BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Dziubiński Tomasz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnej
Performance Budget as a Tool of Effectiveness Improvement and Creation of Legitimacy Façade
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 93-103, rys., bibliogr. 30 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami
Keyword
Finanse publiczne, Budżet zadaniowy, Nowe zarządzanie publiczne
Public finance, Task budget, New public management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Przedstawienie oddziaływania korzyści i barier wprowadzania budżetu zadaniowego jako czynników determinujących proefektywnościowe i symboliczne wykorzystanie tego narzędzia zarządzania finansami publicznymi. Metodologia badania - Opracowanie przygotowano na podstawie przeglądu literatury przedmiotu oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób zaangażowanych we wdrażanie budżetów zadaniowych. Wynik - Określenie czynników determinujących symboliczne wykorzystanie budżetu zdaniowego jako narzędzia zwiększającego efektywność i tworzącego fasadę legitymizacyjną oraz percepcja ich znaczenia na etapie wprowadzania przez wykonawców. Oryginalność/wartość - Przyjęta perspektywa teoretyczna wywodząca się z podejścia neoinstytucjonalnego pozwoliła zaprezentować oczekiwane korzyści i bariery budżetu zadaniowego z interesującej, społecznej perspektywy.(abstrakt oryginalny)

Purpose - To present the institutional aspects of the benefits and barriers in the implementation of performance budget as the factors that determine the pro-effective and symbolic usage of this tool in public financial management. Design/methodology/approach - The research is based on the literature review and the results of survey carried out among the civil servants responsible for implementing performance budgets. Findings - The identification of the most important factors determining the symbolic usage of a performance budget as a legitimacy façade and the presentation of the perception of its meaning for civil servants responsible for implementation. Originality/value - The theoretical perspective adopted derives from the neo-institutional approach and allows to present the expected benefits and barriers of a performance budget from an interesting social perspective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budżet zadaniowy: Racjonalność - Przejrzystość - Skuteczność. Metodyka (2006). Materiały Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Warszawa: Departament Budżetu Zadaniowego.
 2. Burzyńska, D. (2011). Budżet zadaniowy narzędziem zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego. Studia Prawno-Ekonomiczne, 84 (8), 251-266.
 3. Dąmbska, A. (2015). Imitacja budżetu zadaniowego. Liberté! O naprawie Rzeczpospolitej, XX. Pobrane z: http:// liberte.pl/imitacja-budzetu-zadaniowego.
 4. Elsbach, K.D. (1994). Managing Organizational Legitimacy in the California Cattle Industry. The Construction and Effectiveness of Verbal Accounts, Administrative Science Quarterly, 39 (1), 57-88.
 5. Głuchowski, J. (2001). Budżet i procedura budżetowa. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 6. Guziejewska, B. (2010). Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji. Warszawa: Poltext.
 7. Kaczmarek, M. (2008). Budżet zadaniowy jako sprawne narzędzie zarządzania finansami publicznymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 14. Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 341-355.
 8. Kaczurak-Kozak, M. (2012). Teoretyczne zagadnienia budżetu zadaniowego. W: K. Winiarska (red.), Budżet zadaniowy w teorii i praktyce (s. 1-24). Warszawa: C.H. Beck.
 9. Komorowski, J. (2012). Budżet zadaniowy jako narzędzie racjonalizacji gospodarki budżetowej. W: P. Albiński (red.), Budżetowanie zadaniowe w kontekście sanacji finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej (s. 15- 55). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 10. Korzuch B. (2010). Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 31-45). Warszawa: Liber.
 11. Kozarkiewicz, A., Łada, M. (2013). Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71, 161-175.
 12. Kozuń-Cieślak, G. (2010). Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego - reorientacja z administrowania na zarządzanie. Finanse Komunalne, 9.
 13. Łada, M. (2015). Zasoby czy osiągnięcia organizacji - wpływ procesów legitymizacyjnych na zmianę kategorii pomiaru. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 244, 110-119.
 14. Łada, M. (2016). Rozwarstwienie w systemie rachunkowości zarządczej - studium przypadku. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4 (11), 177-188.
 15. Łada, M. (2016). Teoria legitymizacji w badaniach nad zarządzaniem uczelnią wyższą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 420, 207-215.
 16. Lubińska, T. (red.) (2007). Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Warszawa: Difin.
 17. Lubińska, T. (2009). Nowe zarządzania wydatkami publicznymi. W: T. Lubińska (red.), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce (s. 17-38). Warszawa: Difin.
 18. Misiąg, W. (2007). Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego. W: A. Pomorska, A. Szołno-Koguc, J. Głuchowski (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 19. Misiąg, W. (2013). Siedem lat wdrażania budżetu zadaniowego- refleksje i prognozy. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 85-102). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 20. Philip, L. (red.) (1991). Dictionnaire encyclopédique de finances publiques. Paryż: SFFP.
 21. Płoskonka, J. (2010). Wdrożenie koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce - pierwsze doświadczenia. W: A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie (s. 131-144). Warszawa: Liber.
 22. Podstawka, M. (red.) (2010). Finanse. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Posmyk, E. (2013). Budżet zadaniowy jako skuteczne narzędzie zarządzania finansami JST, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unii europejskiej. Studia Oeconomica Posnaniensia, 1 (4) (253), 48-61.
 24. Postuła, M. (2013). Budżet zadaniowy w Polsce - osiągnięcia i wyzwania. W: K. Marchewka-Bartkowiak, Z. Szpringer (red.), Budżet zadaniowy (s. 59-84). Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
 25. Postuła, M., Perczyński P. (red.) (2010). Budżet zadaniowy w administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Finansów.
 26. Schick, A. (2004). Państwo sprawne - rozmyślania nad koncepcją, która nie doczekała się jeszcze realizacji, choć jej czas już nadszedł. Służba Cywilna, 8, 11-56.
 27. Sierak, J. (2011). Budżet zadaniowy jako narzędzie wzrostu efektywności gospodarowania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania Finansów, 107.
 28. Suchman, M.C. (1995). Managing Legitimacy: Strategy and Institutional Approaches. Academy of Management Review, 20 (3), 571-610.
 29. Winiarska, K. (red.) (2012). Budżet zadaniowy w teorii i praktyce. Warszawa: C.H. Beck.
 30. Zawadzka-Pąk, U.K. (2014). Konstrukcja prawna, wdrażanie i realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce. Kraków-Legionowo: edu-Libri.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu