BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchciak Iwa (Uniwersytet Łódzki), Mikulec Artur (Uniwersytet Łódzki)
Title
Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych
Financial Awareness and Bank Inclusion of People Aged 50+ in the Light of Primary Research
Source
Bezpieczny Bank, 2017, nr 1 (66), s. 149-173, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Świadomość ekonomiczna, Ludzie starsi, Usługi bankowe, Badania ankietowe, Wyniki badań
Economic awareness, Elderly people, Banking services, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstract
Wiedza finansowa postrzegana jest jako kluczowa determinanta procesów zwiększania poziomu ubankowienia. Posiadanie wiedzy finansowej (teoretycznej i praktycznej) prowadzi do poprawy pozycji społecznej gospodarstw domowych, umiejętności korzystania z produktów bankowych, a w konsekwencji do podejmowania bardziej odpowiedzialnych i świadomych decyzji w odniesieniu do korzystania z produktów i usług bankowych. Celem opracowania jest zbadanie zależności między poziomem wiedzy finansowej w wymiarze zarówno teoretycznym jak i praktycznym, a wybranymi cechami demograficznymi i społeczno-ekonomicznymi oraz wskazanie kluczowych czynników różnicujących zakres włączenia w system bankowy osób w wieku 50+. W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 500 mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 50+. (abstrakt oryginalny)

The financial education is seen as one of the key macrosocial determinants increasing the level of banking inclusion. Individuals with a good financial knowledge (theoretical and practical) are more able to improve the social position of households, ability to use banking products and consequently to manage and resolve any financial problems or opportunities connected with these products. The aim of the paper is to explore the relationship between the level of financial knowledge (both theoretical and practical), and selected demographic and socioeconomic characteristics, and identify the key factors differentiating the scope of banking inclusion of people aged 50+. The paper presents the results of a survey carried out on the representative sample of 500 inhabitants of Lodz, aged 50+. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderloni L., Access to Bank Account and Payment Services, [w:] New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio (red.), Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, 2007.
 2. Bywalec Cz., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 3. Carbó S., Gardener E.P.M., Molyneux P., Financial Exclusion, Palgrave MacMillan, 2005.
 4. Dziawgo L. (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009.
 5. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Polski rynek finansowy wobec zmian społeczno-demograficznych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk lipiec 2009 r.
 6. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2006.
 7. Kempson E., Whyley C., Kept Out or Opted Out? Understanding and Combating Financial Exclusion, Bristol: Policy Press, 1999.
 8. Kuchciak I., Świeszczak M., Świeszczak K., Marcinkowska M., Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji silver economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 9. Penczar M., Ocena poziomu edukacji finansowej w Polsce na tle krajów UE, [w:] Rola edukacji finansowej w ograniczaniu wykluczenia finansowego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2014.
 10. Atkinson A., Messy, F.-A., Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, OECD Publishing, 15, 2012.
 11. Demirguc-Kunt A., Klapper L., Singer D., van Oudheusden P., Measuring Financial Inclusion: The Global Findex, Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team, Policy Research WP 7255, April 2015.
 12. Dom Badawczy Maison, Stan wiedzy finansowej Polaków, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, wrzesień 2009 r.
 13. European Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, VC/2006/0183, March 2008.
 14. European Commission, Special Eurobarometer 373, Retail Financial Services, March 2012.
 15. Financial Services Authority, In or Out? A Literature and Research Review, "Consumer Research", 3, July 2000.
 16. Gloukoviezoff G., The Caisse d'Epargne and Housholds' Financial Exclusion: Which Actions Should Be Taken and What Are the Prospects?, Access to Finance Conference, Bruxelles: World Savings Banks Institute - The World Bank, 2004.
 17. Grotowska-Leder J., Zaradny czy bezradny? Strategie życiowe współczesnych Polaków w świetle wybranych wyników badań ogólnopolskich, Zeszyty Naukowe nr 9, PTE, Kraków 2011.
 18. Harasim J., Zwyczaje płatnicze konsumentów a możliwości ograniczenia obrotu gotówkowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", 2, 938, 2015.
 19. Iwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe - poważny problem społeczny, "MBA", nr 1, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2008.
 20. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A.K., Lewandowski A., Preferencje polskich gospodarstw domowych w zakresie korzystania z usług finansowych. Wyniki badania ankietowego, "Bank i Kredyt", 10, 2008.
 21. Leyshon A., French S., Signoretta P., Financial Exclusion and the Geography of Bank and Building Society Branch Closure in Britain, "Transactions of the Institute of British Geographers", 33, 4, 2008.
 22. Leyshon A., Thrift N., Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States, "Transactions of the Institute of British Geographers, New Series", 20, 1995.
 23. Lusardi A., Mitchell O.S., The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, "Journal of Economic Literature", 52, 1, 2014.
 24. Lusardi A., Preparing for Retirement: The Importance of Planning Costs, National Tax Association Proceedings 2002.
 25. Musiał M., Znaczenie wiedzy finansowej w procesie zarządzania finansami osobistymi, "Finanse i Prawo Finansowe. Journal of Finance and Financial Law", III, 1, 2016.
 26. NBP, Diagnoza stanu wiedzy ekonomicznej Polaków oraz obszarów realnych potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Raport z badania, Departament Edukacji i Wydawnictw NBP, Warszawa wrzesień 2015 r.
 27. NBP, Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2015 roku, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa 2016 r.
 28. OECD, Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, 2005.
 29. Pentor, Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, 2010.
 30. Perry V.G., Morris M.D., Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior, "Journal of Consumer Affairs", 39, 2, 2005.
 31. Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik 2013 r.
 32. Rytelewska G., Kłopocka A., Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, "Bank i Kredyt", 41, 1, 2010.
 33. Social and Enterprise Development Innovations (SEDI), Financial Capability and Poverty Discussion Paper, July 2004.
 34. Zdanowska M., Financial capability - zdolność zarządzania finansami osobistymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", 21, 2012.
 35. Basel Committee on Banking Supervision, Range of practice in the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusion, Bank for International Settlements, January 2015, http://www.bis.org/bcbs/publ/d310.pdf
 36. Eurostat, Population and Population Change Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Population_and_population_change_statistics
 37. IFC Report, Measures of financial inclusion - a central bank perspective 2015 Survey conducted by the Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics (IFC), Bank for International Settlements, June 2016, http://www.bis.org/ifc/publ/ifc_finan_inclu.pdf
 38. Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego, Warszawa maj 2013 r., http://www.nbp.pl/systemplatniczy/zwyczaje_ platnicze/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf
 39. Maison D., Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Warszawa wrzesień 2010 r., http://www.nbp. pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/analiza_barier.pdf
 40. Maison D., Badanie postaw Polaków powyżej 60. roku życia wobec obrotu bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2012.
 41. Maison D., Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku, Warszawa grudzień 2013 r., http:// www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/Postawy-Polakow-wobec-obrotubezgotowkowego- 2013-Raport.pdf
 42. Monitor Bankowy, listopad 2014, https://zbp.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/ listopad_2014/konferencja_prasowa/mb_1114.pdf
 43. OECD/INFE Toolkit to Measure Financial Literacy and Inclusion. Guidance, Core Questionnaire and Supplementary questions, June 2013, https://www.oecd.org/daf/ fin/financial-education/TrustFund2013_OECD_INFE_toolkit_to_measure_fin_lit_ and_fin_incl.pdf
 44. Parlament Europejski, Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów, 2007/2288(INI), Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, http://www.europarl.europa.eu/sides/ getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0393+0+DOC+XML+V0//PL
 45. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Łódź sierpień 2015 r., http://www.rcpslodz.pl/admin/zdjecia/ file/2015/2015-08-24-DBA/Plan%20przeciwdzialania%20depopulacji_PDF.pdf
 46. Urząd Statystyczny w Łodzi, Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2015 r., Łódź 2015, http://lodz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/ludnosc/ludnoscruch- naturalny-i-migracje-w-wojewodztwie-lodzkim-w-2015-r-,5,4.html
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu