. Polityka Społeczna, nr 3.
 36. Rymsza M. (2016). Polityka rodzinna - cele, wartości, rozwiązania - w poszukiwaniu konsensualnego programu. Studia BAS, nr 1.
 37. Rymsza M., Karwacki, A. (2012). O współczesnej aktywizacji i integracji - w stronę nowego modelu polityki społecznej?. W: K. Wódz, K. Faliszek, A. Karwacki, M. Rymsza (red.), Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 38. Skrzypczak B. (2009). Kierunki rozwoju profesjonalnej pracy socjalnej w kontekście doświadczeń programu Centra Aktywności Lokalnej. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 39. Szmagalski J. (2012). Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 40. Szpunar M. (red.) (2010). Asystentura rodziny. Nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce. Gdynia: MOPS i Uniwersytet Gdański.
 41. Trawkowska D. (2009). Profesjonalizm w pacy socjalnej - perspektywa teoretyczna i empiryczna polskich doświadczeń. W: W. Szymczak (red.), Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 42. Wilensky H., Lebeaux Ch. (1965). Industrial Society and Social Welfare, New York i London: The Free Press.
 43. Wódz K., Piątek K. (red.) (2004). Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej. Dylematy teorii i praktyki społecznej, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 44. Wódz K., Leśniak-Berek E. (2007). Superwizja w pomocy społecznej. W: S. Pawlas-Czyż (red .), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 45. Wódz K., Pawlas-Czyż S. (red.) (2008). Praca socjalna wobec nowych obszar ów wykluczenia społecznego. Modele teoretyczne, potrzeby praktyki. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 46. Zalewski D. (2005). Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 47. Żukiewicz A. (2002). Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Cited by
Show
ISSN
1640-1808
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu