BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rokita Jerzy (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach), Dziubańska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Inne spojrzenie na źródła potencjału konkurencyjnego organizacji
Different approach to the sources of competitive potential of the organization
Source
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 105-119, rys., bibliogr. 16 poz.
Organization and Management
Keyword
Uczenie się, Organizacja, Przewaga konkurencyjna, Konkurencja
Studying, Organisation, Competitive advantage, Competition
Abstract
W artykule podejmujemy problem twórczych zachowań ludzi w organizacji, traktowanej jako społeczny system złożony. Rozważania osadzamy w zasobowym podejściu do przewagi konkurencyjnej. Wyniki badań dają odpowiedź na pytanie: jakie procesy odpowiadają za twórcze wykorzystanie zasobów w organizacji i w konsekwencji za przewagę konkurencyjną? Badania prowadziliśmy w oparciu o krytyczną analizę literatury. W treści artykułu przedstawiamy koncepcję dynamicznego ujęcia uczenia się organizacji w warunkach zwyczajnego i nadzwyczajnego zarządzania. Od tego, w jaki sposób menedżerowie potrafią wykorzystać te procesy, zależy potencjał konkurencyjności, i tym samym możliwości osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej organizacji we współczesnym otoczeniu. Nałożenie na siebie dwóch perspektyw teoretycznych (teorii złożoności i teorii zasobowej) w zakresie wyznaczonego problemu badawczego pozwoliło zwrócić uwagę na szereg wniosków istotnych dla zarządzania. W szczególności, w sferze teorii, konieczna jest głęboka refleksja nad założeniem o organizacji jako systemie w równowadze. Z nauk o złożoności wyłania się bowiem odmienny paradygmat opierający się na twierdzeniu, że organizacje należy utrzymywać daleko od równowagi, tj. na krawędzi chaosu, przez konkurowanie, samoorganizowanie się i kooperowanie. Drugim wnioskiem, bliższym praktyce zarządzania, jest potrzeba nowego ujęcia przywództwa w zakresie tworzenia oczekiwanej wartości przez strategiczne jednostki zdywersyfikowanych korporacji.(abstrakt oryginalny)

In this article we focus on creative behaviours of people in the organization, considered as complex system. As theoretical ground we use the resource based theory. The results of the research, are answering the question: what processes are responsible for the creative use of resources in the organization and, consequently, its competitive advantage? The results was received on the bases of critical literature analysis. In the article we present the concept of the dynamic approach to organizational learning in the conditions of ordinary and extraordinary management. How managers can take advantage of these processes effects the potential of competitiveness and thus the actual ability to achieve and maintain a competitive advantage by the organization. Superposition of two theoretical perspectives (complexity theory and the RBT) within the area of the research, helped to draw attention to a number of conclusions relevant to the management. In particular, in the field of theory, it is necessary to change the previously unquestioned assumptions about the organization as a system in equilibrium. From the perspective of complexity science emerges a different paradigm, based on the assumption that organizations must be far from equilibrium, i.e. on the edge of chaos, due to competition, self-organization and cooperation. The second conclusion, that is closer to the management practice, is the need for a new leadership approach in diversified corporations in the context of expected value added generated by the strategic units.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J., Resource-based theories of competitive advantage: A ten years retrospective on the resources -based view, "Journal of Management" 2001, No. 27, pp. 643-650.
 2. Barney J., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991, No. 17, pp. 99-120.
 3. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 4. Hamel C. K., Prahalad G., The core competences of corporation, "Harvard Business Review" 1990, May-June, pp. 275-292.
 5. Jędralska K., Komanda M., Dziubińska A., Kompetencje interancjonalizacyjne przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 6. Krupski R., Strategia współtworzenia wartości, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2007, nr 2.
 7. Krupski R., Zasoby niematerialne jako główny składnik strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym, nieprzewidywalnym otoczeniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159), s. 87-98.
 8. Krupski R., Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych: identyfikacja horyzontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 9. Mahoney J. T., Pandian J., The resource based view within the conversation of strategic management, "Strategic Management Journal" 1992, No. 5, pp. 363-380.
 10. Pfeffer J., Salancik G. R., The external control of organizations: A resource dependence perspective, Harper & Row, New York 1978.
 11. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2009.
 12. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 13. Rokita J., Dziubińska A., Systemy złożone w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
 14. Stacey R., Complexity and Creativity in Organizations, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1996.
 15. Stańczyk-Hugiet E. W poszukiwaniu renty..., "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9, s. 6-8.
 16. Teece D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, pp. 509-533.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu