BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
W poszukiwaniu kryterium wyboru formy opodatkowania VAT w rolnictwie
Searching for Criterion to Choose of VAT Taxation Form in Agriculture
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 47-58, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Opodatkowanie, Rolnictwo
Value Added Tax (VAT), Taxation, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Wskazanie kierunku poszukiwania właściwego kryterium wyboru rozliczania podatku VAT przez rolnika indywidualnego w Polsce.Metodologia badania - Analiza piśmiennictwa oraz ocena ogólnodostępnych kalkulatorów internetowych.Wynik - Dotychczasowe propozycje szacowania opłacalności wyboru formy opodatkowania VAT przez rolnika indywidualnego są niewystarczające i zawierają liczne błędy merytoryczne i rachunkowe. Właściwego kryterium oceny tegoż wyboru należy poszukiwać na drodze ustalenia korzyści ekonomicznych będących różnicą VAT naliczanego przy zakupie i zwracanego w ramach ryczałtu pomniejszonych o koszty prowadzenia ewidencji VAT.Oryginalność/wartość - Artykuł daje podstawy do opracowania uniwersalnego kalkulatora korzyści bądź strat rolnika wynikających z wybieranej formy opodatkowania. Wyniki przeprowadzonej analizy mogą być także przydatne w konstruowaniu teoretycznego modelu opodatkowania rolnictwa w Polsce, a w konsekwencji zrównoważonego kształtowania obciążeń rolnika.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The indication of searching direction for a proper criterion of VAT taxation form choosing by the individual farmer in Poland. Design/methodology/approach - Literature review and evaluation of online calculators. Findings - Past proposals how to estimate the cost-effectiveness of choosing VAT taxation form by the individual farmer are inadequate and contain numerous faults. The proper criterion for this choice should be sought on the way to determine the economic benefits related to difference between VAT charged on purchase, returned VAT lump sum and the costs of keeping records of VAT. Originality/value - T he p aper p rovides a basis for the development of universal calculator of benefits or losses resulting from chosen form of taxation by farmer. The results of the analysis may also be useful in the construction of a theoretical model of Polish agriculture taxation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brodzińska, K. (2015). Podatek VAT w rolnictwie a proces modernizacji gospodarstw rolnych - studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (3), 56-61.
 2. Dziemianowicz, R.I. (2006). Podatek od wartości dodanej a rynek rolny. Roczniki Naukowe SERiA, VIII (2), 30-34.
 3. eGospodarka.pl (2016). Pobrane z: www.podatki.egospodarka.pl/kalkulator/vat-w-rolnictwie-ryczalt-czy-vat.
 4. Filipiak, T. (2007). Podatek VAT w gospodarstwach rolnych. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 109-114.
 5. Gruziel, K. (2009). Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodarstwach indywidualnych. Roczniki Naukowe SERiA, XI (1), 130-135.
 6. Infor.pl (2016). Pobrane z: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/podatki-na-wsi/142109,Czy-rolnikowi-oplaca-siebyc- czynnym-podatnikiem-VAT.html.
 7. Szelągowska, A., Goraj, L. (2000). Podatek od towarów i usług (VAT) w rolnictwie. Warszawa.
 8. Turowska, W. (2010). Ewidencja, rozliczenie i skutki rozrachunków przedsiębiorstw rolniczych z tytułu podatku VAT. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 229-237.
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i ustawy o opłacie skarbowej. Dz.U. 68, poz. 805.
 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2016, poz. 710.
 11. Węgrzyn, A. (2007). Metodyka ewidencji i rozliczania VAT w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, IX (1), 532- 536.
 12. Zabielska, D. (2011). Uwarunkowania zasad funkcjonowania podatku VAT w gospodarstwach rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 89, 61-73.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu