BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka), Wodzisławska Nadia` (Politechnika Łódzka)
Title
Inżynieria wartości projektów : studium przypadku dla projektu budowlanego
Project Value Engineering : Case Study for the Construction Project
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 71-82, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Zarządzanie projektem, Wartość dodana, Analiza wartości dodanej, Sektor budowlany
Project management, Value added, Value added analysis, Construction sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba zaprezentowania w aspekcie teoretycznym i empirycznym inżynierii wartości jako narzędzia redukcji kosztów projektów. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszym artykule to analiza literatury w zakresie zarządzania projektem, inżynierii wartości, analizy wartości dodanej projektu oraz analiza danych empirycznych. Hipoteza artykułu: redukcja prognozowanych kosztów projektu budowlanego (eliminacja zasobów, które nie tworzą wartości dodanej dla klienta) jest możliwa w warunkach stosowania inżynierii wartości projektów. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest redukcja kosztów projektu zgodnie z zaproponowanym modelem inżynierii wartości. Innowacyjnością artykułu jest próba budowy modelu inżynierii wartości projektu, wykorzystywanego do optymalizacji zużycia zasobów produkcyjnych, nietworzących wartości dodanej dla klienta.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is present in theoretical and empirical aspect - value engineering lake tool of reduction of project costs. The research methodology adopted in this study is an analysis of the literature in the field of management project, value engineering, value added analysis and analysis of empirical data obtained. The thesis of the article: reduction of construction project costs is possible when the project value engineering is used. The result of the analyses is reduction of cost project according with proposed value engineering model. The innovation of this article is to attempt building of value engineering model which is used for optimization of resource consumption in the project - no value added.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brown, J. (1992). Value Engineering. New York: Industrial Press.
  2. Dillard, Ch. (1975). Value Engineering Organization and Team Selection. Society of American Value Engineers Conference.
  3. Dhillon, B. (1998). Singh, Advanced Design Concepts for Engineers. Lancaster, PA: Technomic Publishing Company.
  4. Dhillon, B. (2002). Engineering and Technology Management Tools and Applications. Norwood: Artech House.
  5. Fowler, T. (1990). Value Analysis in Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
  6. Gage, W. (1976). Value Analysis. London: McGraw-Hill.
  7. Leszczyński, Z., Jasiński, T. (2015). Inżynieria kosztów. Gdańsk: ODDK.
  8. Mudge, A. (1971). Value Engineering: A Systematic Approach. New York: Mc-Graw-Hill.
  9. Shillito, L., De Marle, D. (1992). Value: Its Measurement, Design, and Management. New York: John Wiley and Sons.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu