BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Falka jako główny instrument wspomagający predykcję wynagrodzeń gospodarstw domowych
Wavelets as the Main Instrument Supporting the Production of Remuneration of Households
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 316, s. 103-113, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Dochody gospodarstw domowych, Wynagrodzenia, Analiza falkowa, Wskaźniki makroekonomiczne
Household income, Remuneration, Wavelet analysis, Macroeconomic indicators
Note
JEL Classification: C61, D10, J31
streszcz., summ.
Abstract
Decyzje finansowe każdego gospodarstwa domowego oparte są na jego aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej. Można stwierdzić, że opierają się na wysokości aktualnych i przyszłych wynagrodzeń jego członków. Celem artykułu jest predykcja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w Polsce w kontekście gospodarstw domowych. Do predykcji zastosowano autorskie podejście. Zastosowano analizę falkową jako główne narzędzie predykcji. Analizę falkową wkomponowano w model wyrównania wykładniczego, tworząc autorski model wyrównania wykładniczo-falkowego do predykcji krótkookresowej.(abstrakt oryginalny)

Financial decisions each household based on its current and future financial situation. We can say that based on the amount of current and future salaries of its members. This article aims prediction of average monthly wages in Poland in the context of households. Copyright used to predict approach. Wavelet analysis was used as the main tool of prediction. Wavelet analysis incorporated into the model to compensate the exponential creating an original model of alignment exponentially-wavelet.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biernacki A. (2016), Analysis and Modelling of Traffic Produced by Adaptive HTTPbased video, Multimedia Tools and Applications, s. 1-22.
 2. Hadaś-Dyduch M. (2014), Wpływ rozszerzenia próbki przy generowaniu współczynników falkowych szeregu na trafność prognozy, "Ekonometria", Vol. 4, Issue 46, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 62-71.
 3. Hadaś-Dyduch M. (2015a), Polish Macroeconomic Indicators Correlated-prediction with Indicators of Selected Countries [w:] M. Papież, S. Śmiech (red.), Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 68-76.
 4. Hadaś-Dyduch M. (2015b), Prognozy instrumentów finansowych generowane współczynnikami falkowymi z rozszerzeniem, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 227, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 5-15.
 5. Hadaś-Dyduch M. (2015c), Predykcja szeregów czasowych algorytmem uwzględniającym przesuwne okno czasowe i podział jednostkowy szeregów, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 241/2015, "Informatyka i Ekonometria", nr 3/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 40-50.
 6. Hadaś-Dyduch M. (2016a), Econometric-Wavelet Prediction in Spatial Aspect [w:] M. Papież, S. Śmiech (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, s. 45-52.
 7. Hadaś-Dyduch M. (2016b), Wygładzenie falkowe jako kluczowy instrument w predykcji krotkookresowej, Alignment Wavelets as Main Instruments in the Short-time Term Prediction [w:] P. Jedlička (red.), Hradec Economic Days. Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016, University of Hradec Králové, Executive department: Faculty of Informatics and Management Department of Economics and Department of Management, Czech Republic.
 8. Hadaś-Dyduch M. (2016c), Wielomianowa generacja danych w analizie falkowej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 289/2016, s. 42-50.
 9. Luszniewicz A. (1972), Niektóre problemy szacowania dynamiki dochodów realnych, "Przegląd Statystyczny" (3).
 10. Pałaszewska-Reindl T., Michna W. (1986), Gospodarstwo domowe - ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej [w:] T. Pałaszewska-Reindl (red.), Polskie gospodarstwo domowe: życie codzienne w kryzysie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 11. Przybylska-Mazur A. (2010), Wybrane metody prognozowania wskaźnika inflacji [w:] W. Szkutnik (red.), Zastosowanie modeli prognostycznych w analizach wybranych zjawisk ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, s. 55-90.
 12. Przybylska-Mazur A. (2008), Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji, [w:] W. Tarczyński (red.), Inwestowanie na rynku kapitałowym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 10 (2008), s. 148-159.
 13. Przybylska-Mazur A. (2013), Reguły polityki pieniężnej a prognozowanie wskaźnika inflacji, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 124, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 14. Zalega T. (2007), Gospodarstwo domowe jako podmiot konsumpcji, "Studia i Materiały", (1), 10.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu