BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Możliwości wykorzystania chemiczno-fizycznej koncepcji katalizatorów i inhibitorów we współczesnej teorii ekonomii : prolegomena problemu
The Possibility of Utilization the Chemical-Physical Conception of Catalystsand Inhibitors in Present Theory of Economy : the Introduction to Problem
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2016, nr 3(81), s. 20-34, rys., bibliogr. s. 33-34
Keyword
Teoria ekonomii, Kapitał społeczny, Świadomość ekonomiczna, Informacja
Economic theory, Social capital, Economic awareness, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono koncepcje katalizy, katalizatorów i inhibitorów. Autor dokonał analizy możliwości ich wykorzystania we współczesnej teorii ekonomii do wyjaśnienia niektórych procesów. W badaniu uwzględniono:
- kapitał społeczny i jego tworzenie, - kreację świadomości ekonomicznej, - proces ingerencji państwa w życie gospodarcze, - wykorzystanie informacji jako czynnika produkcji. Artykuł jest wprowadzeniem do problemu. (abstrakt oryginalny)

The conceptions of catalysis, catalysts and inhibitors talked over in the article. Author executed the analysis of possibility their utilization in present theory of economy to explanation of some processes. Author considered in investigation:
- social capital and his creating, - creation of economic consciousness, - process of interference the state agendas to economic life, - utilization the information as factor of production. Article is an introduction to this problem. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Attkins P., 2001, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bielański A., 2002, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bond G., 1979, Katalizą heterogeniczna. Podstawy i  zastosowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 4. Czaja S., 2016, Katalizatory i inhibitory a współczesna teoria ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Czaja S., 1997, Teorie poznawcze i  metodologiczne konsekwencje wprowadzenia prawa entropii do teorii ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Monografie i Opracowania nr 123, Wrocław.
 6. Fanfani A., 1965, Historia doktryn ekonomicznych, Wydawnictwo Odnowa, Londyn.
 7. Grzybowska-Świerkosz B., 1993, Elementy katalizy heterogenicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Energia_aktywacji.svg (data wejścia: 01.07.2016).
 9. Pruchnik F., 1993, Kataliza homogeniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Roitt M., Delves P., 2001, Essential Immunology, Blackwell Science, New York.
 11. Wielka Encyklopedia PWN, 2003, t. 13, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Wróblewski A., 2008, Baron Barzelius, "Wiedza i Życie", nr 8, s. 65.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/ose.2016.03.81.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu